Vrijdag 7 oktober 2022 13:41:00
Terug
Inschrijven
Sluit op 24-06-2022 Gunningsbeslissing op 31-08-2022 PB-nummer 2022/S 107-301976

Inhuur van externe arbeidskrachten

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Stadskanaal
Postadres: RAADHUISPLEIN 00001
Plaats: STADSKANAAL
NUTS-code: NL111 Oost-Groningen
Postcode: 9501SZ
Land: Nederland
E-mail: anniek.brouwers@hetnic.nl
Telefoon: +31 612770440
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://stadskanaal.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

inhuur van externe arbeidskrachten

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79620000 Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het doel van deze aanbesteding is het afsluiten van vier (4) nieuwe raamovereenkomsten met verschillende Opdrachtnemers voor het leveren van externe arbeidskrachten verdeeld over twee (2) percelen zodat de opdrachtgever vanaf 15 juli 2021 op een rechtmatige en doelmatige wijze externe arbeidskrachten kan inhuren.

De aanbesteding is verdeeld over twee (2) percelen, te weten:

• Perceel 1: Detachering functies in schaal 8 t/m 13. Voor dit perceel worden drie (3) Opdrachtnemers gecontracteerd voor het leveren van gedetacheerden;

• Perceel 2: Payrollmedewerkers. Voor dit perceel wordt één (1) Opdrachtnemer gecontracteerd voor het verzorgen voor payrollcontracten en administratie van payrollmedewerkers (CAO Gemeenten).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
25/05/2022
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Oorspronkelijke aankondiging verzonden via eNotices:
TED eSender-login: TED34
Referentie van de aankondiging: 2022-158341
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 29/04/2022

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.1)Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:

21-06-2022 14:00

Te lezen:

24-06-2022 14:00

Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:

21-06-2022 14:01

Te lezen:

24-06-2022 14:01

Afdelingsnummer: I.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: In de uitvraagdocumenten
In plaats van:
Te lezen:

Kwaliteitscriterium 1:Continuïteit

Afdelingsnummer: I.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: In de uitvraagdocumenten
In plaats van:
Te lezen:

Kwaliteitscriterium 2: Implementatieplan

Afdelingsnummer: I.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: In de uitvraagdocumenten
In plaats van:
Te lezen:

Kwaliteitscriterium 1: Beschrijving Backoffice

Afdelingsnummer: I.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: In de uitvraagdocumenten
In plaats van:
Te lezen:

Kwaliteitscriterium 3: Maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen

Afdelingsnummer: I.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: In de uitvraagdocumenten
In plaats van:

Contactpersonen

Te lezen:
Afdelingsnummer: I.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: In de uitvraagdocumenten
In plaats van:

Inschrijfstaat

Te lezen:
Afdelingsnummer: I.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: In de uitvraagdocumenten
In plaats van:

Plan van Aanpak

Te lezen:
Afdelingsnummer: I.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: In de uitvraagdocumenten
In plaats van:

Quotation / Offer / Proposal

Te lezen:
VII.2)Overige nadere inlichtingen: