Maandag 5 december 2022 01:24:00
Terug
Inschrijven
Sluit op 04-07-2022 Gunningsbeslissing op 18-09-2022 PB-nummer 2022/S 098-268482

Gemeente Veendam en Pekela - EOA Warme drankenvoorziening

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Veendam
Postadres: Postbus 20004
Plaats: Veendam
NUTS-code: NL1 Noord-Nederland
Postcode: 9640 PA
Land: Nederland
E-mail: kenniscentrum@coppa.nl
Telefoon: +31 553680816
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://veendam.nl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Pekela
Postadres: Raadhuislaan 8
Plaats: Oude-Pekela
NUTS-code: NL1 Noord-Nederland
Postcode: 9665 JD
Land: Nederland
E-mail: kenniscentrum@coppa.nl
Telefoon: +31 553680816
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://pekela.nl
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.aanbestedingskalender.nl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gemeente Veendam en Pekela - EOA Warme drankenvoorziening

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42968100 Drankenautomaat
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Het leveren van warme drankenvoorziening voor de gemeenten Veendam en Pekela.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 300 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15860000 Koffie, thee en aanverwante producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL1 Noord-Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeenten Veendam en Pekela

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het leveren van warme drankenvoorziening voor de gemeenten Veendam en Pekela.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 300 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/09/2022
Einde: 31/08/2028
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Er is een optie voor verlenging van eenmaal 12 maanden.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

UITSLUITINGSGRONDEN:

De inschrijver dient in Deel III A van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument te verklaren dat er geen sprake is van een in de afgelopen vijf (5) jaren onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak jegens inschrijver, in de zin van alle in artikel 2.86 Aw 2012 beschreven gronden, op straffe van uitsluiting van deze aanbestedingsprocedure. De verplichting tot uitsluiting van de inschrijver is ook van toepassing wanneer een bij onherroepelijk vonnis veroordeelde persoon lid is van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van inschrijver of indien hij daarin een vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid heeft.

De inschrijver dient daarnaast in Deel III B van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument te verklaren dat er geen sprake is van een onherroepelijke en bindende rechterlijke of administratieve beslissing overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar de gegadigde of de inschrijver is gevestigd of overeenkomstig nationale wettelijke bepalingen is vastgesteld dat de inschrijver niet voldoet aan zijn verplichtingen tot betaling van belastingen of sociale zekerheidspremies.

De inschrijver dient ook in Deel III C van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument te verklaren dat geen sprake is van de situaties genoemd in artikel 2.87 Aw 2012. Op deze aanbestedingsprocedure zijn de volgende facultatieve uitsluitingsgronden van toepassing:

• Schending verplichting o.b.v. milieu-, sociaal- of arbeidsrecht (art. 2.87 lid 1 sub a Aw 2012);

• Faillissement, insolventie of gelijksoortig (art. 2.87 lid 1 sub b Aw 2012);

• Ernstige beroepsfout (art. 2.87 lid 1 sub c Aw 2012);

• Vervalsing van de mededinging (art. 2.87 lid 1 sub d Aw 2012);

• Belangenconflict (art. 2.87 lid 1 sub e Aw 2012);

• Betrokken bij de voorbereiding (art. 2.87 lid 1 sub f Aw 2012);

• Prestaties uit het verleden (art. 2.87 lid 1 sub g Aw 2012);

• Valse verklaring (art. 2.87 lid 1 sub h Aw 2012);

• Onrechtmatige beïnvloeding (art. 2.87 lid 1 sub i Aw 2012).

De inschrijver dient ook in Deel III B van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument te verklaren dat er geen sprake is van onderstaande facultatieve uitsluitingsgrond:

• Betaling belasting of sociale premies (art. 2.87 lid 1 sub j Aw 2012).

INSCHRIJVING KAMER VAN KOOPHANDEL:

De inschrijver dient in de inschrijving een gewaarmerkt uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel toe te voegen niet ouder dan zes maanden op het moment van inschrijving. Uit dit uittreksel moet de tekeningsbevoegdheid blijken voor minimaal de inschrijvingssom voor deze opdracht van degene die de inschrijving heeft getekend.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

BEDRIJFSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

De inschrijver dient behoorlijk verzekerd te zijn voor aansprakelijkheid door middel van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering dekt minimaal EUR 1.250.000,= per gebeurtenis en minimaal twee gebeurtenissen/uitkeringen per kalenderjaar.

