Aanbestedingskalender

Contactpersoon Gert Fiat

 

 +31 85 - 670 57 57

Neem contact op met Gert of vul uw gegevens hieronder in, zodat hij u terug kan bellen.

Zoeken en Vinden Resultaat: 0
Bezig met laden...

De zoekfilters worden geladen,
een ogenblik geduld...
Aankondigingen › Detail
Gemeenten regio Utrecht - Aanbesteding duurzame energie 2019 - 2022
 
 
Omschrijving

De in de aanbesteding participerende partijen dienen nieuwe contracten af te sluiten voor de levering van elektriciteit en aardgas vanaf 1 januari 2019. De meeste gemeenten hebben een lopende leveringsovereenkomst voor aardgas en elektriciteit voortgekomen uit een Europese aanbesteding voor de periode 2015 - 2016 met daarbij gehonoreerde opties voor verlenging voor het jaar 2017 en 2018.

De opdrachtgevers wensen per perceel een overeenkomst af te sluiten met een (1) professionele en betrouwbare ondernemer ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.

Voor duurzame elektriciteit worden binnen de aanbesteding de volgende twee percelen gehanteerd.

Perceel 1: Levering elektriciteit, inclusief verduurzaming

Perceel 2: Levering aardgas, inclusief verduurzamingContactpersoon: Kenniscentrum IBMN Procedure: Openbare procedure
Aanbestedende dienst: Inkoop Bureau Midden Nederland Digitaal inschrijven: Ja
Plaats van uitvoering (NUTS code): Utrecht (NL310)
TED 252443-2018
CPV code(s): 09310000: Elektriciteit
09310000: Elektriciteit
09123000: Aardgas
   
Aangekondigd op 11.06.2018 Sluiting op 26.07.2018 Aankondigingen

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Inkoop Bureau Midden Nederland
Voorstraat 30
VIANEN
4132 AS
Nederland
Contactpersoon: Kenniscentrum IBMN
E-mail: kenniscentrum@ibmn.eu
NUTS-code: NL31

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://ibmn.eu/

I.1)Naam en adressen
Gemeente Bunnink
Postbus 5
Bunnink
3980 CA
Nederland
E-mail: kenniscentrum@ibmn.eu
NUTS-code: NL31

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.bunnik.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente De Bilt
Soestdijkseweg Zuid 173
Bilthoven
3721 AB
Nederland
E-mail: kenniscentrum@ibmn.eu
NUTS-code: NL31

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.debilt.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Houten
Onderdoor 25
Houten
3995 DW
Nederland
E-mail: kenniscentrum@ibmn.eu
NUTS-code: NL31

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.houten.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente IJsselstein
Overtoom 1
IJsselstein
3401 BK
Nederland
E-mail: kenniscentrum@ibmn.eu
NUTS-code: NL31

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ijsselstein.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Leusden
Fokkerstraat 16
Leusden
3833 LD
Nederland
E-mail: Kenniscentrum@ibmn.eu
NUTS-code: NL31

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.leusden.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Lopik
Raadhuisplein 1
Lopik
3411 CH
Nederland
E-mail: kenniscentrum@ibmn.eu
NUTS-code: NL31

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.lopik.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Montfoort
Kasteelplein 5
Montfoort
3417 JG
Nederland
E-mail: kenniscentrum@ibmne.eu
NUTS-code: NL31

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.montfoort.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Nieuwegein
Stadsplein 1
Nieuwegein
3431 LZ
Nederland
E-mail: kenniscentrum@ibmn.eu
NUTS-code: NL31

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.nieuwegein.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Oudewater
p/a Blekerijlaan 14
Woerden
3447 GR
Nederland
E-mail: Kenniscentrum@ibmn.eu
NUTS-code: NL31

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.oudewater.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Soest
Raadhuisplein 1
Soest
3762 AV
Nederland
E-mail: kenniscentrum@ibmn.eu
NUTS-code: NL31

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://soest.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Stichtse Vecht
Endelhovenlaan 1
Maarssen
3601 GR
Nederland
E-mail: kenniscentrum@ibmn.eu
NUTS-code: NL31

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://stichtsevecht.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Utrechtse Heuvelrug
Kerkplein 2
Doorn
3941 HV
Nederland
E-mail: kenniscentrum@ibmn.eu
NUTS-code: NL31

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://heuvelrug.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Veenendaal
Raadhuisplein 1
Veenendaal
3901 GA
Nederland
E-mail: kenniscentrum@ibmn.eu
NUTS-code: NL31

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://veenendaal.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Wijk bij Duurstede
Karel de Grotestraat 30
Wijk bij Duurstede
3962 CL
Nederland
E-mail: kenniscentrum@ibmn.eu
NUTS-code: NL31

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://wijkbijduurstede.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Woerden
Blekerijlaan 14
Woerden
3447 GR
Nederland
E-mail: kenniscentrum@ibmn.eu
NUTS-code: NL31

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://woerden.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Zeist
Het Rond 1
Zeist
3701 HZ
Nederland
E-mail: kenniscentrum@ibmn.eu
NUTS-code: NL31

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://zeist.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gemeenten regio Utrecht - Aanbesteding duurzame energie 2019 - 2022

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De in de aanbesteding participerende partijen dienen nieuwe contracten af te sluiten voor de levering van elektriciteit en aardgas vanaf 1 januari 2019. De meeste gemeenten hebben een lopende leveringsovereenkomst voor aardgas en elektriciteit voortgekomen uit een Europese aanbesteding voor de periode 2015 - 2016 met daarbij gehonoreerde opties voor verlenging voor het jaar 2017 en 2018.

De opdrachtgevers wensen per perceel een overeenkomst af te sluiten met een (1) professionele en betrouwbare ondernemer ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.

