Zondag 28 mei 2023 01:59:00
Terug
Inschrijven
Sluit op 15-07-2022 PB-nummer 2022/S 120-339679

SRU-00-21-144-P01 Vervangingsprogramma schakel-voedingskasten rioolgemalen

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Almere
Postadres: Postbus 200
Plaats: Almere
NUTS-code: NL23 Flevoland
Postcode: 1300 AE
Land: Nederland
Contactpersoon: Team PM&CV
E-mail: pvdpol@almere.nl
Telefoon: +31 655295395
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.almere.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

SRU-00-21-144-P01 Vervangingsprogramma schakel-voedingskasten rioolgemalen

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44130000 Hoofdleidingen voor riolering
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Uitvoeren van onderhoud en vervanging van schakel- voedingskasten rioolgemalen met bijkomende werkzaamheden.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2022
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Oorspronkelijke aankondiging verzonden via eNotices:
TED eSender-login: TED34
Referentie van de aankondiging: 2022-165821
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 13/05/2022

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.1)Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:

23-06-2022 12:00

Te lezen:

15-07-2022 12:00

Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:

23-06-2022 12:30

Te lezen:

15-07-2022 12:30

VII.2)Overige nadere inlichtingen: