Dinsdag 19 oktober 2021 00:43:00
Sluit op 23-02-2015

Herontwikkeling Seeligkazerne Breda - uitvoeringswerkzaamheden

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST

I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

Scholengemeenschap De Rooi Pannen
41711895
Dr. Ahausstraat 1, 5042EK TILBURG ( Nederland )
Ter attentie van: M Schaepman
Telefoon: +31 703615559,
E-mail: seeligkazerne@zri.nl
Internetadres(sen): www.zri.nl/aanbestedingen
Elektronische toegang tot informatie: https://www.tenderned.nl:443/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting.xhtml?aankondigingId=52643
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:
ZRi bv
( Nederland )
Internetadres (URL): www.zri.nl/aanbestedingen
Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op:
M. Schaepman
( Nederland )
Internetadres (URL): www.zri.nl/aanbestedingen
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan:
Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

I.2 TYPE AANBESTEDENDE DIENST EN HOOFDACTIVITEIT OF -ACTIVITEITEN

Publiekrechtelijke instelling
Onderwijs
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten : neen

AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

II.1 BESCHRIJVING

II.1.1 Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming

Herontwikkeling Seeligkazerne Breda - uitvoeringswerkzaamheden

II.1.2 Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten

Type: (a) Werken
Categorie: Ontwerp en uitvoering
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Breda
NUTS-code: NL

II.1.3 De aankondiging betreft

Een overheidsopdracht

II.1.5 Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen

De opdracht betreft het voorbereiden van en de realisatie van de bouwkundige, werktuigkundige en elektrotechnische voorzieningen voor de herontwikkeling van de Seeligkazerne in Breda tot onderwijslocatie. De herontwikkeling bestaat uit nieuwbouw en renovatie alsmede sloop,terreininstallaties, transportinstallaties en vaste inrichting. De opdracht voor de herontwikkeling wordt gefaseerd opgedragen, te weten:
- fase 1: uitwerken van het DO tot bestekstukken;
- fase 2: uitvoering;
- fase 3: onderhoud en beheer (2 jaar en optioneel langer).

Meer informatie is te vinden in de selectieleidraad die te downloaden is op www.zri.nl/aanbestedingen.

II.1.6 CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

Hoofdopdracht
Hoofdcategorieën: 45000000-7 (Bouwwerkzaamheden)

Bijkomende opdrachten
Hoofdcategorieën: 45214310-6 (Bouwen van school voor beroepsonderwijs)
Hoofdcategorieën: 45350000-5 (Werktuigbouwkundige installaties)
Hoofdcategorieën: 45310000-3 (Aanleg van elektriciteit)

II.1.7 Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

ja

II.1.8 Verdeling in percelen

neen

II.1.9 Varianten worden geaccepteerd

neen

II.2 HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT

II.2.1 Totale hoeveelheid of omvang

In totaal omvat de nieuwbouw circa 2.000 m2 bvo en de renovatie circa 11.000 m2 bvo.

II.2.2 Opties

neen

II.3 LOOPTIJD OF UITVOERINGSTERMIJN VAN DE OPDRACHT

-

AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1 VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE OPDRACHT

III.1.1 Verlangde borgsommen en waarborgen

Eis: zie selectieleidraad, te downloaden op www.zri.nl/aanbestedingen.
Beschrijving: -
Toelichting op Bewijsstuk: zie selectieleidraad, te downloaden op www.zri.nl/aanbestedingen.

III.1.2 Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande

-

III.1.3 De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund

-

III.1.4 Ander bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht

neen
-

III.2 VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING

III.2.1 Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

III.2.2 Economische en financiële draagkracht: Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:

-

III.2.3 Vakbekwaamheid:Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:

-

III.2.4 Voorbehouden opdrachten

-

AFDELING IV: PROCEDURE

IV.1 TYPE PROCEDURE

IV.1.1 TYPE PROCEDURE

Niet-openbaar

IV.1.2 Beperkingen op het aantal ondernemingen dat verzocht wordt in te schrijven of deel te nemen

-
Objectieve criteria voor de selectie van het beperkt aantal gegadigden:
Criterium: zie selectieleidraad, te downloaden op www.zri.nl/aanbestedingen.
Beschrijving: zie selectieleidraad, te downloaden op www.zri.nl/aanbestedingen.
Vereisten: zie selectieleidraad, te downloaden op www.zri.nl/aanbestedingen.
WeegFactor: -

IV.1.3 Beperking van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

-

IV.2 GUNNINGSCRITERIA

IV.2.1 Gunningscriteria

Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op
de onderstaande criteria (de gunningscriteria moeten worden vermeld met hun weging of in afnemende volgorde van belangrijkheid wanneer om aantoonbare redenen geen weging mogelijk is)
Criterium: zie selectieleidraad, te downloaden op www.zri.nl/aanbestedingen.
Beschrijving: zie selectieleidraad, te downloaden op www.zri.nl/aanbestedingen.
Vereisten: zie selectieleidraad, te downloaden op www.zri.nl/aanbestedingen.

IV.2.2 Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling

neen

IV.3 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN

IV.3.1 Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst

-

IV.3.2 Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht

ja
Vooraankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB: 2015/S 029-048156
van: 11/02/2015
Andere eerdere aankondigingen: neen

IV.3.3 Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten

Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 03/04/2015 12:00
Tegen betaling verkrijgbare documenten: neen

IV.3.4 Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

03/04/2015 12:00

IV.3.5 Datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

17/04/2015 00:00

IV.3.6 Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming

NL
Andere: -

AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.1 PERIODIEKE OPDRACHT

neen

VI.2 OPDRACHT HOUDT VERBAND MET EEN PROJECT EN/OF EEN PROGRAMMA DAT MET MIDDELEN VAN DE GEMEENSCHAP WORDT GEFINANCIERD

neen

VI.3 NADERE INLICHTINGEN

-

VI.4 BEROEPSPROCEDURES

VI.4.1.1 Voor beroepsprocedures bevoegde instantie

-

VI.4.1.2 Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

-

VI.4.2 Instellen van beroep

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep: -

VI.4.3 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

-

VI.5 DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING:

27/02/2015

BIJLAGE B: INLICHTINGEN OVER PERCELEN

-