Aanbestedingskalender

Contactpersoon Gert Fiat

 

 +31 85 - 670 57 57

Neem contact op met Gert of vul uw gegevens hieronder in, zodat hij u terug kan bellen.

Zoeken en Vinden Resultaat: 0
Bezig met laden...

De zoekfilters worden geladen,
een ogenblik geduld...
Aankondigingen › Detail
Gemeente Leusden - Europese openbare aanbesteding Zorgadministratiesysteem
 
 
Omschrijving

De gemeente Leusden wil per 1 januari 2019 de zorgadministratie Wmo en Jeugdhulp laten uitvoeren door een externe organisatie. De start van de administratie ligt bij de gemeentelijke frontoffice die ingevuld wordt door de stichting Lariks. De backofficetaken van de zorgadministratie worden momenteel uitgevoerd door de gemeente Amersfoort. Een regionale component van deze taken zal ook na 2019 door de gemeente Amersfoort worden uitgevoerd. In deze aanbesteding moet daar door de aanbestedende partij rekening mee worden gehouden. Naast de toegang via Lariks wordt Jeugdhulp voor de jongeren in Leusden ingezet na verwijzing door huisartsen, gecertificeerde instellingen, medisch specialisten en samenwerkingsverbanden van scholen.Contactpersoon: Kenniscentrum IBMN Procedure: Openbare procedure
Aanbestedende dienst: Inkoop Bureau Midden Nederland (namens Gemeente Leusden) Digitaal inschrijven: Ja
Plaats van uitvoering (NUTS code): Utrecht (NL310)
TED 320626-2018
CPV code(s): 75100000: Administratiediensten
   
Aangekondigd op 20.07.2018 Sluiting op 10.09.2018 Aankondigingen

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gemeente Leusden
Fokkerstraat 16
Leusden
3833 LD
Nederland
Contactpersoon: Kenniscentrum IBMN
E-mail: kenniscentrum@ibmn.eu
NUTS-code: NL31

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.leusden.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gemeente Leusden - Europese openbare aanbesteding Zorgadministratiesysteem

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
75100000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De gemeente Leusden wil per 1 januari 2019 de zorgadministratie Wmo en Jeugdhulp laten uitvoeren door een externe organisatie. De start van de administratie ligt bij de gemeentelijke frontoffice die ingevuld wordt door de stichting Lariks. De backofficetaken van de zorgadministratie worden momenteel uitgevoerd door de gemeente Amersfoort. Een regionale component van deze taken zal ook na 2019 door de gemeente Amersfoort worden uitgevoerd. In deze aanbesteding moet daar door de aanbestedende partij rekening mee worden gehouden. Naast de toegang via Lariks wordt Jeugdhulp voor de jongeren in Leusden ingezet na verwijzing door huisartsen, gecertificeerde instellingen, medisch specialisten en samenwerkingsverbanden van scholen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL31
Voornaamste plaats van uitvoering:

Leusden

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De gemeente Leusden wil per 1 januari 2019 de zorgadministratie Wmo en Jeugdhulp laten uitvoeren door een externe organisatie. De start van de administratie ligt bij de gemeentelijke frontoffice die ingevuld wordt door de stichting Lariks. De backofficetaken van de zorgadministratie worden momenteel uitgevoerd door de gemeente Amersfoort. Een regionale component van deze taken zal ook na 2019 door de gemeente Amersfoort worden uitgevoerd. In deze aanbesteding moet daar door de aanbestedende partij rekening mee worden gehouden. Naast de toegang via Lariks wordt Jeugdhulp voor de jongeren in Leusden ingezet na verwijzing door huisartsen, gecertificeerde instellingen, medisch specialisten en samenwerkingsverbanden van scholen.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De opdrachtgever wenst voor de duur van 3 jaar met de mogelijkheid tot eenzijdige verlenging van tweemaal 1 jaar een overeenkomst af te sluiten met een (1) professionele en betrouwbare ondernemer ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Artikel 2.86 Aanbestedingswet 2012

Van deelname aan de aanbesteding en gunning van de opdracht wordt uitgesloten, elke inschrijver/combinatie op wie in de periode van de afgelopen 5 jaar gelegen voorafgaande aanbestedingsdatum de verplichte uitsluitingsgronden ex

