Donderdag 20 januari 2022 09:59:00
Sluit op 14-06-2015

Bestek PTN 08-00 Afkoppelplan deelgebied 2 en 3 Putten

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Werken


AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST
I.1)NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)
Gemeente Putten, Fontanusplein 1, 3881 AK  Putten (NL). Contactpunt(en): Anacon-Infra, t.a.v.: W.J. Woestenenk. Tel.: +31 545272275. E-mail: info@anacon-infra.nl.
Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.putten.nl

Adres van het kopersprofiel:

Elektronische toegang tot de inlichtingen: http://www.aanbestedingskalender.nl/

Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken om deelneming: http://www.aanbestedingskalender.nl/

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:
Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)
Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op:
Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan:
Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)
I.2)TYPE AANBESTEDENDE DIENST EN HOOFDACTIVITEIT OF -ACTIVITEITEN:
Algemene diensten van de overheden,
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen.


AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1)BESCHRIJVING:
II.1.1)  Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
   
Bestek PTN 08-00 Afkoppelplan deelgebied 2 en 3 Putten
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Werken.

Uitvoering.

Belangrijkste plaats van de uitvoering van de werken: Putten

NUTS code: NL221.
II.1.3)De aankondiging betreft:
Een overheidsopdracht.
II.1.4)Inlichtingen over een raamovereenkomst:

II.1.5)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Betreft het uitvoeren van grond, riolering en verhardingswerk voor het grootschalig afkoppelen van regenwater van de openbare ruimte door het aanbrengen van verticale infiltratievoorzieningen.
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
45222000
II.1.7)Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA):
Ja.
II.1.8)Verdeling in percelen:
Neen.
II.1.9)Varianten worden geaccepteerd:
Neen.
II.2)HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
II.2.1)Totale hoeveelheid of omvang:
zoals weergegeven in het bestek
II.2.2)Opties:

Aantal mogelijke verlengingen:
In geval van verlengbare opdrachten voor leveringen of diensten, geraamd tijdsbestek voor verdere opdrachten:
II.3)LOOPTIJD OF UITVOERINGSTERMIJN VAN DE OPDRACHT:

Begin: 31/08/2015.

Voltooiing: 29/07/2016.AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
III.1)VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE OPDRACHT
III.1.1)Verlangde borgsommen en waarborgen:
Zie inschrijvingsleidraad
III.1.2)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
Zie inschrijvingsleidraad
III.1.3)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
III.1.4)Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht:
Neen.
III.2)VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1)Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister:
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Zie inschrijvingsleidraad
III.2.2)Economische en financiële draagkracht:
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:Zie inschrijvingsleidraad

Eventueel vereiste minimumeisen:

III.2.3)Vakbekwaamheid:
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Zie inschrijvingsleidraad

Eventueel vereiste minimumeisen:

III.2.4)Voorbehouden opdrachten:
Neen.
III.3)VOORWAARDEN BETREFFENDE EEN OPDRACHT VOOR DIENSTVERLENING
III.3.1)Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:
III.3.2)Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast:


AFDELING IV: PROCEDURE

IV.1)TYPE PROCEDURE
IV.1.1)Type procedure:
Openbaar.
IV.2)GUNNINGSCRITERIA
IV.2.1)Gunningscriteria:
Economische meest voordelige inschrijving (EMVI), gelet op onderstaande criteria.
Zie inschrijfleidraad100

IV.2.2)Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling:
Neen.
IV.3)ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
PTN 08-00
IV.3.2)Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht:
Neen.
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document:
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 08/06/2015 - 17:00
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen:
14/06/2015 - 12:00.
IV.3.5)Datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden:
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming:
Nederlands.
IV.3.7)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen:

Periode in dagen: 90 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijvingen)

IV.3.8)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
28/07/2015 - 11:00.
Plaats: Putten
Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen: ja.


AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.1)PERIODIEKE OPDRACHT:
Neen.
VI.2)OPDRACHT HOUDT VERBAND MET EEN PROJECT EN/OF EEN PROGRAMMA DAT MET MIDDELEN VAN DE GEMEENSCHAP WORDT GEFINANCIERD:
Neen.
VI.3)NADERE INLICHTINGEN:
Zie inschrijvingsleidraad
VI.4)Beroepsprocedures:
VI.4.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie:
Rechtbank Gelderland, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. E-mail: kortgeding.rb-gel.zutphen@rechtspraak.nl. Tel. +31 263592000. URL: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Gelderland/Pages/default.aspx.
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie:
VI.4.2)Instellen van beroep:
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep:
VI.4.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/06/2015.