Vrijdag 27 januari 2023 08:50:00
Sluit op 21-11-2013

Busbaan Kruisvaart, Kenmerk 13.SW.105

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Werken

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST
I.1)NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)
Gemeente Utrecht, Postbus 10080, 3505 AB  UTRECHT (NL). Contactpunt(en): Gemeente Utrecht, Interne Bedrijven, t.a.v.: Concerninkoop. Tel.: +31 302860555. Fax.: +31 302860556. E-mail: concerninkoop@utrecht.nl.
Internetadres(sen):
Adres van de aanbestedende dienst:

http://www.utrecht.nl/concerninkoop

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:
Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)
Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op:
(NL). URL: http://www.aanbestedingskalender.nl.
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan:
Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)
I.2)TYPE AANBESTEDENDE DIENST EN HOOFDACTIVITEIT OF -ACTIVITEITEN:
Regionale of lokale instantie.
Algemene diensten van de overheden,
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen.

AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1)BESCHRIJVING:
II.1.1)  Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
   

Busbaan Kruisvaart, Kenmerk 13.SW.105

II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Werken.

Uitvoering.

Belangrijkste plaats van de uitvoering van de werken:

NL-UTRECHT

NUTS code: NL310.
II.1.3)De aankondiging betreft:
Een overheidsopdracht.
II.1.4)Inlichtingen over een raamovereenkomst:

II.1.5)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:

Binnen deze scope zijn de volgende subonderdelen te onderscheiden:

- verhardingen busbaan (circa 6000 m2);

- aansluiting busbaan Kruisvaart op Vondellaan (aanpassing kruispunt);

- vernieuwing asfalt vanaf nieuwe kruising met Vondellaan tot Croeselaan (circa 2000 m2);

- herinrichting Raadwijk (straatwerk, circa. 700 m2);

- groenvoorzieningen;

- openbare verlichting;

- waterhuishouding (infiltratieriool + kolken);

- voorzieningen voor verkeersregelinstallaties;

- relining bestaand riool deel Vondellaan, ter hoogte van het voormalige Texaco tankstation;

- bluswatervoorzieningen;

- inrichting openbare ruimte bij aansluiting Vondellaan/Raadwijk;

- aanpassing/verplaatsing van circa 60 meter kademuur Kruisvaart aan zijde Raadwijk (damwandconstructie);

- aanpassing bestaande keerwandconstructie spoorzijde;

- plaatsing van geluidsabsorberend materiaal op bestaande keerconstructie spoorzijde;

- keerwandconstructie Kruisvaart, circa 120 m (tevens geluidsscherm met toepassing van groenvoorziening);

- aanbrengen van zandaanvulling in een bestaande watergang met verdichting onder water;

- brug van betonnen landhoofden met composiet brugdek over de Kruisvaart (circa 100 m2);

- remmingwerk in de Kruisvaart ter plaatse van de brug;

- overkluizing bestaande leidingenput (circa 200 m2);

- zettingsvrije plaat naast bestaande leidingenput (circa 50 m2);

- metselwerk keerwanden.

Op deze opdracht zal Social Return van toepassing zijn. In de aanbestedingsstukken zal het beleid met betrekking tot Social Return en de voorwaarden daarbij nader uitgewerkt worden. Zie voor meer informatie hieromtrent www.utrecht.nl/socialreturn

II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
45222000
II.1.7)Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA):
Ja.
II.1.8)Verdeling in percelen:
Neen.
II.1.9)Varianten worden geaccepteerd:
Neen.
II.2)HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
II.2.1)Totale hoeveelheid of omvang:

- verhardingen busbaan (circa 6000 m2);

- aansluiting busbaan Kruisvaart op Vondellaan (aanpassing kruispunt);

- vernieuwing asfalt vanaf nieuwe kruising met Vondellaan tot Croeselaan (circa 2000 m2);

- herinrichting Raadwijk (straatwerk, circa. 700 m2);

- groenvoorzieningen;

- openbare verlichting;

- waterhuishouding (infiltratieriool + kolken);

- voorzieningen voor verkeersregelinstallaties;

