Woensdag 23 september 2020 02:21:00
Sluit op 16-03-2020

Herontwikkeling plangebied De Blinkert

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Capelle aan den IJssel (BCO | taakgroep Inkoop)
Postadres: Postbus 70
Plaats: Capelle aan den IJssel
NUTS-code: NL33C
Postcode: 2900 AB
Land: Nederland
Contactpersoon: Taakgroep Inkoop
E-mail: aanbesteding@capelleaandenijssel.nl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.capelleaandenijssel.nl/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Herontwikkeling plangebied De Blinkert

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45211300
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

De aanbestedende dienst heeft de intentie om de herontwikkeling van het plangebied De Blinkert in te kopen conform de vereisten beschreven in deze selectieleidraad. De opdracht wordt in deze selectieleidraad verder aangeduid als "Herontwikkeling plangebied De Blinkert". De gemeente Capelle aan den IJssel werkt aan de herontwikkeling van het gebied rondom het huidige zwembad de Blinkert, het gebied gelegen tussen de Algeraweg, de Schönberglaan en het Valeriusrondeel. Momenteel bevindt zich in dit gebied zwembad De Blinkert, dat buiten gebruik komt zodra het nieuwe zwembad- en sporthalcombinatie gereed is (naar verwachting medio 2020). Daarnaast bevinden zich in het gebied sportclub David Lloyd Capelle, waarvan de grond ter plaatse van het gebouw en het oostelijk gelegen parkeerterrein in eigendom is van David Lloyd Leisure Property B.V. (hierna: David Lloyd). De in het plangebied gelegen voormali

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL33C
Voornaamste plaats van uitvoering:

Capelle aan den IJssel

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De gemeente Capelle aan den IJssel werkt aan de herontwikkeling van het gebied rondom het huidige zwembad de Blinkert, het gebied gelegen tussen de Algeraweg, de Schönberglaan en het Valeriusrondeel. Momenteel bevindt zich in dit gebied zwembad De Blinkert, dat buiten gebruik komt zodra het nieuwe zwembad- en sporthalcombinatie gereed is (naar verwachting medio 2020). Daarnaast bevinden zich in het gebied sportclub David Lloyd Capelle, waarvan de grond ter plaatse van het gebouw en het oostelijk gelegen parkeerterrein in eigendom is van David Lloyd Leisure Property B.V. (hierna: David Lloyd). De in het plangebied gelegen voormalige locaties van de buitenbaden en tennisbanen liggen braak of worden tijdelijk gebruikt in afwachting van een herontwikkeling. In de selectieleidraad wordt een nadere gebiedsbeschrijving gegeven.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 04/01/2021
Einde: 31/12/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Nadere vragen om inlichtingen kunnen digitaal worden ingediend, conform bijgeleverd format, via de berichtenmodule op Aanbestedingskalender.

De inlichtingenprocedure geldt ook voor het melden van tegenstrijdigheden, onjuistheden of onduidelijkheden in de stukken.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

De gegadigde dient, indien de rechtsvorm van de deelnemer verplichting tot inschrijving in het beroeps- of handelsregister vereist, ingeschreven te zijn in het beroeps- of handelsregister (Kamer van Koophandel). Het Uittreksel Kamer van Koophandel dient te worden bijgevoegd in Kluis 0.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Voor deze opdracht, zoals omschreven in het aanbestedingsdocument, moet ten minste EUR 115.000 exclusief btw ingezet worden voor social return. Alle afspraken in het kader van social return worden in overleg met de accountmanager social return schriftelijk vastgelegd in een zgn. uitvoeringsplan en maken onlosmakelijk deel uit van de overeenkomst. De invulling van de social return verplichting moet op enigerlei wijze verband houden met de inhoud van de opdracht. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de invulling en realisatie van de social return verplichting en de registratie daarvan. Hij wordt hierbij zoveel mogelijk geholpen door de gemeente en/of het regionale werkgeversservicepunt.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

De aanbesteding geschiedt op basis van de algemene Europese Richtlijn 2014/24/EU die op 1 juli 2016 in de Nederlandse wetgeving is geïmplementeerd door middel van herziening van de Aanbestedingswet van 1 november 2012, houdende nieuwe regels omtrent aanbestedingen op 30 juni 2016 gepubliceerd in Staatsblad nummer 241, hierna te noemen “Aw2012” en het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW2016). De aanbestedingsprocedure welke van toepassing is op de onderhavige aanbesteding is de Europese niet-openbare procedure. Het verloop van de aanbestedingsprocedure is in hoofdstuk 3 van de selectieleidraad nader uitgewerkt.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/03/2020
Plaatselijke tijd: 17:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Vragen om nadere informatie met betrekking tot inhoudelijke en procedurele aspecten van deze aanbesteding dan wel het kenbaar maken van kennelijke tegenstrijdigheden en/of onvolkomenheden kunnen uitsluitend via de berichtenmodule van www.aanbestedingskalender.nl worden ingediend.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Rotterdam (Dordrecht)
Postadres: Postbus 7003
Plaats: Dordrecht
Postcode: 3300 GC
Land: Nederland
Telefoon: +31 786391391

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Rotterdam/Pages/default.aspx

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/02/2020