Aanbestedingskalender

Contactpersoon Gert Fiat

 

 +31 85 - 670 57 57

Neem contact op met Gert of vul uw gegevens hieronder in, zodat hij u terug kan bellen.

Zoeken en Vinden Resultaat: 0
Bezig met laden...

De zoekfilters worden geladen,
een ogenblik geduld...
Aankondigingen › Detail
Uitvoeringsorganisatie Baarn-Bunschoten-Soest - Inhuur van beleids- en bedrijfsvoeringsfuncties binnen het sociaal domein
 
 
Omschrijving

IBMN-2018-BBS-SO-001

BBS wenst de dienstverlening voor de inhuur van functies in het sociaal domein aan te besteden. Tot de scope van de opdracht betreft de inhuur van de volgende functies: Inhuur medewerkers voor zorgadministratie, Inhuur medewerkers sociale teams en Inhuur medewerkers werk en inkomen.Contactpersoon: Kenniscentrum IBMN Procedure: Openbare procedure
Aanbestedende dienst: Inkoop Bureau Midden Nederland (namens Uitvoeringsorganisatie Baarn-Bunschoten-Soest) Digitaal inschrijven: Ja
Plaats van uitvoering (NUTS code): Utrecht (NL310)
TED 255032-2018
CPV code(s): 79620000: Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
   
Aangekondigd op 12.06.2018 Sluiting op 20.08.2018 Aankondigingen

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Uitvoeringsorganisatie Baarn-Bunschoten-Soest
Postbus 2000
Soest
3760 CA
Nederland
Contactpersoon: Kenniscentrum IBMN
E-mail: kenniscentrum@ibmn.eu
NUTS-code: NL31

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.bbsuo.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Uitvoeringsorganisatie Baarn-Bunschoten-Soest - Inhuur van beleids- en bedrijfsvoeringsfuncties binnen het sociaal domein

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79620000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

IBMN-2018-BBS-SO-001

BBS wenst de dienstverlening voor de inhuur van functies in het sociaal domein aan te besteden. Tot de scope van de opdracht betreft de inhuur van de volgende functies: Inhuur medewerkers voor zorgadministratie, Inhuur medewerkers sociale teams en Inhuur medewerkers werk en inkomen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL31
Voornaamste plaats van uitvoering:

Baarn, Bunschoten, Soest

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

BBS wenst de dienstverlening voor de inhuur van functies in het sociaal domein aan te besteden. Het betreft inhuur medewerkers voor zorgadministratie, sociaal domein en werk en inkomen.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De inwerkingtreding van de raamovereenkomst is voorzien met ingang van 1 september 2018 en heeft een looptijd tot en met 31 augustus 2020, met een optie tot eenzijdige verlenging door de aanbestedende dienst van tweemaal één (1) jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

UITSLUITINGSGRONDEN

Van deelname aan de aanbesteding en gunning van de opdracht wordt uitgesloten, elke inschrijver/combinatie op wie in de periode van 5 jaar gelegen voorafgaande aanbestedingsdatum de verplichte uitsluitingsgronden ex artikel 2.86 Aanbestedingswet 2012 van toepassing zijn/waren.

Van deelname aan de aanbesteding en gunning van de opdracht wordt uitgesloten, elke inschrijver/combinatie die in een omstandigheid verkeert zoals aangegeven in artikel 2.87 lid 1 sub b Aanbestedingswet 2012.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

TECHNISCHE EN BEROEPSBEKWAAMHEID

Om in aanmerking te komen voor gunning van de Opdracht dient de Ondernemer/Inschrijver zijn bekwaamheid aan te tonen met betrekking tot essentiële onderdelen (kerncompetentie) van de onderhavige Opdracht. Inschrijver dienst derhalve een referentie op te geven, welke ten hoogste drie (3) jaren geleden is afgerond, gerekend vanaf de sluitingstermijn van het indienen van de inschrijvingen

De referentie dient te voldoen aan de volgende kerncompetentie:

• Kerncompetentie 1: Ervaring in de afgelopen 3 jaar met het detacheren van tenminste twee (2) medewerkers, voor tenminste 3 maanden, binnen het sociaal domein en passend binnen het profiel medewerker voor zorgadministratie zoals beschreven in functieprofielen aan een gemeente of een uitvoeringsorganisatie van gemeenten met meer dan 30.000 inwoners.

• Kerncompetentie 2: Ervaring in de afgelopen 3 jaar met het detacheren van tenminste drie (3) medewerkers, voor tenminste 3 maanden, binnen het sociaal domein en passend binnen het profiel medewerker sociale teams zoals beschreven in bijlage G functieprofielen aan een gemeente of een uitvoeringsorganisatie van gemeenten met meer dan 30.000 inwoners.

• Kerncompetentie 3: Ervaring in de afgelopen 3 jaar met het detacheren van tenminste drie (3) medewerkers, voor tenminste 3 maanden, binnen het sociaal domein en passend binnen het profiel medewerker werk en inkomen zoals beschreven in bijlage G functieprofielen aan een gemeente of een uitvoeringsorganisatie van gemeenten met meer dan 30.000 inwoners.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 20/08/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 20/08/2018
Plaatselijke tijd: 11:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

NOTA VAN INLICHTINGEN

Vragen en/of nadere inlichtingen met betrekking tot dit aanbestedingsdocument inclusief bijlagen en (eventueel) de overige aanbestedingsdocumenten kunnen tot uiterlijk 3 juli 2018, 11.00 uur gesteld worden.

COMMUNICATIE

Alle communicatie aangaande de aanbestedingsprocedure verloopt uitsluitend via een medewerker van Inkoop Bureau Midden Nederland (IBMN). Het is ondernemers, op straffe van uitsluiting van de aanbestedingsprocedure, verboden om contact te zoeken met, of informatie in te winnen bij, andere betrokkenen van de opdrachtgever bij de aanbestedingsprocedure.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Midden-Nederland
Postbus 16005
Utrecht
3500 DA
Nederland
Telefoon: +31 302233000

Internetadres:http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Midden-Nederland/Contact/Pages/default.aspx

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/06/2018
Mappen
1. Aanbestedingsdocument (1)
2. Bijlagen (9)
Nota van inlichtingen (3)
Alle documenten (13)
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bijlage B AIV gemeente Soest.pdf 43 KB 12-06-2018 15:43
Bijlage D1 Eigen verklaring.pdf 268 KB 12-06-2018 15:43
Bijlage G Functieboek BBS.pdf 146 KB 12-06-2018 15:43
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op

Download alle bijlagen

Deze aankondiging verloopt niet digitaal via Aanbestedingskalender.nl. Hoe u zich kunt inschrijven of aanmelden kunt u lezen op het tabblad "Volledige publicatie". Daar kunt u nalezen hoe de (inschrijf)procedure verloopt.

Tip! 

U kunt de opdrachtgever uiteraard altijd verzoeken toekomstige aanbestedingen wél digitaal via Aanbestedingskalender.nl te laten verlopen.

 

Wilt u ook aanbestedingen winnen?
Aanbestedingskalender.nl heeft onderstaande bedrijven als certified partner geselecteerd om u te helpen bij het winnen van opdrachten. Neem daarom vandaag nog contact met ze op. Klik op hun logo om in contact te komen.
 

     nl.Tender      
 

< Terug