Voor duurzame elektriciteit worden binnen de aanbesteding de volgende twee percelen gehanteerd.

Perceel 1: Levering elektriciteit, inclusief verduurzaming

Perceel 2: Levering aardgas, inclusief verduurzaming

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 2
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 2
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

levering duurzame elektriciteit

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL31
Voornaamste plaats van uitvoering:

Provincie Utrecht

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De Aanbestedende Dienst verwacht een totaal verbruik van totaal 43,7 miljoen kWh elektriciteit. Er zijn

102 grootverbruik aansluitingen elektriciteit en 3257 kleinverbruikaansluitingen elektriciteit.

In tabel 1 is een specificatie van het elektriciteitsverbruik van de participerende gemeenten weergegeven

met een uitsplitsing naar OV, en voor het overige groot- en kleinverbruik.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Voor beide percelen geldt een vaste periode van één (1) jaar, met aansluitend de mogelijkheid tot verlenging van maximaal drie (3) keer één (1) jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

levering duurzaam aardgas

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09123000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL31
Voornaamste plaats van uitvoering:

Provincie Utrecht

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De participerende gemeenten hebben een verwacht verbruik van circa 4,3 miljoen Nm3 aardgas. Er zijn 5 telemetrische grootverbruik-aansluitingen aardgas en 292 profielaansluitingen (G1 en G2)

In tabel 2 is het aardgasverbruik van de participerende partijen nader gespecificeerd en uitgesplitst naar kleiverbruik(G1), profiel grootverbruik(G2) en telemetrisch grootverbruik (GXX).

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Voor beide percelen geldt een vaste periode van één (1) jaar, met aansluitend de mogelijkheid tot verlenging van maximaal drie (3) keer één (1) jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

UITSLUITNGSGRONDEN

Van deelname aan de aanbesteding en gunning van de Opdracht wordt uitgesloten, elke Inschrijver/combinatie op wie in de periode van 5 jaar gelegen voorafgaande aanbestedingsdatum de verplichte uitsluitingsgronden ex artikel 2.86 Aanbestedingswet 2012 van toepassing zijn/waren.

Van deelname aan de aanbesteding en gunning van de Opdracht wordt uitgesloten, elke Inschrijver/combinatie die in een omstandigheid verkeert zoals aangegeven in artikel 2.87 lid 1 sub b en j.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

TECHNISCHE EN BEROEPSBEKWAAMHEID

De geschiktheidseisen met betrekking tot de technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid luiden als volgt:

Perceel 1:

Om in aanmerking te komen voor gunning van de Opdracht dient de Ondernemer/Inschrijver te beschikken over:

1) De registratie als Programma Verantwoordelijke in het TenneT-register. De beoordeling vindt plaats op basis van het TenneT-register zoals gepubliceerd op www.tennet.nl.

2) Een vergunning voor levering van elektriciteit aan kleinverbruikers conform 95a lid 1 van de Elektriciteitswet. Deze beoordeling vindt plaats op basis van de lijst van vergunninghouders zoals gepubliceerd op www.energiekamer.nl.

Perceel 2:

Om in aanmerking te komen voor gunning van de Opdracht dient de Ondernemer/Inschrijver:

1) Een shipper contract met Gas Transport Services (GTS) of een contract met een shipper met een contract met Gas Transport Services voor grootverbruik aansluitingen. De beoordeling vindt plaats op basis van de lijst van vergunninghouders zoals gepubliceerd op www.gastransportservices.nl. Op verzoek kan gevraagd worden een afschrift van het contract te overleggen aan de aanbestedende dienst.

2) Een vergunning voor levering van aardgas aan kleinverbruikers conform artikel 45 van de Gaswet. Deze beoordeling vindt plaats op basis van de lijst van vergunninghouders zoals gepubliceerd op www.energiekamer.nl.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 26/07/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 26/07/2018
Plaatselijke tijd: 11:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

NOTA VAN INLICHTINGEN

Vragen en/of nadere inlichtingen met betrekking tot dit aanbestedingsdocument inclusief bijlagen kunnen tot uiterlijk maandag 2 juli 2018 gesteld worden.

COMMUNICATIE

Alle communicatie aangaande de aanbestedingsprocedure verloopt uitsluitend via een medewerker van Inkoop Bureau Midden Nederland (IBMN). Het is ondernemers, op straffe van uitsluiting van de aanbestedingsprocedure, verboden om contact te zoeken met, of informatie in te winnen bij, andere betrokkenen van de opdrachtgever bij de aanbestedingsprocedure.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Midden-Nederland
Postbus 16005
Utrecht
3500 DA
Nederland
Telefoon: +31 302233000

Internetadres:http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Midden-Nederland/Contact/Pages/default.aspx

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/06/2018
Mappen
1. Aanbestedingsdocument (1)
2. Bijlagen (7)
Nota van inlichtingen (3)
Alle documenten (11)
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op

Download alle bijlagen

Deze aankondiging verloopt niet digitaal via Aanbestedingskalender.nl. Hoe u zich kunt inschrijven of aanmelden kunt u lezen op het tabblad "Volledige publicatie". Daar kunt u nalezen hoe de (inschrijf)procedure verloopt.

Tip! 

U kunt de opdrachtgever uiteraard altijd verzoeken toekomstige aanbestedingen wél digitaal via Aanbestedingskalender.nl te laten verlopen.

 

Wilt u ook aanbestedingen winnen?
Aanbestedingskalender.nl heeft onderstaande bedrijven als certified partner geselecteerd om u te helpen bij het winnen van opdrachten. Neem daarom vandaag nog contact met ze op. Klik op hun logo om in contact te komen.
 

     nl.Tender      
 

< Terug