Vrijdag 27 januari 2023 08:39:00
Sluit op 21-11-2013

Busbaan Kruisvaart, Kenmerk 13.SW.105

KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST

I.1)
NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN):Gemeente Utrecht, Postbus 10080, Contact: Gemeente Utrecht, Interne Bedrijven, t.a.v. Concerninkoop, 3505 AB, UTRECHT, +31 302860555, +31 302860556, concerninkoop@utrecht.nl.
I.2)
TYPE AANKOOPCENTRALE:Aanbestedende dienst.

AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

II.1)
BESCHRIJVING
II.1.1)
Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:Busbaan Kruisvaart, Kenmerk 13.SW.105
II.1.2)
Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:Binnen deze scope zijn de volgende subonderdelen te onderscheiden: - verhardingen busbaan (circa 6000 m2); - aansluiting busbaan Kruisvaart op Vondellaan (aanpassing kruispunt); - vernieuwing asfalt vanaf nieuwe kruising met Vondellaan tot Croeselaan (circa 2000 m2); - herinrichting Raadwijk (straatwerk, circa. 700 m2); - groenvoorzieningen; - openbare verlichting; - waterhuishouding (infiltratieriool + kolken); - voorzieningen voor verkeersregelinstallaties; - relining bestaand riool deel Vondellaan, ter hoogte van het voormalige Texaco tankstation; - bluswatervoorzieningen; - inrichting openbare ruimte bij aansluiting Vondellaan/Raadwijk; - aanpassing/verplaatsing van circa 60 meter kademuur Kruisvaart aan zijde Raadwijk (damwandconstructie); - aanpassing bestaande keerwandconstructie spoorzijde; - plaatsing van geluidsabsorberend materiaal op bestaande keerconstructie spoorzijde; - keerwandconstructie Kruisvaart, circa 120 m (tevens geluidsscherm met toepassing van groenvoorziening); - aanbrengen van zandaanvulling in een bestaande watergang met verdichting onder water; - brug van betonnen landhoofden met composiet brugdek over de Kruisvaart (circa 100 m2); - remmingwerk in de Kruisvaart ter plaatse van de brug; - overkluizing bestaande leidingenput (circa 200 m2); - zettingsvrije plaat naast bestaande leidingenput (circa 50 m2); - metselwerk keerwanden. Op deze opdracht zal Social Return van toepassing zijn. In de aanbestedingsstukken zal het beleid met betrekking tot Social Return en de voorwaarden daarbij nader uitgewerkt worden. Zie voor meer informatie hieromtrent www.utrecht.nl/socialreturn
II.1.3)
CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):45222000

AFDELING IV: PROCEDURE

IV.1)
TYPE PROCEDURE
IV.1.1)
Type procedure:Niet-openbaar.
IV.2)
ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.2.2)
Referentienummer van elektronisch ingediende aankondiging: Oorspronkelijke aankondiging verzonden via: OJS eSender. Inloggegevens: TED34. Referentie van de aankondiging: 2013-002868.
IV.2.4)
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging:22/10/2013.

AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.1)
DEZE AANKONDIGING BETREFT:Rectificatie.
VI.3)
GECORRIGEERDE OF TOEGEVOEGDE INFORMATIE:
  • Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie.
  • In de oorspronkelijke aankondiging.
VI.3.3)
Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging:

Plaats waar de te wijzigen tekst staat: VI.4.2) Instellen van beroep
In plaats van:20 dagen na versturen van de afwijzing voor deelneming aan het offertetraject, danwel 20 dagen na versturen van de voorlopige afwijzing van de offerte.
Te lezen:De termijn voor het instellen van een beroep in de selectiefase bedraagt 7 dagen na de verzending van de mededeling van uitsluiting of afwijzing als een gegadigde. (ARW 2012, art. 3.14.4). In de inschrijffase geldt een beroepstermijn van 20 dagen na verzending van het bericht van afwijzing of uitsluiting van de inschrijver (ARW 2012, art. 3.30). Beide termijnen zijn vervaltermijnen, waarna de gegadigden/inschrijvers niet meer in rechte kunnen opkomen tegen het besluit.

VI.3.4)
Te corrigeren datums in de oorspronkelijke aankondiging:
VI.3.5)
Te corrigeren adressen en contactpunten:
VI.3.6)
Toe te voegen tekst in de oorspronkelijke aankondiging:
VI.5)
DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING:23/10/2013.