Aanbestedingskalender

Contactpersoon Gert Fiat

 

 +31 85 - 670 57 57

Neem contact op met Gert of vul uw gegevens hieronder in, zodat hij u terug kan bellen.

Zoeken en Vinden Resultaat: 0
Bezig met laden...

De zoekfilters worden geladen,
een ogenblik geduld...
Aankondigingen › Detail
Gemeenten Barneveld en Scherpenzeel - Europees openbare aanbesteding Vangnetvoorzieningen Wmo 2019
 
 
Omschrijving

IBMN-2018-SCH-MV-001

De Gemeenten hebben als doelstelling deze Opdracht met een Europees Openbare aanbesteding op zodanige wijze in te kopen dat zoveel mogelijk aanbieders, die voldoen aan de gestelde eisen, de dienstverlening kunnen gaan aanbieden. Er is dus sprake van een ongelimiteerd aantal leveranciers per perceel. Om deze reden wordt de Opdracht verstrekt als Raamovereenkomst.Contactpersoon: Kenniscentrum IBMN Procedure: Openbare procedure
Aanbestedende dienst: Inkoop Bureau Midden Nederland Digitaal inschrijven: Ja
Plaats van uitvoering (NUTS code): Utrecht (NL310)
Gelderland (NL220)
TED 302989-2018
CPV code(s): 98000000: Overige gemeenschaps-, sociale en persoonlijke diensten
98000000: Overige gemeenschaps-, sociale en persoonlijke diensten
   
Aangekondigd op 11.07.2018 Sluiting op 17.09.2018 Aankondigingen

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Inkoop Bureau Midden Nederland
Voorstraat 30
VIANEN
4132 AS
Nederland
Contactpersoon: Kenniscentrum IBMN
E-mail: kenniscentrum@ibmn.eu
NUTS-code: NL31

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://ibmn.eu/

I.1)Naam en adressen
Gemeente Barneveld
Postbus 63
Barneveld
3770 AB
Nederland
Contactpersoon: Kenniscentrum IBMN
E-mail: Kenniscentrum@ibmn.eu
NUTS-code: NL22

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.barneveld.nl/

I.1)Naam en adressen
Gemeente Scherpenzeel
Postbus 100
Scherpenzeel
3925 ZJ
Nederland
Contactpersoon: Kenniscentrum IBMN
E-mail: kenniscentrum@ibmn.eu
NUTS-code: NL22

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.scherpenzeel.nl/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gemeenten Barneveld en Scherpenzeel - Europees openbare aanbesteding Vangnetvoorzieningen Wmo 2019

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
98000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

IBMN-2018-SCH-MV-001

De Gemeenten hebben als doelstelling deze Opdracht met een Europees Openbare aanbesteding op zodanige wijze in te kopen dat zoveel mogelijk aanbieders, die voldoen aan de gestelde eisen, de dienstverlening kunnen gaan aanbieden. Er is dus sprake van een ongelimiteerd aantal leveranciers per perceel. Om deze reden wordt de Opdracht verstrekt als Raamovereenkomst.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 8
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

(Dag)opvang Ouderen & Gehandicapten Basis

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
98000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL22
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeente Barneveld en/of gemeente Scherpenzeel

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Doelgroep: meerderjarige inwoners met langdurige fysieke of cognitieve beperkingen, en wanneer arbeid(smatige dagbesteding) niet mogelijk is of niet aangewezen.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Gezien de dynamiek van het veld, kiest de Aanbestedende dienst voor een looptijd van de overeenkomsten te hanteren van 2 jaar met 2 maal optie tot verlenging van telkens 2 jaar voor de voorzieningen. Hiermee komt de totale looptijd op maximaal 6 jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

(Dag)opvang Ouderen & Gehandicapten Extra

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
98000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL22
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeente Barneveld en/of gemeente Scherpenzeel

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Doelgroep: zie perceel A. met zwaardere intensiteit van opvang waarbij intensieve begeleiding of toezicht noodzakelijk is.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Gezien de dynamiek van het veld, kiest de Aanbestedende dienst voor een looptijd van de overeenkomsten te hanteren van 2 jaar met 2 maal optie tot verlenging van telkens 2 jaar. Hiermee komt de totale looptijd op maximaal 6 jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Beschermd werk

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
98000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL22
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeente Barneveld en/of gemeente Scherpenzeel

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Doelgroep: niet-leerplichtige inwoners (

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Gezien de dynamiek van het veld, kiest de Aanbestedende dienst voor een looptijd van de overeenkomsten te hanteren van 2 jaar met 2 maal optie tot verlenging van telkens 2 jaar. Hiermee komt de totale looptijd op maximaal 6 jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Woonondersteuning

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
98000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL22
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeente Barneveld en/of gemeente Scherpenzeel

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Doelgroep: zelfstandig wonende, meerderjarige inwoners met een langdurig beperkt regievermogen van inwoners, en wanneer er geen sprake is van leerbaarheid in de Leefeenheid.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Gezien de dynamiek van het veld, kiest de Aanbestedende dienst voor een looptijd van de overeenkomsten te hanteren van 2 jaar met 2 maal optie tot verlenging van telkens 2 jaar. Hiermee komt de totale looptijd op maximaal 6 jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Wooncoaching