- relining bestaand riool deel Vondellaan, ter hoogte van het voormalige Texaco tankstation;

- bluswatervoorzieningen;

- inrichting openbare ruimte bij aansluiting Vondellaan/Raadwijk;

- aanpassing/verplaatsing van circa 60 meter kademuur Kruisvaart aan zijde Raadwijk (damwandconstructie);

- aanpassing bestaande keerwandconstructie spoorzijde;

- plaatsing van geluidsabsorberend materiaal op bestaande keerconstructie spoorzijde;

- keerwandconstructie Kruisvaart, circa 120 m (tevens geluidsscherm met toepassing van groenvoorziening);

- aanbrengen van zandaanvulling in een bestaande watergang met verdichting onder water;

- brug van betonnen landhoofden met composiet brugdek over de Kruisvaart (circa 100 m2);

- remmingwerk in de Kruisvaart ter plaatse van de brug;

- overkluizing bestaande leidingenput (circa 200 m2);

- zettingsvrije plaat naast bestaande leidingenput (circa 50 m2);

- metselwerk keerwanden.

II.2.2)Opties:
Neen.
II.3)LOOPTIJD OF UITVOERINGSTERMIJN VAN DE OPDRACHT:

AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
III.1)VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE OPDRACHT
III.1.1)Verlangde borgsommen en waarborgen:

zie selectieleidraad

III.1.2)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:

De betaling geschiedt in vierwekelijkse termijnen

III.1.3)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:

Hier worden geen eisen aan gesteld

III.1.4)Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht:
Neen.
III.2)VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1)Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister:
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:

zie selectieleidraad

III.2.2)Economische en financiële draagkracht:
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:

zie selectieleidraad

Eventueel vereiste minimumeisen:

zie selectieleidraad

III.2.3)Vakbekwaamheid:
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:

zie selectieleidraad

Eventueel vereiste minimumeisen:

zie selectieleidraad

III.2.4)Voorbehouden opdrachten:
Neen.
III.3)VOORWAARDEN BETREFFENDE EEN OPDRACHT VOOR DIENSTVERLENING
III.3.1)Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:
III.3.2)Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast:

AFDELING IV: PROCEDURE

IV.1)TYPE PROCEDURE
IV.1.1)Type procedure:
Niet-openbaar.
IV.1.2)Beperkingen op het aantal ondernemingen dat verzocht wordt in te schrijven of deel te nemen:

IV.2)GUNNINGSCRITERIA
IV.2.1)Gunningscriteria:
Economische meest voordelige inschrijving (EMVI), gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling vermelde criteria.
IV.2.2)Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling:
Neen.
IV.3)ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
13.SW.105
IV.3.2)Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht:
Neen.
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document:
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 21/11/2013 - 11:00

Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen.

IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen:
21/11/2013 - 11:00.
IV.3.5)Datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden:
20/12/2013.
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming:
Nederlands.
IV.3.7)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen:

Periode in dagen: 50 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijvingen)

IV.3.8)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
21/11/2013 - 11:00.
Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen: neen.

AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.1)PERIODIEKE OPDRACHT:
Neen.
VI.2)OPDRACHT HOUDT VERBAND MET EEN PROJECT EN/OF EEN PROGRAMMA DAT MET MIDDELEN VAN DE GEMEENSCHAP WORDT GEFINANCIERD:
Neen.
VI.3)NADERE INLICHTINGEN:

- Het ARW 2012 is van toepassing en het is een niet-openbare aanbesteding.

VI.4)Beroepsprocedures:
VI.4.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie:
Rechtbank Utrecht, Postbus 16005, 3500 DA UTRECHT.
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie:
VI.4.2)Instellen van beroep:
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep:

20 dagen na versturen van de afwijzing voor deelneming aan het offertetraject, danwel 20 dagen na versturen van de voorlopige afwijzing van de offerte.

VI.4.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen:
Concerninkoop, Postbus 10080, 3505 AB UTRECHT. E-mail: concerninkoop@utrecht.nl. Tel. +31 302860555. URL: http://www.utrecht.nl/concerninkoop. Fax. +31 302860556.
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/10/2013.