Dinsdag 5 december 2023 00:17:00
Terug
Inschrijven
Sluit op 18-07-2022 PB-nummer 2022/S 128-365776

Inkoop Specialistische Jeugdhulp

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland
Postadres: Postbus
Plaats: Zwolle
NUTS-code: NL21 Overijssel
Postcode: 8000 GA
Land: Nederland
Contactpersoon: Team Inkoop
E-mail: inkoop@rsj-ijsselland.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.rsj-ijsselland.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Inkoop Specialistische Jeugdhulp

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85100000 Gezondheidsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het betreft de inkoop van specialistische jeugdhulp vallend onder de Jeugdwet. Dit betreft:

Ambulante Jeugdhulp

Wonen en verblijf

Ernstige Dyslexie (ED)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/07/2022
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Oorspronkelijke aankondiging verzonden via eNotices:
TED eSender-login: TED34
Referentie van de aankondiging: 2022-164861
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 17/06/2022

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.1)Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:

08-07-2022 11:00

Te lezen:

11-07-2022 11:00

Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:

08-07-2022 11:01

Te lezen:

11-07-2022 11:01

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Geachte gegadigden,

Er is een bezwaar binnen gekomen over de inschrijfdatum van vrijdag 8 juli 2022, zodoende is de inschrijfdatum gewijzigd naar mandag 11 juli :11:00. Tevens worden vandaag de drie aangepaste documenten naar aanleiding van de NvI verstuurd.

- Inkoopdocument Specialistische Jeugdhulp regio IJsselland versie 1.4 20220701 met zichtbare wijzigingen (alleen de wijziging van 11juli 2022 is nog niet in dit document opgenomen)

- Inkoopdocument Specialistische Jeugdhulp regio IJsselland versie 1.5 20220701 (hierin is wel de wijziging naar 11 juli 2022 opgenomen)

- Concept overeenkomst Jeugdhulp v2.1 20220629