Maandag 29 mei 2023 07:59:00
Terug
Inschrijven
Sluit op 26-04-2022 Gunningsbeslissing op 18-09-2022 PB-nummer 2022/S 182-515931

Gemeente Veendam - Accountantsdiensten

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Veendam
Postadres: Postbus
Plaats: Veendam
NUTS-code: NL11 Groningen
Postcode: 9640 PA
Land: Nederland
E-mail: kenniscentrum@coppa.nl
Telefoon: +31 553680816
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.veendam.nl/Onderwerpen
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Pekela
Postadres: Postbus 20.000 9665 ZM Oude Pekela
Plaats: Oude Pekela
NUTS-code: NL11 Groningen
Postcode: 9665 JD
Land: Nederland
Contactpersoon: Gemeente Pekela
E-mail: kenniscentrum@coppa.nl
Telefoon: +31 553680816
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.pekela.nl/Onderwerpen
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gemeente Veendam - Accountantsdiensten

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79210000 Boekhoudkundige en auditdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Door middel van een Europees openbare aanbesteding willen de gemeenten Pekela en Veendam een partner contracteren die in staat is om accountantsdiensten te leveren conform de gestelde eisen.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 0.01 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79210000 Boekhoudkundige en auditdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL11 Groningen
Voornaamste plaats van uitvoering:

Veendam en Pekela

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Door middel van een Europees openbare aanbesteding willen de gemeenten Pekela en Veendam een partner contracteren die in staat is om accountantsdiensten te leveren conform de gestelde eisen.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Controleaanpaak / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Interne controle / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Controlerapportages / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Natuurlijke adviesfunctie / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Dienstverlening / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Visie op balans theorie/praktijk / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Presentatie - casus / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Presentatie - vaardigheden / Weging: 10
Prijs - Weging: 25
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 055-143016
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Gemeente Veendam en Pekela - EOA Accountantsdiensten

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/07/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Eshuis Registeraccountants B.V.
Plaats: Almelo
NUTS-code: NL1 Noord-Nederland
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 0.01 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Noord-Nederland (Groningen)
Postadres: Postbus 933
Plaats: Groningen
Postcode: 9700 AX
Land: Nederland
E-mail: info.rechtbanknoordnederland@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 503166166
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Noord-Nederland/Contact/Pages/default.aspx
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Een inschrijver verliest zijn recht om op te komen tegen de mededeling van de voorlopige gunningsbeslissing wanneer de aanbestedende dienst niet binnen 20 kalenderdagen na de datum van verzending van de kennisgeving waarin de mededeling van de voorlopige gunningsbeslissing bekend is gemaakt, is gedagvaard in kort geding voor de bevoegde voorzieningenrechter van de rechtbank Noord Nederland te Groningen door betekening binnen de genoemde termijn van een kort geding dagvaarding op het adres van de aanbestedende dienst. Deze termijn betreft derhalve een vervaltermijn.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/09/2022