Zondag 22 mei 2022 08:43:00
Terug
Inschrijven
Sluit op 17-05-2022

Bestek 2021-17 herinrichting Zaanse Schans / Operalaan e.o.

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Capelle aan den IJssel (Stadsbeheer)
Postadres: Groenedijk
Plaats: Capelle aan den IJssel
NUTS-code: NL33C Groot-Rijnmond
Postcode: 2903 LZ
Land: Nederland
Contactpersoon: Project en ingenieursbureau
E-mail: aanbestedingen.stadsbeheer@capelleaandenijssel.nl
Telefoon: +31 102848641
Fax: +31 102848818
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.capelleaandenijssel.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Bestek 2021-17 herinrichting Zaanse Schans / Operalaan e.o.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45222000 Civieltechnische werkzaamheden, met uitzondering van bruggen, tunnels, schachten en ondergrondse doorgangen
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

ophogen en rioleren Zaanse Schans / Operalaan e.o.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/05/2022
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Oorspronkelijke aankondiging verzonden via eNotices:
TED eSender-login: TED34
Referentie van de aankondiging: 2022-163181
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 12/04/2022

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.1)Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:

13-05-2022 10:00

Te lezen:

17-05-2022 10:00

Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:

13-05-2022 10:01

Te lezen:

17-05-2022 10:01

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Volgend op de 3e Nota van Inlichtingen is de inschrijfdatum verschoven naar 17 mei 2022 10 uur.