Zondag 2 oktober 2022 15:48:00
Terug
Inschrijven
Sluit op 18-07-2022 PB-nummer error retreiving: Unauthorized

Inkoop Specialistische Jeugdhulp

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland
Postadres: Postbus
Plaats: Zwolle
NUTS-code: NL21 Overijssel
Postcode: 8000 GA
Land: Nederland
Contactpersoon: Team Inkoop
E-mail: inkoop@rsj-ijsselland.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.rsj-ijsselland.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Inkoop Specialistische Jeugdhulp

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85100000 Gezondheidsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het betreft de inkoop van specialistische jeugdhulp vallend onder de Jeugdwet. Dit betreft:

Ambulante Jeugdhulp

Wonen en verblijf

Ernstige Dyslexie (ED)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/05/2022
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Oorspronkelijke aankondiging verzonden via eNotices:
TED eSender-login: TED34
Referentie van de aankondiging: 2022-164861
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 06/05/2022

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.1)Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.1
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omvang van de aanbesteding
In plaats van:

Inkoop Specialistische Jeugdzorg

Te lezen:

Inkoop Specialistische Jeugdhulp

Afdelingsnummer: I.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: In de uitvraagdocumenten
In plaats van:
Te lezen:

Bijlage IX Rekentool intensiteitsbepaling - dagverblijf

Afdelingsnummer: I.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: In de uitvraagdocumenten
In plaats van:
Te lezen:

Bijlage X Rekentool intensiteitsbepaling - verblijf

Afdelingsnummer: I.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: In de uitvraagdocumenten
In plaats van:
Te lezen:

Bijlage XI Rekentool intensiteitsbepaling - gezinshuis en 24-uurs groep op zorgboederij

Afdelingsnummer: I.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: In de uitvraagdocumenten
In plaats van:
Te lezen:

Uittreksel handels- en/of beroepenregister Kamer van Koophandel

Afdelingsnummer: I.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: In de uitvraagdocumenten
In plaats van:
Te lezen:

Bewijs van kwaliteitssysteem

Afdelingsnummer: I.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: In de uitvraagdocumenten
In plaats van:
Te lezen:

Holdingverklaring

VII.2)Overige nadere inlichtingen: