Aanbestedingskalender

Contactpersoon Gert Fiat

 

 +31 85 - 670 57 57

Neem contact op met Gert of vul uw gegevens hieronder in, zodat hij u terug kan bellen.

Zoeken en Vinden Resultaat: 0
Bezig met laden...

De zoekfilters worden geladen,
een ogenblik geduld...
Aankondigingen › Detail
Inkooptraject Jeugdbescherming, Jeugdreclassering & Maatwerk
 
 
Omschrijving

Vijf Jeugdhulpregio´s Alkmaar en omstreken, Gooi en Vechtstreek, IJmond, Kop van Noord-Holland,en Zuid-Kennemerland organiseren samen de verwerving van de jeugdbescherming en de jeugdreclassering voor de periode van 2019-2021. Deze Jeugdhulpregio´s treden bij de verwerving van deze wettelijke taken gezamenlijk op. Naast deze wettelijke taken wenst een aantal Jeugdhulpregio´s maatwerkproducten af te nemen.

De gemeenten van de bovengenoemde Jeugdhulpregio;s hebben besloten bovenregionaal samen te werken. Dit o.a. met het doel de continuïteit in de jeugdbescherming en jeugdreclassering te borgen.Contactpersoon: Contractbeheer Regio Gooi en Vechtstreek Procedure: Openbare procedure
Aanbestedende dienst: Regio Gooi en Vechtstreek Digitaal inschrijven: Ja
Plaats van uitvoering (NUTS code): Noord-Holland (NL320)
Agglomeratie Haarlem (NL324)
Kop van Noord-Holland (NL321)
IJmond (NL323)
Het Gooi en Vechtstreek (NL327)
Alkmaar en omgeving (NL328)
TED 305764-2018
CPV code(s): 85000000: Gezondheidszorg en maatschappelijk werk
85000000: Gezondheidszorg en maatschappelijk werk
   
Aangekondigd op 11.07.2018 Sluiting op 03.09.2018 Aankondigingen

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Regio Gooi en Vechtstreek
Postbus 251
Bussum
1400 AG
Nederland
Contactpersoon: Contractbeheer Regio Gooi en Vechtstreek
E-mail: contractbeheer@regiogv.nl
NUTS-code: NL32

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.icgv.nl

I.1)Naam en adressen
gemeente Bloemendaal
Postbus 201
Overveen
2050 AE
Nederland
E-mail: contractbeheer@regiogv.nl
NUTS-code: NL324

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.bloemendaal.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Haarlem
Postbus 511
Haarlem
2003 VB
Nederland
E-mail: contractbeheer@regiogv.nl
NUTS-code: NL324

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.haarlem.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Heemstede
Postbus 352
Heemstede
2100 AJ
Nederland
E-mail: contractbeheer@regiogv.nl
NUTS-code: NL324

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.heemstede.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Zandvoort
Postbus 2
Zandvoort
2040 AA
Nederland
E-mail: contractbeheer@regiogv.nl
NUTS-code: NL324

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.zandvoort.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Den Helder
Postbus 36
Den Helder
1780 AA
Nederland
E-mail: contractbeheer@regiogv.nl
NUTS-code: NL321

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.denhelder.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Hollands Kroon
Postbus 8
Anna Paulowna
1760 AA
Nederland
E-mail: contractbeheer@regiogv.nl
NUTS-code: NL321

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.hollandskroon.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Schagen
postbus 8
Schagen
1740 AA
Nederland
E-mail: contractbeheer@regiogv.nl
NUTS-code: NL321

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.schagen.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Texel
postbus 200
Den Burg
1790 AE
Nederland
E-mail: contractbeheer@regiogv.nl
NUTS-code: NL321

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.texel.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Beverwijk
postbus 450
Beverwijk
1940 AL
Nederland
E-mail: contractbeheer@regiogv.nl
NUTS-code: NL323

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.beverwijk.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Heemskerk
Postbus 1
Heemskerk
1940 AL
Nederland
E-mail: contractbeheer@regiogv.nl
NUTS-code: NL323

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.heemskerk.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Velsen
Postbus 465
IJmuiden
1970 AL
Nederland
E-mail: contractbeheer@regiogv.nl
NUTS-code: NL323

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.velsen.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Blaricum
Postbus 71
Eemnes
3755 ZH
Nederland
E-mail: contractbeheer@regiogv.nl
NUTS-code: NL327

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.blaricum.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Gooise Meren
Postbus 6000
Bussum
1400 HA
Nederland
E-mail: contractbeheer@regiogv.nl
NUTS-code: NL327

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.gooisemeren.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Hilversum
Postbus 9900
Hilversum
1201 GM
Nederland
E-mail: contractbeheer@regiogv.nl
NUTS-code: NL327

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.hilversum.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Huizen
Postbus 5
Huizen
1270 AA
Nederland
E-mail: contractbeheer@regiogv.nl
NUTS-code: NL327

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.huizen.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Laren
Postbus 71
Eemnes
3755 ZH
Nederland
E-mail: contractbeheer@regiogv.nl
NUTS-code: NL327