Artikel 2.87 Aanbestedingswet 2012

Van deelname aan de aanbesteding en gunning van de opdracht wordt uitgesloten, elke inschrijver/combinatie die in een omstandigheid verkeert zoals aangegeven in artikel 2.87 lid 1 sub a, b, c en h Aanbestedingswet 2012.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

De geschiktheidseis met betrekking tot de technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid luidt als volgt:

Competentie 1:

Om in aanmerking te komen voor gunning van de opdracht dient de Inschrijver, conform artikel 2.93 lid 1 sub b en artikel 2.93 lid 3 Aanbestedingswet 2012, door middel van het aanleveren van een (vergelijkbaar) project op het gebied van dienstverlening van een Zorgadministratiesysteem aan een publieke gemeentelijke organisatie met minimaal 20.000 inwoners gelegen in de periode drie jaren voorafgaand aan aanbestedingsdatum aan te tonen competent te zijn deze opdracht te kunnen uitvoeren.

Uit de te overleggen referenties dient duidelijk en ondubbelzinnig de ervaring, zoals door de aanbestedende dienst wordt gevraagd, te blijken.

Het is inschrijver toegestaan om met één (1) referentie aan meerdere competenties te voldoen, mits duidelijk en ondubbelzinnig uit de opgave blijkt welke competenties dit betreffen. Indien inschrijver meer referenties indient dan gevraagd, dan zal het meerdere worden terzijde gelegd en zullen enkel de referenties tot het gevraagde aantal (dus de eerste opgegeven referentie) in de beoordeling worden meegenomen.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Social Return is een aspect van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Social Return heeft als doel om ervoor te zorgen, dat een investering die de gemeente doet, naast het ‘gewone' rendement, ook een concrete sociale winst (return) oplevert. Dit gebeurt door o.a. (leer)werkplekken en stageplekken te realiseren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook worden door Stichting Lariks diverse activiteiten ondernomen voor de verbetering van de participatie van de inwoners van Leusden.

Het opnemen van Social Return als eis is een mogelijkheid om marktpartijen te bewegen invulling te geven aan dit onderwerp. Een percentage van 5% van de opdrachtsom wordt opgenomen als contracteis. Met de opdrachtnemer worden nadere contractuele afspraken gemaakt over de invulling van Social return. Op welke wijze deze SROI wordt ingevuld laten wij over aan de inschrijvers.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 10/09/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 10/09/2018
Plaatselijke tijd: 11:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

COMMUNICATIE

Alle communicatie aangaande de aanbestedingsprocedure verloopt uitsluitend via een medewerker van Inkoop Bureau Midden Nederland (IBMN). Het is ondernemers, op straffe van uitsluiting van de aanbestedingsprocedure, verboden om contact te zoeken met, of informatie in te winnen bij, andere betrokkenen van de opdrachtgever bij de aanbestedingsprocedure.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Midden-Nederland
Postbus 16005
Utrecht
3500 DA
Nederland
Telefoon: +31 302233000

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Midden-Nederland/Contact/Pages/default.aspx

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/07/2018
Mappen
1. Aanbestedingsdocument (1)
2. Bijlagen (10)
Nota van inlichtingen (2)
Alle documenten (13)
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op

Download alle bijlagen

Deze aankondiging verloopt niet digitaal via Aanbestedingskalender.nl. Hoe u zich kunt inschrijven of aanmelden kunt u lezen op het tabblad "Volledige publicatie". Daar kunt u nalezen hoe de (inschrijf)procedure verloopt.

Tip! 

U kunt de opdrachtgever uiteraard altijd verzoeken toekomstige aanbestedingen wél digitaal via Aanbestedingskalender.nl te laten verlopen.

 

Wilt u ook aanbestedingen winnen?
Aanbestedingskalender.nl heeft onderstaande bedrijven als certified partner geselecteerd om u te helpen bij het winnen van opdrachten. Neem daarom vandaag nog contact met ze op. Klik op hun logo om in contact te komen.
 

     nl.Tender      
 

Publicatie Type publicatie Gepubliceerd op
< Terug