Dinsdag 19 oktober 2021 01:25:00
Sluit op 28-02-2014

Utrecht - Realisatie Rabobrug

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST

I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

ProRail B.V.
381962604
Arthur van Schendelstraat 670, 3511 MJ Utrecht ( Nederland )
Ter attentie van: Paul Norbart
Fax: +31 882311895
E-mail: aanbestedingen@prorail.nl
Internetadres(sen): www.prorail.nl/leveranciers/aanbesteden-en-inkoop
Elektronische toegang tot informatie: https://www.tenderned.nl:443/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting.xhtml?aankondigingId=29398
Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://www.tenderned.nl:443/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting.xhtml?aankondigingId=29398
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:
via TenderNed
( Nederland )

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op:
De documenten zijn te downloaden via TenderNed
( Nederland )

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan:
via TenderNed
( Nederland )

I.2 HOOFDACTIVITEIT OF -ACTIVITEITEN VAN DE AANBESTEDENDE DIENST

Vervoersdiensten per spoor
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten : neen

AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

II.1 BESCHRIJVING

II.1.1 Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming

Utrecht - Realisatie Rabobrug

II.1.2 Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten(Kies slechts één categorie - werken, leveringen of diensten - die het best overeenkomt met het voorwerp van uw opdracht of aankoop/aankopen)

Type: (a) Werken
Categorie: Ontwerp en uitvoering
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Utrecht
NUTS-code: NL310

II.1.3 De aankondiging betreft

Een overheidsopdracht

II.1.5 Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen

ProRail realiseert in opdracht van de gemeente Utrecht de interwijkverbinding voor langzaam verkeer in de volksmond ook wel Rabobrug genoemd.
De Rabobrug wordt een brug voor fietsers en voetgangers tussen de binnenstad en de westkant van de stad om de bereikbaarheid tussen deze twee delen te verbeteren. De brug is een belangrijke schakel in het netwerk van hoofdfietsroutes. De totale lengte wordt circa 275 meter en loopt vanaf de Croeselaan tussen de Knoopkazerne en de Rabobank, over het spoor richting het Moreelsepark. De breedte is circa 10 meter. De brug is ontworpen door architectenbureau CePeZed en heeft als kenmerk een rij 'ijzerbomen' op de brug.
In het voorjaar van 2013 heeft er een marktconsultatie plaatsgevonden inzake de mogelijkheden om te komen tot ontwerp en realisatie van de brug in composiet of in staal. Geheel in composiet blijkt niet mogelijk. Als hoofd materialisatie hebben ProRail en de gemeente Utrecht derhalve voor staal gekozen. De brug wordt aangelegd als nieuwe interwijkverbinding, vooralsnog zonder trappen naar de perrons. In de toekomst moeten de trappen alsnog aangebracht kunnen worden. Bij het ontwerp van de architect is hiermee rekening gehouden.
Het project Rabobrug heeft verschillende raakvlakken met andere projecten in de stationsomgeving Utrecht (OVT Utrecht, het project VleuGel en DSSU). ProRail is op zoek naar een opdrachtnemer voor het (detail)ontwerp en realisatie van de brug. Dit betreft een geïntegreerd contract onder de UAV-GC 2005.

Voor meer informatie: http://cu2030.nl/page/rabobrug

II.1.6 CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

Hoofdopdracht
Hoofdcategorieën: 45200000-9 (Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden)

II.1.7 Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

neen

II.1.8 Verdeling in percelen

neen

II.1.9 Varianten worden geaccepteerd

neen

II.2 HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT

II.2.1 Totale hoeveelheid of omvang

Zie selectieleidraad

II.2.2 Opties

neen

II.3 DUUR VAN OF UITERSTE TERMIJN VOOR DE VOLTOOIING VAN DE OPDRACHT

Aanvang: 01/07/2014
Voltooiing: 01/07/2016

AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1 VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE OPDRACHT

III.1.1 Verlangde borgsommen en waarborgen

-

III.1.2 Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande

-

III.1.3 De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund

-

III.1.4 Ander bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht

neen
-

III.2 VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING

III.2.1 Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Eis: Uitsluitingscriteria
Beschrijving: De onderneming verkeert niet in omstandigheden zoals verwoord in het ARN2013 artikel 7.1, onderdelen a, b en c (de uitsluitingsgronden zijn niet van toepassing op de onderneming; deelname criminele organisatie, omkoping, fraude, witwassen van geld, (aanvraag tot) faillissement, overtreding beroepsgedragsregels, ernstige fout, niet betalen belasting en sociale premies, afgifte valse verklaring, ondersteuning van/verbonden aan de aanbestedende dienst, toerekenbaar tekort geschoten en schade bedrijfsbelang)
Toelichting op Bewijsstuk: De bewijsstukken behorende bij de EV zijn vermeld in het selectiedocument, par. 4.1

