Aanbestedingskalender

Contactpersoon Gert Fiat

 

 +31 85 - 670 57 57

Neem contact op met Gert of vul uw gegevens hieronder in, zodat hij u terug kan bellen.

Zoeken en Vinden Resultaat: 0
Bezig met laden...

De zoekfilters worden geladen,
een ogenblik geduld...
Aankondigingen › Detail
WMO-Woningaanpassingen 2018 gemeente Capelle aan den IJssel
 
 
Omschrijving

De opdrachtgever heeft de intentie om de individuele woningaanpassingen in het kader van de Wmo in te kopen, te plaatsen/realiseren, onderhouden, repareren en verwijderen van woonvoorzieningen conform de vereisten beschreven in dit aanbestedingsdocument ten behoeve van Wmo-cliënten. Een deel van de deurautomaten zullen in eigendom worden verstrekt het onderhoud voor deze deurautomaten vallen buiten de scope van deze Europese aanbesteding.

Woonvoorzieningen moeten er toe bijdragen dat mensen normaal gebruik kunnen maken van de woning waar men over beschikt. Dit geldt ten aanzien van de woonkamer, slaapkamer(s), keuken, sanitaire ruimten en buitenruimte/berging. Met het oog op het normale gebruik van de woning kan ook een individuele voorziening worden getroffen ten aanzien van de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van de woning.Contactpersoon: Taakgroep Inkoop Procedure: Openbare procedure
Aanbestedende dienst: Gemeente Capelle aan den IJssel (BCO | taakgroep Inkoop) Digitaal inschrijven: Ja
Plaats van uitvoering (NUTS code): Groot-Rijnmond (NL33C)
TED 279008-2018
CPV code(s): 44410000: Artikelen voor badkamer en keuken
50000000: Reparatie- en onderhoudsdiensten
   
Aangekondigd op 28.06.2018 Sluiting op 13.08.2018 Aankondigingen

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gemeente Capelle aan den IJssel (BCO | taakgroep Inkoop)
Postbus 70
Capelle aan den IJssel
2900 AB
Nederland
Contactpersoon: Taakgroep Inkoop
E-mail: aanbesteding@capelleaandenijssel.nl
NUTS-code: NL33C

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.capelleaandenijssel.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

WMO-Woningaanpassingen 2018 gemeente Capelle aan den IJssel

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44410000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdrachtgever heeft de intentie om de individuele woningaanpassingen in het kader van de Wmo in te kopen, te plaatsen/realiseren, onderhouden, repareren en verwijderen van woonvoorzieningen conform de vereisten beschreven in dit aanbestedingsdocument ten behoeve van Wmo-cliënten. Een deel van de deurautomaten zullen in eigendom worden verstrekt het onderhoud voor deze deurautomaten vallen buiten de scope van deze Europese aanbesteding.

Woonvoorzieningen moeten er toe bijdragen dat mensen normaal gebruik kunnen maken van de woning waar men over beschikt. Dit geldt ten aanzien van de woonkamer, slaapkamer(s), keuken, sanitaire ruimten en buitenruimte/berging. Met het oog op het normale gebruik van de woning kan ook een individuele voorziening worden getroffen ten aanzien van de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van de woning.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL33C
Voornaamste plaats van uitvoering:

Capelle aan den IJssel

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De opdrachtgever heeft de intentie om de individuele woningaanpassingen in het kader van de Wmo in te kopen, te plaatsen/realiseren, onderhouden, repareren en verwijderen van woonvoorzieningen conform de vereisten beschreven in dit aanbestedingsdocument ten behoeve van Wmo-cliënten. Een deel van de deurautomaten zullen in eigendom worden verstrekt. Het onderhoud voor deze deurautomaten vallen buiten de scope van deze Europese aanbesteding. Woonvoorzieningen moeten er toe bijdragen dat mensen normaal gebruik kunnen maken van de woning waar men over beschikt. Dit geldt ten aanzien van de woonkamer, slaapkamer(s), keuken, sanitaire ruimten en buitenruimte/berging. Met het oog op het normale gebruik van de woning kan ook een individuele voorziening worden getroffen ten aanzien van de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van de woning.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zie aanbestedingsdocument

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/08/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 13/08/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

Capelle aan den IJssel

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Vragen om nadere informatie met betrekking tot inhoudelijke en procedurele aspecten van deze aanbesteding dan wel het kenbaar maken van kennelijke tegenstrijdigheden en/of onvolkomenheden kunnen uitsluitend via de berichtenmodule van www.aanbestedingskalender.nl worden ingediend. Op deze wijze mogen ook suggesties worden gedaan ten aanzien van de contractuele bepalingen. Voor het stellen van vragen dient gebruik gemaakt te worden van het standaard vragenformulier, zoals dat is opgenomen als bijlage I bij dit aanbestedingsdocument. Vragensteller wordt verzocht in de vraagstelling geen gebruik te maken van bedrijfsnamen, productnamen en/of andere aan de organisatie van vragensteller gerelateerde namen.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Rotterdam
Rotterdam
Nederland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/06/2018

Download alle bijlagen

Deze aankondiging verloopt niet digitaal via Aanbestedingskalender.nl. Hoe u zich kunt inschrijven of aanmelden kunt u lezen op het tabblad "Volledige publicatie". Daar kunt u nalezen hoe de (inschrijf)procedure verloopt.

Tip! 

U kunt de opdrachtgever uiteraard altijd verzoeken toekomstige aanbestedingen wél digitaal via Aanbestedingskalender.nl te laten verlopen.

 

Wilt u ook aanbestedingen winnen?
Aanbestedingskalender.nl heeft onderstaande bedrijven als certified partner geselecteerd om u te helpen bij het winnen van opdrachten. Neem daarom vandaag nog contact met ze op. Klik op hun logo om in contact te komen.
 

     nl.Tender      
 

Publicatie Type publicatie Gepubliceerd op
WMO-Woningaanpassingen 2018 gemeente Capelle aan den IJssel Bijlagen gewijzigd (1)07-08-2018 08:54  
WMO-Woningaanpassingen 2018 gemeente Capelle aan den IJssel Bijlagen gewijzigd (1)12-07-2018 10:25  
< Terug