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.laren.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Weesp
Postbus 5099
Weesp
1380 GB
Nederland
E-mail: contractbeheer@regiogv.nl
NUTS-code: NL327

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.weesp.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Wijdemeren
Postbus 190
Loosdrecht
1230 AD
Nederland
E-mail: contractbeheer@regiogv.nl
NUTS-code: NL327

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.wijdemeren.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Alkmaar
Postbus 53
Alkmaar
1800 BC
Nederland
E-mail: contractbeheer@regiogv.nl
NUTS-code: NL328

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.alkmaar.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Bergen
Postbus 175
Bergen
1860 AD
Nederland
E-mail: contractbeheer@regiogv.nl
NUTS-code: NL328

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.bergen.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Castricum
Postbus 1301
Castricum
1900 BH
Nederland
E-mail: contractbeheer@regiogv.nl
NUTS-code: NL328

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.castricum.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Heerhugowaard
Postbus 390
Heerhugowaard
1700 AJ
Nederland
E-mail: contractbeheer@regiogv.nl
NUTS-code: NL328

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.heerhugowaard.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Heiloo
Postbus 1
Heiloo
1850 AA
Nederland
E-mail: contractbeheer@regiogv.nl
NUTS-code: NL328

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.heiloo.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Langedijk
Postbus 15
Noord-Scharwoude
1723 ZG
Nederland
E-mail: contractbeheer@regiogv.nl
NUTS-code: NL328

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.langedijk.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Uitgeest
Postbus 71
Uitgeest
1910 AA
Nederland
E-mail: contractbeheer@regiogv.nl
NUTS-code: NL328

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.uitgeest.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Inkooptraject Jeugdbescherming, Jeugdreclassering & Maatwerk

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Vijf Jeugdhulpregio´s Alkmaar en omstreken, Gooi en Vechtstreek, IJmond, Kop van Noord-Holland,en Zuid-Kennemerland organiseren samen de verwerving van de jeugdbescherming en de jeugdreclassering voor de periode van 2019-2021. Deze Jeugdhulpregio´s treden bij de verwerving van deze wettelijke taken gezamenlijk op. Naast deze wettelijke taken wenst een aantal Jeugdhulpregio´s maatwerkproducten af te nemen.

De gemeenten van de bovengenoemde Jeugdhulpregio;s hebben besloten bovenregionaal samen te werken. Dit o.a. met het doel de continuïteit in de jeugdbescherming en jeugdreclassering te borgen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 17 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 5
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:

De percelen zijn gelijk aan de Jeugdhulpregio's voor verdere uitleg zie toelatingsdocument

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Jeugdhulpregio Alkmaar e.o.

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL328
Voornaamste plaats van uitvoering:

De gemeenten Alkmaar, Bergen (NH), Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Uitgeest.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

zie toelatingsdocument

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De Overeenkomsten worden aangegaan voor de periode van drie (3) jaar, met de mogelijkheid voor de jeugdhulpregio´s deze eenzijdig twee (2) keer met twee (2) jaar te verlengen. De Overeenkomsten gaan in op 1 januari 2019 en eindigen van rechtswege op 31 december 2021.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Jeugdhulpregio Gooi en Vechtstreek

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL327
Voornaamste plaats van uitvoering:

De gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

zie toelatingsdocument

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De Overeenkomsten worden aangegaan voor de periode van drie (3) jaar, met de mogelijkheid voor de jeugdhulpregio´s deze eenzijdig twee (2) keer met twee (2) jaar te verlengen. De Overeenkomsten gaan in op 1 januari 2019 en eindigen van rechtswege op 31 december 2021.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Jeugdhulpregio IJmond

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL323
Voornaamste plaats van uitvoering:

De gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

zie toelatingsdocument

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De Overeenkomsten worden aangegaan voor de periode van drie (3) jaar, met de mogelijkheid voor de jeugdhulpregio´s deze eenzijdig twee (2) keer met twee (2) jaar te verlengen. De Overeenkomsten gaan in op 1 januari 2019 en eindigen van rechtswege op 31 december 2021.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Jeugdhulpregio Kop van Noord-Holland

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL321
Voornaamste plaats van uitvoering:

De gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

zie toelatingsdocument

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De Overeenkomsten worden aangegaan voor de periode van drie (3) jaar, met de mogelijkheid voor de jeugdhulpregio´s deze eenzijdig twee (2) keer met twee (2) jaar te verlengen. De Overeenkomsten gaan in op 1 januari 2019 en eindigen van rechtswege op 31 december 2021.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Jeugdhulpregio Zuid-Kennemerland

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL324
Voornaamste plaats van uitvoering:

De gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

zie toelatingsdocument

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De Overeenkomsten worden aangegaan voor de periode van drie (3) jaar, met de mogelijkheid voor de jeugdhulpregio´s deze eenzijdig twee (2) keer met twee (2) jaar te verlengen. De Overeenkomsten gaan in op 1 januari 2019 en eindigen van rechtswege op 31 december 2021.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 03/09/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 01/01/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 03/09/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

alkmaar

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

De inschrijvingen worden in de periode van 03-09-2018 na 12:00 uur geopend en getoetst op juistheid en volledigheid. op uiterlijk 31 oktober krijgen de inschrijvers bericht of zij zijn toegelaten, afgewezen of een uitgestelde toelating krijgen toegewezen. Er is geen sprake van een beoordeling in het kader van een zgn gunning.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

na de start van de dienstverlening zal de opdracht in het kader van doorlopende toetreding begin 2019 of zoveel eerder als wenselijk openbaar gepubliceerd worden.

