Vrijdag 27 januari 2023 09:14:00
Sluit op 21-11-2013

Busbaan Kruisvaart, Kenmerk 13.SW.105

AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT
Werken


AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST
I.1)NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN):
Gemeente Utrecht, Postbus 10080, 3505 AB  Utrecht (NL). Contactpunt(en): Gemeente Utrecht, Interne Bedrijven, t.a.v.: Concerninkoop. Tel.: +31 302860555. Fax.: +31 302860556. E-mail: concerninkoop@utrecht.nl.
I.2)TYPE AANBESTEDENDE DIENST EN HOOFDACTIVITEIT OF ACTIVITEITEN:

Regionale of lokale instantie.

Algemene diensten van de overheden,

De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: Neen.AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1)BESCHRIJVING
II.1.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:

Busbaan Kruisvaart, Kenmerk 13.SW.105

II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:

Werken, uitvoering

Belangrijkste plaats van de uitvoering van de werken: NL-UTRECHT

NUTS-code: NL31;

II.1.3)De aankondiging betreft:
Overheidsopdracht
II.1.4)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:

Binnen deze scope zijn de volgende subonderdelen te onderscheiden:

- verhardingen busbaan (circa 6000 m2);

- aansluiting busbaan Kruisvaart op Vondellaan (aanpassing kruispunt);

- vernieuwing asfalt vanaf nieuwe kruising met Vondellaan tot Croeselaan (circa 2000 m2);

- herinrichting Raadwijk (straatwerk, circa. 700 m2);

- groenvoorzieningen;

- openbare verlichting;

- waterhuishouding (infiltratieriool + kolken);

- voorzieningen voor verkeersregelinstallaties;

- relining bestaand riool deel Vondellaan, ter hoogte van het voormalige Texaco tankstation;

- bluswatervoorzieningen;

- inrichting openbare ruimte bij aansluiting Vondellaan/Raadwijk;

- aanpassing/verplaatsing van circa 60 meter kademuur Kruisvaart aan zijde Raadwijk (damwandconstructie);

- aanpassing bestaande keerwandconstructie spoorzijde;

- plaatsing van geluidsabsorberend materiaal op bestaande keerconstructie spoorzijde;

- keerwandconstructie Kruisvaart, circa 120 m (tevens geluidsscherm met toepassing van groenvoorziening);

- aanbrengen van zandaanvulling in een bestaande watergang met verdichting onder water;

- brug van betonnen landhoofden met composiet brugdek over de Kruisvaart (circa 100 m2);

- remmingwerk in de Kruisvaart ter plaatse van de brug;

- overkluizing bestaande leidingenput (circa 200 m2);

- zettingsvrije plaat naast bestaande leidingenput (circa 50 m2);

- metselwerk keerwanden.

Op deze opdracht zal Social Return van toepassing zijn. In de aanbestedingsstukken zal het beleid met betrekking tot Social Return en de voorwaarden daarbij nader uitgewerkt worden. Zie voor meer informatie hieromtrent www.utrecht.nl/socialreturn

II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke Woordenlijst Overheidsopdrachten):
45222000
II.1.6)Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA):
Ja.
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten:AFDELING IV: PROCEDURE
IV.1)TYPE PROCEDURE
IV.1.1)Type procedure:
Niet-openbaar.
IV.2.1)Gunningscriteria:
Economische meest voordelige inschrijving (EMVI), gelet op

Zie bestek

100

IV.2.2)Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling:
Neen.
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
13.SW.105
IV.3.2)Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht:


AFDELING V: GUNNING VAN EEN OPDRACHT

TITEL: Busbaan Kruisvaart, Kenmerk 13.SW.105

V.1)DATUM VAN GUNNING VAN DE OPDRACHT:
04.04.2014
V.2)AANTAL ONTVANGEN INSCHRIJVINGEN:
4
V.3)NAAM EN ADRES VAN DE ONDERNEMER AAN WIE DE OPDRACHT IS GEGUND:
Aannemingsbedrijf K. Dekker B.V., 1749 CH Warmenhuizen. (NL).
V.4)INFORMATIE OVER DE WAARDE VAN DE OPDRACHT:

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht:

Waarde: 4 181 000,00 EUR.

V.5)DE OPDRACHT WORDT WAARSCHIJNLIJK UITBESTEED:
Neen.


AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.1)OPDRACHT HOUDT VERBAND MET EEN PROJECT EN/OF EEN PROGRAMMA DAT MET MIDDELEN VAN DE EU WORDT GEFINANCIERD:
Neen.
VI.2)NADERE INLICHTINGEN:

- Het ARW 2012 is van toepassing en het is een niet-openbare aanbesteding.

VI.3.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie:
Rechtbank Utrecht, Postbus 16005, Utrecht, 3500 DA, (NL).

Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie:

-
VI.3.2)Instellen van beroep:

De termijn voor het instellen van een beroep in de selectiefase bedraagt 7 dagen na de verzending van de mededeling van uitsluiting of afwijzing als een gegadigde. (ARW 2012, art. 3.14.4). In de inschrijffase geldt een beroepstermijn van 20 dagen na verzending van het bericht van afwijzing of uitsluiting van de inschrijver (ARW 2012, art. 3.30). Beide termijnen zijn vervaltermijnen, waarna de gegadigden/inschrijvers niet meer in rechte kunnen opkomen tegen het besluit

VI.3.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen:
Concerninkoop, Postbus 10080, 3505 AB Utrecht. Tel.: +31 302860555. E-mail: concerninkoop@utrecht.nl. Fax.: +31 302860556. URL: http://www.utrecht.nl/concerninkoop.
VI.4)DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING:
08/04/2014.