Eis: Maatschappelijke geschiktheid
Beschrijving: De onderneming of een bestuurder ervan voldoet aan de maatschappelijke geschiktheid zoals vermeld in het ARN2013, artikel 8.3 lid a en b (inschrijving in handels- of beroepsregister en voldoet aan verplichtingen verbonden aan uitoefening van de onderneming)
Toelichting op Bewijsstuk: De bewijsstukken behorende bij de EV zijn vermeld in het selectiedocument, par. 4.2.3

III.2.2 Economische en financiële draagkracht

Eis: Financieel-economische draagkracht
Beschrijving: Gegadigde beschikt over voldoende financiële en economische draagkracht.
Toelichting op Bewijsstuk: Naast Eigen Verklaring, gegevens jaarrekening. Zie selectiedocument, par. 4.2.1. Indien de gegadigde geregistreerd is in het ORS-systeem van ProRail, kan volstaan worden met verwijzing naar de relevante gegevens

III.2.3 Vakbekwaamheid

Eis: Technische en organisatorische bekwaamheid; Generieke omzet
Beschrijving: Eisen ten aanzien technische en organisatorische (generiek) bekwaamheid (omzet in bepaalde branche). De omzet dient in tenminste één van de volgende branches behaald te zijn:
1. staalbouw en/of
2. civiele betonbouw

De gegadigde dient gedurende de laatste drie goedgekeurde boekjaren tenminste een totale (jaar)omzet van € 10.000.000 in de branche Civiele Betonbouw per jaar (excl. BTW) te hebben bereikt.

Of

De gegadigde dient gedurende de laatste drie goedgekeurde boekjaren tenminste een totale (jaar)omzet van € 10.000.000 in de branche Staalbouw per jaar (excl. BTW) te hebben bereikt.
Toelichting op Bewijsstuk: Naast Eigen Verklaring, accountantsverklaring. Zie selectiedocument, par. 4.2.2 onderdeel b. Indien de gegadigde geregistreerd is in het ORS-systeem van ProRail, kan volstaan worden met verwijzing naar de relevante omzetgegevens.

Eis: Technische en organisatorische bekwaamheid; Taal
Beschrijving: Nederlandse taal
Toelichting op Bewijsstuk: Naast Eigen Verklaring, zie selectiedocument, par. 4.2.2 onderdeel c verklaring afgegeven door gegadigde.

Eis: Technische en organisatorische bekwaamheid; Kwaliteit
Beschrijving: EN-ISO 9001:2008-certifcaat
Toelichting op Bewijsstuk: EN-ISO 9001:2008-certifcaat, zie selectiedocument par. 4.2.2, onderdeel d

Eis: Technische en organisatorische bekwaamheid; Veiligheid VCA
Beschrijving: VCA++
Toelichting op Bewijsstuk: VCA++-certificaat; zie selectiedocument, par. 4.2.2, onderdeel e

Eis: Technische en organisatorische bekwaamheid; Veiligheid BTR
Beschrijving: Branche gerichte Toelichting Railinfra
Toelichting op Bewijsstuk: Certificaat Branche gerichte Toelichting Railinfra; zie selectiedocument, par. 4.2.2, onderdeel e

Eis: Technische en organisatorische bekwaamheid; Ervaringseis 1
Beschrijving: Gegadigde heeft aantoonbare ervaring met het ontwerpen en realiseren van civiele beton- en/ of civiele staalconstructie boven in exploitatie zijnde spoor, weg of vaarroute (tenminste vaarwegklasse 4) waarbij bovendien maatregelen zijn getroffen met betrekking tot veiligheid en beschikbaarheid met een minimale opdrachtwaarde van 5.000.000 euro.
Wetsverwijzing: Werken afgelopen 5 jaar
Bewijsstuk: Referenties
Toelichting op Bewijsstuk: Naast Eigen Verklaring, zie selectiedocument, par. 4.2.2 onderdeel a. Indien de gegadigde geregistreerd is in het ORS-systeem van ProRail, kan volstaan worden met vermelding van het ors-nummer van de betreffende referentie-projecten, geregistreerd door gegadigde.

Eis: Technische en organisatorische bekwaamheid; Ervaringseis 2
Beschrijving: Gegadigde heeft aantoonbare ervaring in het realiseren van een werk in een complexe binnenstedelijke- of stationsomgeving (dat wil zeggen binnen de bebouwde kom met hinder beperkende maatregelen voor omwonenden/reizigers) met een minimale opdrachtwaarde van 4.000.000 euro.
Wetsverwijzing: Werken afgelopen 5 jaar
Bewijsstuk: Referenties
Toelichting op Bewijsstuk: Naast Eigen Verklaring, zie selectiedocument, par. 4.2.2 onderdeel a. Indien de gegadigde geregistreerd is in het ORS-systeem van ProRail, kan volstaan worden met vermelding van het ors-nummer van de betreffende referentie-projecten, geregistreerd door gegadigde.

