Dinsdag 5 december 2023 01:25:00
Terug
Inschrijven
Sluit op 07-04-2022

Bouwstroom Haaglanden

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stichting Woonbron, mede namens 11 andere woningcorporaties
Postadres: Postbus 2346
Plaats: Rotterdam
NUTS-code: NL33 Zuid-Holland
Postcode: 3000 CH
Land: Nederland
Contactpersoon: Jasper Ponte (Brink)
E-mail: j.ponte@brink.nl
Telefoon: +31 651192104
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://woonbron.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.aanbestedingskalender.nl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Bouwstroom Haaglanden

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht omvat in hoofdzaak het ontwerpen, de vergunningsaanvraag, het realiseren, het woonklaar opleveren en het onderhouden van woningen. De woningen zijn gestapelde woningen volgens de PMC6-, PMC7- en PMC8-typologie uit De Woonstandaard en voldoen aan het Bouwbesluit voor permanente bouw.. Het aantal woningen is niet op voorhand bekend. De doelstelling is 2.000 woningen in totaal.

LET OP: de corporaties die deze aanbesteding organiseren en de overeenkomsten aangaan, zijn private partijen. Op deze aanbestedingsprocedure zijn Europese c.q. nationale aanbestedingsregels (zoals de Richtlijn 2014/24/EU, het Aanbestedingsreglement Werken 2016 en de Aanbestedingswet 2012) NIET van toepassing.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 2
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Conceptwoningen met een hoog aanpassingsvermogen

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45211000 Bouwwerkzaamheden voor meergezins- en eengezinswoningen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL33 Zuid-Holland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Den Haag en omgeving

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Perceel 1 richt zich op conceptwoningen met veel mogelijkheden om aan te sluiten bij uiteenlopende stedenbouwkundige contexten en beeldkwaliteitsplannen. Meer informatie is opgenomen in de selectieleidraad.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De opdrachtgever en de opdrachtnemer hebben de mogelijkheid – maar niet de verplichting – om de overeenkomst te verlengen, voor zover de wet- en regelgeving dit te zijner tijd toestaat.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Tot de opties die inschrijvers moeten aanbieden, zal in elk geval 30 jaar onderhoud behoren.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Modulaire, industrieel geproduceerde conceptwoningen

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45211000 Bouwwerkzaamheden voor meergezins- en eengezinswoningen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL33 Zuid-Holland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Den Haag en omgeving

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Perceel 2 richt zich op conceptwoningen, die buiten de bouwplaats in driedimensionale modules worden geprefabriceerd. Meer informatie is opgenomen in de selectieleidraad.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De opdrachtgever en de opdrachtnemer hebben de mogelijkheid – maar niet de verplichting – om de overeenkomst te verlengen, voor zover de wet- en regelgeving dit te zijner tijd toestaat.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Tot de opties die inschrijvers moeten aanbieden, zal in elk geval 30 jaar onderhoud behoren.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Gegadigden en hun eventuele aandeelhouders (behoudens aandeelhouders die geen rechtspersoon zijn) moeten zijn ingeschreven in het beroeps- of handelsregister volgens de voorschriften van het land waar zij zijn gevestigd. In Nederland voldoet een inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Informatie is opgenomen in de selectieleidraad.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 2
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 07/04/2022
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

De selectieleidraad bevat uitgebreide informatie over de selectiefase van deze aanbesteding. Het is belangrijk dat (potentiële) gegadigden deze leidraad nauwkeurig lezen.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Den Haag
Postadres: Postbus 20302
Plaats: Den Haag
Postcode: 2500 EH
Land: Nederland
Telefoon: +31 703813131
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Den-Haag/Contact/Pages/default.aspx
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Zie de selectieleidraad.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
15/03/2022