Als bewijs moet de beoogd opdrachtnemer het volgende aan de aanbestedende dienst overleggen:

- Een geldig polisblad van de toepasselijke bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

STABILITEIT ONDERNEMING

Ook dient inschrijver een stabiele onderneming te zijn, die haar continuïteit kan garanderen. Als bewijs moet de beoogd opdrachtnemer een (meest) recente accountantsverklaring zonder een continuïteitsparagraaf aan de aanbestedende dienst overleggen. Deze paragraaf wordt alleen opgenomen door de accountant als deze vreest voor de (economische en financiële) continuïteit van inschrijvers onderneming.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

KERNCOMPETENTIES

De inschrijver dient bij inschrijving een referentie(s) op te geven om zijn bekwaamheid aan te tonen met betrekking tot de onderstaande kerncompetentie(s). De einddatum/einddata mag/mogen niet ouder zijn dan drie jaar gerekend vanaf de sluiting van de inschrijvingstermijn van deze aanbesteding. Indien daarbij gebruik wordt gemaakt van een nog niet geheel afgeronde opdracht, gelden alleen de werkelijk behaalde resultaten en opdrachtwaarde/omvang van de betreffende opdracht tot het moment van inschrijving.

Kerncompetentie 1: Inschrijver heeft naar tevredenheid van een opdrachtgever de warme drankenvoorziening verzorgd. Dit dient u aan te tonen door middel van een tevredenheidsverklaring bij inschrijving. U heeft bij die opdrachtgever tegelijkertijd de automaten geleverd, periodiek technisch onderhoud verzorgd en ingrediënten geleverd. U hoeft daar geen dagelijkse operating te hebben verzorgd. De opdrachtgrootte was minimaal 60.000 daadwerkelijk geleverde consumpties per jaar.

Kerncompetentie 2: Inschrijver heeft ervaring met het bieden van koffieautomaat-oplossingen voor verschillende gebruikersgroepen binnen één organisatie. Onder gebruikersgroepen wordt verstaan: groepen werknemers/ klanten met verschillende eisen en wensen aan de warme drankenvoorziening.

Kerncompetentie 3: Inschrijver heeft ervaring met het leveren, onderhouden en in standhouden van minimaal 8 warme drankautomaten op basis van full service methodiek waarbij de logistiek van de dienstverlening verspreid is over minimaal 3 gebouwen. Onder full service methodiek wordt verstaan het reguliere onderhoud van de automaten, het afhandelen van alle storingen en het leveren en vullen van de automaten en benodigdheden.

Als bewijs dient inschrijver de genoemde referentie(s), volgens het standaardformat (Bijlage E), toe te voegen aan de inschrijving.

KWALITEITSBORGING

De inschrijver dient voldoende kennis en kunde in huis te hebben om de opdracht efficiënt en vakkundig uit te voeren. Inschrijver moet minimaal beschikken over de volgende certificeringen:

• NEN-EN ISO 9001:2015 – Kwaliteitsmanagement.

• NEN-EN ISO 14001:2015 – Milieumanagement.

Als bewijs moet de beoogd opdrachtnemer een kopie van de gevraagde certificeringen aan de aanbestedende dienst overleggen.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

SOCIAL RETURN:

Social Return binnen arbeidsmarktregio Groningen

De gemeenten Veendam en Pekela hebben als ambitie om bij alle inkopen/aanbestedingen met een opdrachtwaarde boven de EUR 200.000,- Social Return toe te passen. Maatwerk is mogelijk. Het doel van Social Return is het bevorderen van arbeidsparticipatie. Social Return kan ingevuld worden door middel van onder andere arbeidsplaatsen, leer-werkplekken en stageplekken.

Social Returnverplichting

• De verplichting vloeit voort uit een gegunde opdracht door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer.

• De opdrachtnemer moet bij de uitvoering van de opdracht 2% van de opdrachtwaarde per jaar exclusief BTW inzetten voor Social Return.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 04/07/2022
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 02/10/2022
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 04/07/2022
Plaatselijke tijd: 10:15

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

NOTA VAN INLICHTINGEN:

Er is voor deze aanbesteding één vragenronde gepland. Dit betekent dat van inschrijver een proactieve en zorgvuldige houding verwacht wordt. Vragen kunnen uiterlijk tot woensdag 8 juni 2022 vóór 10:00 uur in het bijgevoegde Excelbestand (bijlage K) via de berichtenmodule van ABK worden ingediend.

COMMUNICATIE

Alle communicatie vindt uitsluitend via ABK plaats.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Noord-Nederland (Groningen)
Postadres: Postbus 933
Plaats: Groningen
Postcode: 9700 AX
Land: Nederland
E-mail: info.rechtbanknoordnederland@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 503166166
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Noord-Nederland/Contact/Pages/default.aspx
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

De aanbestedende dienst kan de opdracht definitief gunnen aan de inschrijver met de beste prijs-kwaliteitverhouding, indien binnen de termijn van 20 kalenderdagen geen procedure op de voorgeschreven wijze aanhangig is gemaakt en de eindverantwoordelijke akkoord is met definitieve gunning. Deze termijn vangt aan op de kalenderdag na verzending van de voorlopige gunningsbeslissing. Definitieve gunning kan alleen plaatsvinden aan een inschrijver die voldoet aan de gestelde eisen in deze offerteaanvraag.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/05/2022