Zondag 7 augustus 2022 23:57:00
Terug
Inschrijven
Sluit op 20-05-2022 Gunningsbeslissing op 05-08-2022 PB-nummer 2022/S 151-432953

RMN - Reinigen kolken en lijngoten

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Reinigingsbedrijf Midden Nederland - RMN
Postadres: Postbus 203
Plaats: Soest
NUTS-code: NL31 Utrecht
Postcode: 3760 AE
Land: Nederland
Contactpersoon: Kenniscentrum Inkoop Bureau Midden Nederland
E-mail: kenniscentrum@ibmn.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://rmn.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

RMN - Reinigen kolken en lijngoten

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90480000 Beheer van riolering
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdrachtgever van deze opdracht is Reinigingsbedrijf Midden Nederland (hierna: RMN). RMN verzorgt namens de gemeenten IJsselstein (perceel 1) en Bunnik (perceel 2) de inkoop voor reinigen van de kolken en lijngoten. Deze aanbesteding vindt plaats op basis van de geldende Aanbestedingswet 2012 (Aw 2012).

De uitvoering zal plaatsvinden middels deelopdrachten. Per deelopdracht zal door de opdrachtgever, aan de aannemer, een redelijke startdatum, uitvoeringstermijn en opleverdatum worden overlegd. De aannemer dient zijn werkzaamheden binnen de door de opdrachtgever aan te geven uitvoeringstermijn aaneengesloten uit te voeren.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 1 - gemeente IJsselstein

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90480000 Beheer van riolering
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL31 Utrecht
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeente IJsselstein

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie bijlage C; Programma van eisen (perceel 1)

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Procesbeheersing / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Risicobeheersing / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Duurzaamheid / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Communicatie / Weging: 10
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 2 - Gemeente Bunnik

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90480000 Beheer van riolering
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL31 Utrecht
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeente Bunnik

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie bijlage C; Programma van eisen (perceel 2)

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Procesbeheersing / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Risicobeheersing / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Duurzaamheid / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Communicatie / Weging: 10
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 070-185272
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

perceel 1

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/06/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Teeuwissen Rioolreiniging Huizen B.V.
Plaats: Huizen
NUTS-code: NL31 Utrecht
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Perceel 2

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/06/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Teeuwissen Rioolreiniging Huizen B.V.
Plaats: Huizen
NUTS-code: NL31 Utrecht
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Midden-Nederland
Postadres: Postbus 16005
Plaats: Utrecht
Postcode: 3500 DA
Land: Nederland
Telefoon: +31 302233000
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Midden-Nederland/Contact/Pages/default.aspx
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
03/08/2022