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Opdrachtverstrekking , aanmelding en facturatie loopt via Vecozo

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht.
Postbus 16005
Utrecht
3500 DA
Nederland
Telefoon: +31 883620000
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/07/2018
Mappen
Bijlage 1 Concept overeenkomst (1)
Bijlage 2 Inkoopvoorwaarden (1)
Gespreksverslag 27-08-2018 (1)
informatiebijeenkomst (1)
Invulset Bijlage 4.1 t (0)
m 4.4. (1)
Nota van inlichtingen (3)
Toelatingsdocument (1)
Alle documenten (11)
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bijlage 1 Overeenkomst.pdf 736 KB 11-07-2018 21:43
Bijlage 2 Inkoopvoorwaarden.pdf 442 KB 11-07-2018 21:43
Bijlage 4.1, 4.2, 4.3 en 4.4.xlsx 101 KB 11-07-2018 21:43
Toelatingsdocument JBJR en maatwerk.pdf 1,00 MB 11-07-2018 21:43
20. RECTIFICATIES.pdf 487 KB 20-08-2018 20:33
Opening inschrijvingen 03-08-2018.pdf 25 KB 03-09-2018 12:21
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bijlage 1 Overeenkomst.pdf 736 KB 11-07-2018 21:43
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bijlage 2 Inkoopvoorwaarden.pdf 442 KB 11-07-2018 21:43
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bijlage 4.1, 4.2, 4.3 en 4.4.xlsx 101 KB 11-07-2018 21:43
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Toelatingsdocument JBJR en maatwerk.pdf 1,00 MB 11-07-2018 21:43
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
20. RECTIFICATIES.pdf 487 KB 20-08-2018 20:33
Opening inschrijvingen 03-08-2018.pdf 25 KB 03-09-2018 12:21

Download alle bijlagen

Deze aankondiging verloopt niet digitaal via Aanbestedingskalender.nl. Hoe u zich kunt inschrijven of aanmelden kunt u lezen op het tabblad "Volledige publicatie". Daar kunt u nalezen hoe de (inschrijf)procedure verloopt.

Tip! 

U kunt de opdrachtgever uiteraard altijd verzoeken toekomstige aanbestedingen wél digitaal via Aanbestedingskalender.nl te laten verlopen.

 

Wilt u ook aanbestedingen winnen?
Aanbestedingskalender.nl heeft onderstaande bedrijven als certified partner geselecteerd om u te helpen bij het winnen van opdrachten. Neem daarom vandaag nog contact met ze op. Klik op hun logo om in contact te komen.
 

     nl.Tender      
 

Publicatie Type publicatie Gepubliceerd op
Inkooptraject Jeugdbescherming, Jeugdreclassering & Maatwerk Bijlagen gewijzigd (1)03-09-2018 12:21  
Inkooptraject Jeugdbescherming, Jeugdreclassering & Maatwerk Bijlagen gewijzigd (1)20-08-2018 22:02  
Inkooptraject Jeugdbescherming, Jeugdreclassering & Maatwerk Bijlagen gewijzigd (1)20-08-2018 22:01  
Inkooptraject Jeugdbescherming, Jeugdreclassering & Maatwerk Bijlagen gewijzigd (1)20-08-2018 20:33  
Inkooptraject Jeugdbescherming, Jeugdreclassering & Maatwerk Bijlagen gewijzigd (1)18-07-2018 19:37
Inkooptraject Jeugdbescherming, Jeugdreclassering & Maatwerk Bijlagen gewijzigd (1)18-07-2018 15:35  

Het betreft een bovenregionaal inkooptraject.

De vijf jeugdhulpregio´s hanteren voor de verwerving van de wettelijke taken en de maatwerkproducten een toelatingsprocedure op basis van het ‘Open house’ model. Dit model houdt in dat de jeugdhulpregio´s eensluidende overeenkomsten afsluiten met elke GI die voldoet aan de in dit toelatingsdocument vastgestelde eisen en akkoord gaat met de door de jeugdhulpregio´s gehanteerde en vastgestelde tarieven.

Het ‘Open house’ model houdt tevens in dat gedurende de duur van de Overeenkomsten andere Gecertificeerde Instellingen kunnen worden toegelaten. De Overeenkomst biedt geen afnamegarantie voor de toegelaten GI’en De flexibiliteit geldt als één van de motivaties om voor deze inkoopmethodiek te kiezen.

< Terug