Dinsdag 19 oktober 2021 02:20:00
Sluit op 28-02-2014

Utrecht - Realisatie Rabobrug

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST

I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

ProRail B.V.
381962604
Arthur van Schendelstraat 670, 3511 MJ Utrecht ( Nederland )
Ter attentie van: Paul Norbart
Fax: +31 882311895
E-mail: aanbestedingen@prorail.nl
Internetadres(sen): www.prorail.nl/leveranciers/aanbesteden-en-inkoop
Elektronische toegang tot informatie: https://www.tenderned.nl:443/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting.xhtml?aankondigingId=41682
Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://www.tenderned.nl:443/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting.xhtml?aankondigingId=41682

I.2 HOOFDACTIVITEIT OF -ACTIVITEITEN VAN DE AANBESTEDENDE DIENST

Vervoersdiensten per spoor
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten : neen

AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

II.1 BESCHRIJVING

II.1.1 Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming

Utrecht - Realisatie Rabobrug

II.1.2 Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten

Type: (a) Werken
Categorie: Ontwerp en uitvoering
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Utrecht
NUTS-code: NL310

II.1.3 De aankondiging betreft

-

II.1.4 Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen

ProRail realiseert in opdracht van de gemeente Utrecht de interwijkverbinding voor langzaam verkeer in de volksmond ook wel Rabobrug genoemd.
De Rabobrug wordt een brug voor fietsers en voetgangers tussen de binnenstad en de westkant van de stad om de bereikbaarheid tussen deze twee delen te verbeteren. De brug is een belangrijke schakel in het netwerk van hoofdfietsroutes. De totale lengte wordt circa 275 meter en loopt vanaf de Croeselaan tussen de Knoopkazerne en de Rabobank, over het spoor richting het Moreelsepark. De breedte is circa 10 meter. De brug is ontworpen door architectenbureau CePeZed en heeft als kenmerk een rij 'ijzerbomen' op de brug.
In het voorjaar van 2013 heeft er een marktconsultatie plaatsgevonden inzake de mogelijkheden om te komen tot ontwerp en realisatie van de brug in composiet of in staal. Geheel in composiet blijkt niet mogelijk. Als hoofd materialisatie hebben ProRail en de gemeente Utrecht derhalve voor staal gekozen. De brug wordt aangelegd als nieuwe interwijkverbinding, vooralsnog zonder trappen naar de perrons. In de toekomst moeten de trappen alsnog aangebracht kunnen worden. Bij het ontwerp van de architect is hiermee rekening gehouden.
Het project Rabobrug heeft verschillende raakvlakken met andere projecten in de stationsomgeving Utrecht (OVT Utrecht, het project VleuGel en DSSU). ProRail is op zoek naar een opdrachtnemer voor het (detail)ontwerp en realisatie van de brug. Dit betreft een geïntegreerd contract onder de UAV-GC 2005.

Voor meer informatie: http://cu2030.nl/page/rabobrug

II.1.5 CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

Hoofdopdracht
Hoofdcategorieën: 45200000-9 (Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden)

II.1.6 Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

neen

II.2 TOTALE DEFINITIEVE WAARDE VAN DE GEGUNDE OPDRACHT/OPDRACHTEN

II.2.1 Totale definitieve waarde van de gegunde opdracht/opdrachten

-

AFDELING IV: PROCEDURE

IV.1 TYPE PROCEDURE

IV.1.1 Type procedure

Niet-openbaar

IV.2 GUNNINGSCRITERIA

IV.2.1 Gunningscriteria

Economisch meest voordelige aanbieding

IV.2.2 Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling

neen

IV.3 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN

IV.3.1 Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst

R-355400

IV.3.2 Eerdere aankondiging(en) betreffende dezelfde opdracht

ja
-
Nummer van de aankondiging in het PB: -
van: -

Aankondiging van een opdracht
Nummer van de aankondiging in het PBEU: 2014/S 024-038543
van: 04/02/2014

-
Nummer van de aankondiging in het PBEU: -
van: -
Andere eerdere aankondigingen: neen

AFDELING V: GUNNING VAN EEN OPDRACHT

V.1 GUNNING EN WAARDE VAN DE OPDRACHT

OPDRACHT NR.: 1
BENAMING Utrecht - Realisatie Rabobrug

V.1.1 Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:

27/08/2014

V.1.2 Informatie over inschrijvingen

Aantal ontvangen inschrijvingen: 4
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: -

V.1.3 Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Colijn Aannemersbedrijf B.V.
18113103
Vierlinghstraat 17
WERKENDAM, 4251LC Nederland
Telefoon: +31 183401011, Fax: +31 183403583
E-mail: info@colijn.nl, Internetadres (URL): www.colijn.nl

V.1.4 Inlichtingen over de waarde van de opdracht

Aanvankelijke geraamde totale waarde van de opdracht:
-
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 13272000 Munt: EUR Zonder BTW

V.1.5 De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

neen

V.1.6 Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

-

AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.1 DE OPDRACHT HOUDT VERBAND MET EEN PROJECT EN/OF PROGRAMMA DAT MET MIDDELEN VAN DE GEMEENSCHAP WORDT GEFINANCIERD

neen

VI.2 NADERE INLICHTINGEN

-

VI.3 BEROEPSPROCEDURES

VI.3.1.1 Voor beroepsprocedures bevoegde instantie

Voor bevoegde instantie beroepsprocedure: zie ARN2013
(Nederland)

VI.3.1.2 Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

-

VI.3.2 Instellen van beroep

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep: -

VI.3.3 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

-

VI.4 DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING:

04/09/2014