Zaterdag 25 maart 2023 21:00:00
Terug
Inschrijven
Sluit op 15-07-2022 PB-nummer 2022/S 096-264891

SRU-00-21-144-P01 Vervangingsprogramma schakel-voedingskasten rioolgemalen

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Almere
Postadres: Postbus 200
Plaats: Almere
NUTS-code: NL23 Flevoland
Postcode: 1300 AE
Land: Nederland
Contactpersoon: Team PM&CV
E-mail: pvdpol@almere.nl
Telefoon: +31 655295395
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.almere.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.aanbestedingskalender.nl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

SRU-00-21-144-P01 Vervangingsprogramma schakel-voedingskasten rioolgemalen

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44130000 Hoofdleidingen voor riolering
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Uitvoeren van onderhoud en vervanging van schakel- voedingskasten rioolgemalen met bijkomende werkzaamheden.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL23 Flevoland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Almere

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Met deze aanbesteding wordt beoogd na een Europese - openbare procedure te komen tot één opdrachtnemer.

Na gunning zullen middels deelopdrachten, aan de hand van de raamoveréénkomst met de hierin overééngekomen eenheidsprijzen, de werkzaamheden worden opgedragen.

De looptijd van de overéénkomst is 1 jaar en 3 maanden, te weten eind september 2022 t/m eind december 2023 en optioneel een verlenging van 2 x 1 jaar.

De uiteindelijke totale looptijd van de overéénkomst incl. optionele verlengingen bedraagt 3 jaar en 3 maanden.

De overéénkomst zal van wege rechtswege eindigen op 31 december 2025.

De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit:

Onderhoudswerkzaamheden aan schakel- voedingskasten riool-persgemalen binnen de gemeentegrenzen van Almere.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 15
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De looptijd van de overéénkomst is 1 jaar en 3 maanden, te weten eind september 2022 t/m eind december 2023 en optioneel een verlenging van 2 x 1 jaar.

De uiteindelijke totale looptijd van de overéénkomst incl. optionele verlengingen bedraagt 3 jaar en 3 maanden.

De overéénkomst zal van wege rechtswege eindigen op 31 december 2025.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 23/06/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 23/06/2022
Plaatselijke tijd: 12:30
Plaats:

Almere

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Contractvoorbereider/contractspecialist Team PM&CV afdeling Stadsruimte, gemeente Almere

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Midden-Nederland
Postadres: Postbus 16005
Plaats: Utrecht
Postcode: 3500 DA
Land: Nederland
Telefoon: +31 302233000
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Midden-Nederland/Contact/Pages/default.aspx
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/05/2022