Vrijdag 7 oktober 2022 14:35:00
Terug
Inschrijven
Sluit op 24-06-2022 Gunningsbeslissing op 31-08-2022 PB-nummer 2022/S 087-236875

Inhuur van externe arbeidskrachten

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Stadskanaal
Postadres: RAADHUISPLEIN 00001
Plaats: STADSKANAAL
NUTS-code: NL111 Oost-Groningen
Postcode: 9501SZ
Land: Nederland
E-mail: anniek.brouwers@hetnic.nl
Telefoon: +31 612770440
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://stadskanaal.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.aanbestedingskalender.nl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

inhuur van externe arbeidskrachten

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79620000 Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het doel van deze aanbesteding is het afsluiten van vier (4) nieuwe raamovereenkomsten met verschillende Opdrachtnemers voor het leveren van externe arbeidskrachten verdeeld over twee (2) percelen zodat de opdrachtgever vanaf 15 juli 2021 op een rechtmatige en doelmatige wijze externe arbeidskrachten kan inhuren.

De aanbesteding is verdeeld over twee (2) percelen, te weten:

• Perceel 1: Detachering functies in schaal 8 t/m 13. Voor dit perceel worden drie (3) Opdrachtnemers gecontracteerd voor het leveren van gedetacheerden;

• Perceel 2: Payrollmedewerkers. Voor dit perceel wordt één (1) Opdrachtnemer gecontracteerd voor het verzorgen voor payrollcontracten en administratie van payrollmedewerkers (CAO Gemeenten).

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 2
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Detachering functies in schaal 8 t/m 13

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79620000 Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL111 Oost-Groningen
Voornaamste plaats van uitvoering:

Stadskanaal

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Perceel 1 betreft de inzet van gedetacheerden functies in schaal 8 t/m 13. Hiertoe wordt beoogd een raamovereenkomst af te sluiten met drie (3) Opdrachtnemers, met een looptijd van twee (2) jaar met een optie tot verlengen van de overeenkomst met maximaal twee (2) maal één 1 jaar, voor het leveren van gedetacheerden voor de gehele gemeente.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 7 500 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De opdracht kan 2x worden verlengd met een looptijd van 1 jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Payroll

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79620000 Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL111 Oost-Groningen
Voornaamste plaats van uitvoering:

Stadskanaal

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Perceel 2 betreft de inzet van payrollmedewerkers. Hiertoe wordt beoogd een raamovereenkomst af te sluiten met één (1) Opdrachtnemer, met een looptijd van twee (2) jaar met een optie tot verlengen van de overeenkomst met maximaal twee (2) maal één (1) jaar, voor het verzorgen van de payrollcontracten en administratie van payrollmedewerkers (CAO Gemeenten).

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 800 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De opdracht kan 2x worden verlengd met een looptijd van 1 jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Geschiktheidseisen zoals vermeld in de aanbestedingsstukken.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Geschiktheidseisen zoals vermeld in de aanbestedingsstukken.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 4
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 21/06/2022
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 21/06/2022
Plaatselijke tijd: 14:01

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Noord Nederland
Plaats: Groningen
Land: Nederland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Rechtbank Noord Nederland
Plaats: Groningen
Land: Nederland
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Rechtbank Noord Nederland
Plaats: Groningen
Land: Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/04/2022