Maandag 29 mei 2023 07:59:00
Terug
Inschrijven
Sluit op 06-04-2022 Gunningsbeslissing op 24-03-2023 PB-nummer 2022/S 040-100924

Vaccinaties Hepatitis B

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: ROC Summa College
Postadres: Sterrenlaan 10
Plaats: Eindhoven
NUTS-code: NL414 Zuidoost-Noord-Brabant
Postcode: 5631 KA
Land: Nederland
E-mail: aanbestedingen@summacollege.nl
Telefoon: +31 402694000
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://summacollege.nl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stichting ROC Vista College
Postadres: Sibemaweg 20
Plaats: Maastricht
NUTS-code: NL414 Zuidoost-Noord-Brabant
Postcode: 6224 DC
Land: Nederland
Contactpersoon: inkoop@vistacollege.nl
E-mail: inkoop@vistacollege.nl
Telefoon: +31 880015000
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://vistacollege.nl
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.aanbestedingskalender.nl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Vaccinaties Hepatitis B

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33651680 Hepatitis B-vaccin
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De uit te voeren werkzaamheden bestaan uit; het vaccineren van studenten met het Hepatitis B Vaccins op onderwijslocaties. Daarnaast behoort een titeronderzoek ook tot de opdracht. De diensten worden verricht ten behoeve van het Summa College én het Vista College. Voor een nadere beschrijving van de opdracht wordt verwezen naar hoofdstuk 3 van de leidraad.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 680 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 2
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:

NvT

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Summa College

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33651680 Hepatitis B-vaccin
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL414 Zuidoost-Noord-Brabant
Voornaamste plaats van uitvoering:

Eindhoven

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De vaccinaties vinden plaats op één of meerdere locaties van de Aanbestedende diensten en wordt ondersteund met informatievoorziening aan de te vaccineren studenten. Inschrijver zal voor alle vaccinaties én titerbepaling de scholen dienen te bezoeken.

De schoolgebouwen voor perceel 1, Eindhoven liggen in het grondgebied van Eindhoven.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 340 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De opdracht heeft twee verlengingsopties van 2 x 1 jaar

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

zie aanbestedingsleidraad

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Stichting ROC Vista College

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33651680 Hepatitis B-vaccin
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL423 Zuid-Limburg
Voornaamste plaats van uitvoering:

Heerlen-Maastricht -Sittard e.o.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De vaccinaties vinden plaats op één of meerdere locaties van de Aanbestedende diensten en wordt ondersteund met informatievoorziening aan de te vaccineren studenten. Inschrijver zal voor alle vaccinaties én titerbepaling de scholen dienen te bezoeken.

De schoolgebouwen voor perceel 2 Heerlen/Maastricht/Sittard e.o. bestrijken een groot gebied.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 340 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De opdracht heeft twee verlengingsopties van 2 x 1 jaar

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zie aanbestedingsleidraad

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

zie aanbestedingsleidraad

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zie inschijvingsleidraad

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

niet van toepassing

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 06/04/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 06/04/2022
Plaatselijke tijd: 13:00
Plaats:

Eindhoven

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Niet van toepassing.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

zie hoofdstuk 2.5 aanbestedingsleidraad

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Oost-Brabant
Postadres: Postbus 70584
Plaats: s-Hertogenbosch
Postcode: 5201 CZ
Land: Nederland
E-mail: info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 736202020
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Oost-Brabant/Contact/Pages/default.aspx
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: klachtencommissie m.b.t. aanbestedingen MBO organisaties
Postadres: Houttuinlaan 6
Plaats: Woerden
Postcode: 3447 GM
Land: Nederland
E-mail: Inkoop@mboraad.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/02/2022