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
98000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL22
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeente Barneveld en/of gemeente Scherpenzeel

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Doelgroep: zelfstandig wonende, meerderjarige inwoners met een langdurig beperkt regievermogen van inwoners, maar met, in principe, nog wel leerbaarheid in de Leefeenheid.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Gezien de dynamiek van het veld, kiest de Aanbestedende dienst voor een looptijd van de overeenkomsten te hanteren van 2 jaar met 2 maal optie tot verlenging van telkens 2 jaar. Hiermee komt de totale looptijd op maximaal 6 jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Wooncoaching Extra

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
98000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL22
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeente Barneveld en/of gemeente Scherpenzeel

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Doelgroep: zelfstandig wonende, meerderjarige inwoners met een langdurig beperkt regievermogen van inwoners, maar met in principe nog wel leerbaarheid in de Leefeenheid. Inzet ook buiten kantooruren en in enkele gevallen een optie tot 24 uurs bereikbaarheid.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De looptijd betreft in eerste instantie 1 jaar met mogelijkheid aanpassingen en verlenging van 1 jaar en daarna 2 maal 2 jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Beschermd thuis (GGZ) arrangement

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
98000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL22
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeente Barneveld en/of gemeente Scherpenzeel

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Doelgroep: zelfstandig wonende, meerderjarige inwoners met een langdurig beperkt regievermogen en/of tekortschietend zelfregulerend vermogen en, in principe, nog wel leerbaarheid en/of ontwikkelingsvermogen in de leefeenheid.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De looptijd betreft in eerste instantie 1 jaar met mogelijkheid aanpassingen en verlenging van 1 jaar en daarna 2 maal 2 jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Jong Volwassenen

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
98000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL22
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeente Scherpenzeel

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Doelgroep: jongvolwassen inwoners (18-23 jaar), veelal niet-zelfstandig wonend, met een beperkt (of tijdelijk afwezig) regievermogen, met veelal (maar niet uitsluitend) cognitieve beperkingen en met een hulpvraag op meerdere levensterreinen.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De looptijd betreft in eerste instantie 1 jaar met mogelijkheid aanpassingen en verlenging van 1 jaar en daarna 2 maal 2 jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Dit perceel heeft enkel betrekking op gemeente Scherpenzeel.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

UITSLUITINGSGRONDEN

Deel III van het UEA ziet op de uitsluitingsgronden. Inschrijver verklaart door het ondertekenen van het UEA dat deze uitsluitingsgronden niet op hem van toepassing zijn.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 17/09/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 17/09/2018
Plaatselijke tijd: 12:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

NOTA VAN INLICHTINGEN

Vragen en/of nadere inlichtingen met betrekking tot dit aanbestedingsdocument inclusief bijlagen en (eventueel) de overige aanbestedingsdocumenten dienen via het tabblad Berichten in ABK te worden gesteld.

De vragen en nadere inlichtingen als hiervoor bedoeld kunnen worden gesteld tot uiterlijk 24 juli 2018 om 12.00 uur.

Alleen vragen die, met behulp van het daarvoor bedoelde sjabloon zijn ingediend, worden verwerkt in de nota van inlichtingen.

COMMUNICATIE

Alle communicatie aangaande de aanbestedingsprocedure verloopt uitsluitend via een medewerker van Inkoop bureau Midden Nederland (IBMN). Het is ondernemer, op straffe van uitsluiting van de aanbestedingsprocedure, verboden om contact te zoeken met, of informatie in te winnen bij, andere betrokkenen van de opdrachtgever bij de aanbestedingsprocedure.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Gelderland
Postbus 9030
Arnhem
6800 EM
Nederland
Telefoon: +31 263592000
E-mail: kortgeding.rb-gel.zutphen@rechtspraak.nl

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Gelderland/Pages/default.aspx

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/07/2018
Mappen
1. Aanbestedingsdocument (1)
2. Bijlagen (11)
Nota van inlichtingen (2)
Alle documenten (14)
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Nota van inlichtingen 1 d.d 31-7.pdf 264 KB 31-07-2018 16:37

Download alle bijlagen

Deze aankondiging verloopt niet digitaal via Aanbestedingskalender.nl. Hoe u zich kunt inschrijven of aanmelden kunt u lezen op het tabblad "Volledige publicatie". Daar kunt u nalezen hoe de (inschrijf)procedure verloopt.

Tip! 

U kunt de opdrachtgever uiteraard altijd verzoeken toekomstige aanbestedingen wél digitaal via Aanbestedingskalender.nl te laten verlopen.

 

Wilt u ook aanbestedingen winnen?
Aanbestedingskalender.nl heeft onderstaande bedrijven als certified partner geselecteerd om u te helpen bij het winnen van opdrachten. Neem daarom vandaag nog contact met ze op. Klik op hun logo om in contact te komen.
 

     nl.Tender      
 

< Terug