Vrijdag 7 oktober 2022 14:37:00
Terug
Inschrijven
Sluit op 24-06-2022 Gunningsbeslissing op 31-08-2022 PB-nummer 2022/S 169-478767

Inhuur van externe arbeidskrachten

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Stadskanaal
Postadres: RAADHUISPLEIN 1
Plaats: STADSKANAAL
NUTS-code: NL111 Oost-Groningen
Postcode: 9501SZ
Land: Nederland
E-mail: anniek.brouwers@hetnic.nl
Telefoon: +31 612770440
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://stadskanaal.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Inhuur van externe arbeidskrachten

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79620000 Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het doel van deze aanbesteding is het afsluiten van vier (4) nieuwe raamovereenkomsten met verschillende Opdrachtnemers voor het leveren van externe arbeidskrachten verdeeld over twee (2) percelen zodat de opdrachtgever vanaf 15 augustus 2022 op een rechtmatige en doelmatige wijze externe arbeidskrachten kan inhuren.

De aanbesteding is verdeeld over twee (2) percelen, te weten:

• Perceel 1: Detachering functies in schaal 8 t/m 13. Voor dit perceel worden drie (3) Opdrachtnemers gecontracteerd voor het leveren van gedetacheerden;

• Perceel 2: Payrollmedewerkers. Voor dit perceel wordt één (1) Opdrachtnemer gecontracteerd voor het verzorgen voor payrollcontracten en administratie van payrollmedewerkers (CAO Gemeenten).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 8 300 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Detachering functies in schaal 8 t/m 13

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79620000 Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL111 Oost-Groningen
Voornaamste plaats van uitvoering:

Stadskanaal

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Perceel 1 betreft de inzet van gedetacheerden functies in schaal 8 t/m 13. Hiertoe wordt beoogd een raamovereenkomst af te sluiten met drie (3) Opdrachtnemers, met een looptijd van twee (2) jaar met een optie tot verlengen van de overeenkomst met maximaal twee (2) maal één 1 jaar, voor het leveren van gedetacheerden voor de gehele gemeente.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Payroll

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79620000 Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL111 Oost-Groningen
Voornaamste plaats van uitvoering:

Stadskanaal

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Perceel 2 betreft de inzet van payrollmedewerkers. Hiertoe wordt beoogd een raamovereenkomst af te sluiten met één (1) Opdrachtnemer, met een looptijd van twee (2) jaar met een optie tot verlengen van de overeenkomst met maximaal twee (2) maal één (1) jaar, voor het verzorgen van de payrollcontracten en administratie van payrollmedewerkers (CAO Gemeenten).

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 087-236875
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Detachering functies in schaal 8 t/m 13

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/08/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 5
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Kenonz Overheid B.V.
Postadres: Postbus 193
Plaats: Gorredijk
NUTS-code: NL126 Zuidoost-Friesland
Postcode: 8400 AD
Land: Nederland
E-mail: janette@kenonz.nl
Telefoon: +31 650123410
Internetadres: www.kenonz.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Maandag Interim Professionals B.V.
Postadres: Transformatorweg 94
Plaats: Amsterdam
NUTS-code: NL329 Groot-Amsterdam
Postcode: 1014 AK
Land: Nederland
E-mail: roy.gregoire@maandag.nl
Telefoon: +31 630528372
Internetadres: www.maandag.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Wyzer B.V.
Postadres: Postbus 2872
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL31 Utrecht
Postcode: 3500 GW
Land: Nederland
E-mail: tenderdesk@wyzer.nl
Telefoon: +31 0302193982
Internetadres: www.wyzer.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 7 500 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 7 500 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Payroll

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/08/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Oak Bos II h.o.d.n. Oak Payroll
Postadres: Rietveldenweg 98
Plaats: Den Bosch
NUTS-code: NL41 Noord-Brabant
Postcode: 5222 AS
Land: Nederland
E-mail: info@oakhrm.nl
Telefoon: +31 073250600
Internetadres: www.oakhrm.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 800 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 800 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Noord Nederland
Postadres: Guyotplein 1
Plaats: Groningen
Postcode: 9712 NX
Land: Nederland
Telefoon: +31 0883614444
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Noord-Nederland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Rechtbank Noord Nederland
Postadres: Guyotplein 1
Plaats: Groningen
Postcode: 9712 NX
Land: Nederland
Telefoon: +31 0883614444
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Noord-Nederland
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Rechtbank Noord Nederland
Postadres: Guyotplein 1
Plaats: Groningen
Postcode: 9712 NX
Land: Nederland
Telefoon: +31 0883614444
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Noord-Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/08/2022