Eis: Technische en organisatorische bekwaamheid; Ervaringseis 3
Beschrijving: Gegadigde heeft aantoonbare ervaring met het realiseren van een architectonisch vormgegeven staalconstructie met een minimale opdrachtwaarde van 3.000.000 euro.
Wetsverwijzing: Werken afgelopen 5 jaar
Bewijsstuk: Referenties
Toelichting op Bewijsstuk: Naast Eigen Verklaring, zie selectiedocument, par. 4.2.2 onderdeel a. Indien de gegadigde geregistreerd is in het ORS-systeem van ProRail, kan volstaan worden met vermelding van het ors-nummer van de betreffende referentie-projecten, geregistreerd door gegadigde.

Eis: Technische en organisatorische bekwaamheid; Ervaringseis 4
Beschrijving: De gegadigde heeft aantoonbare ervaring met het realiseren van een civiel werk in een omgeving waar meerdere projecten in uitvoering zijn, waarbij gegadigde verantwoordelijk is geweest voor de coördinatie tussen de projecten met een minimale opdrachtwaarde van 3.000.000 euro.
Wetsverwijzing: Werken afgelopen 5 jaar
Bewijsstuk: Referenties
Toelichting op Bewijsstuk: Naast Eigen Verklaring, zie selectiedocument, par. 4.2.2 onderdeel a. Indien de gegadigde geregistreerd is in het ORS-systeem van ProRail, kan volstaan worden met vermelding van het ors-nummer van de betreffende referentie-projecten, geregistreerd door gegadigde.

III.2.4 Voorbehouden opdrachten

-

AFDELING IV: PROCEDURE

IV.1 TYPE PROCEDURE

IV.1.1 Type procedure

Niet-openbaar

IV.2 GUNNINGSCRITERIA

IV.2.1 Gunningscriteria

Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op
de onderstaande criteria (de gunningscriteria moeten worden vermeld met hun weging of in afnemende volgorde van belangrijkheid wanneer om aantoonbare redenen geen weging mogelijk is)
Criterium: Prijs
Beschrijving: Het gunningscriterium is de economisch meest voordelige aanbieding. De economische meest voordelige aanbieding is de aanbieding met de laagste evaluatieprijs. De evaluatieprijs wordt als volgt berekend:

Inschrijfsom : €…………………
CO2 -bewustkorting : €…………………+
Kwaliteit: €…………………-
--------------------------------------------
Evaluatieprijs: : €…………………….

Toelichting gunningscriterium CO2-bewustkorting:
De voor een inschrijver vast te stellen fictieve korting wordt berekend aan de hand van de score op de CO2-prestatieladder, welke als niveau wordt aangegeven op het betreffende Certificaat. In onderstaande tabel staat per Certificaat-niveau (trede) het fictieve kortingspercentage aangegeven.

Trede - CO2-bewustkorting
5 - 10%
4 - 7%
3 - 4%
2 - 2%
1 - 1%

Om in aanmerking te komen voor de fictieve korting dient de inschrijver een kopie van het betreffende Certificaat in te dienen bij de inschrijving. Alleen Certificaten die geldig zijn op de datum van de aanbesteding worden in behandeling genomen.

Indien een gegadigde ten behoeve van de selectie een beroep doet op de geschiktheid en bekwaamheid van anderen, geldt dat de ondernemer die in een dergelijk samenwerkingsverband het laagst op de ladder staat bepalend is voor de hoogte van het toe te kennen kortingspercentage.

Toelichting gunningscriterium Kwaliteit:
Gevraagd wordt om een Plan van Aanpak in te dienen waar op de volgende aspecten beoordeeld wordt:
beheersing raakvlakken, logistiek plan, beheer en onderhoud en beheersing van de risico's.
Het antwoord op dit criterium bevat een prijs, en is bij de beoordeling als apart tabblad alleen zichtbaar voor de procesleider(s) van deze aanbesteding.
Vereisten: zie aanbestedingsleidraad.

Criterium: CO2 prestatieladder
Beschrijving: Zie beschrijving onder prijs.
Vereisten: CO2 bewustcertificaat.

Criterium: Kwaliteit
Beschrijving: Zie beschrijving onder prijs
Vereisten: Plan van Aanpak

IV.2.2 Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling

neen

IV.3 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN

IV.3.1 Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst

R-355400

IV.3.2 Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht

neen

IV.3.3 Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten

Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 27/02/2014 11:59
Tegen betaling verkrijgbare documenten: neen

IV.3.4 Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

28/02/2014 12:00

IV.3.5 Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming

NL
Andere: -

AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.1 PERIODIEKE OPDRACHT

neen

VI.2 OPDRACHT HOUDT VERBAND MET EEN PROJECT EN/OF EEN PROGRAMMA DAT MET MIDDELEN VAN DE GEMEENSCHAP WORDT GEFINANCIERD

neen

VI.3 NADERE INLICHTINGEN

-

-

VI.4 BEROEPSPROCEDURES

VI.4.1.1 Voor beroepsprocedures bevoegde instantie

Voor bevoegde instantie beroepsprocedure: zie ARN2013
(Nederland)

VI.4.1.2 Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

-

VI.4.2 Instellen van beroep

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep: -

VI.4.3 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

-

VI.5 DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING:

30/01/2014

BIJLAGE B: INLICHTINGEN OVER PERCELEN

-