Aanbestedingskalender

Contactpersoon Gert Fiat

 

 +31 85 - 670 57 57

Neem contact op met Gert of vul uw gegevens hieronder in, zodat hij u terug kan bellen.

Zoeken en Vinden Resultaat: 0
Bezig met laden...

De zoekfilters worden geladen,
een ogenblik geduld...
Aankondigingen › Detail
Inkoopsamenwerking Noord-Veluwe - Huishoudelijke afvalstromen en levering minicontainers
 
 
Omschrijving

De opdracht betreft de uitvoering van afvalinzameling en de levering van minicontainers. De opdrachtgever van deze opdracht zijn de gemeenten Oldebroek, Elburg, Nunspeet, Harderwijk, en Ermelo.Contactpersoon: Kenniscentrum CBP Procedure: Openbare procedure
Aanbestedende dienst: Combined Business Power B.V. (namens Gemeente Oldebroek) Digitaal inschrijven: Ja
Plaats van uitvoering (NUTS code): Gelderland (NL220)
TED 248395-2018
CPV code(s): 90500000: Diensten op het gebied van vuilnis en afval
90510000: Afvalverzameling en -verwerking
34928480: Afval- en vuilcontainers en bakken
   
Aangekondigd op 08.06.2018 Sluiting op 24.08.2018 Aankondigingen

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gemeente Oldebroek
Raadhuisplein 1
Oldebroek
8096 CP
Nederland
Contactpersoon: Kenniscentrum CBP
E-mail: kenniscentrum@cbp.nl
NUTS-code: NL22

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.oldebroek.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Elburg
Postbus 70
Elburg
8080 AB
Nederland
E-mail: kenniscentrum@cbp.nl
NUTS-code: NL22

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.elburg.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Nunspeet
Postbus 79
Nunspeet
8070 AB
Nederland
E-mail: kenniscentrum@cbp.nl
NUTS-code: NL22

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.nunspeet.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Harderwijk
Postbus 149
Harderwijk
3840 AC
Nederland
E-mail: kenniscentrum@cbp.nl
NUTS-code: NL22

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.harderwijk.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Ermelo
Postbus 500
Ermelo
3850 AM
Nederland
E-mail: kenniscentrum@cbp.nl
NUTS-code: NL22

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ermelo.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Inkoopsamenwerking Noord-Veluwe - Huishoudelijke afvalstromen en levering minicontainers

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90500000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht betreft de uitvoering van afvalinzameling en de levering van minicontainers. De opdrachtgever van deze opdracht zijn de gemeenten Oldebroek, Elburg, Nunspeet, Harderwijk, en Ermelo.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 4
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Huishoudelijk restafval

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90510000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL22
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeenten Oldebroek, Elburg, Nunspeet, Harderwijk en Ermelo

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Huishoudelijk restafval

Optioneel: plastic, metalen verpakkingen en drankpakken (PMD)

Voor de gemeente Ermelo betreft het optionele onderdeel bij perceel 1 alleen Plastic.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/07/2019
Einde: 31/12/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De overeenkomst kan maximaal driemaal twee (2) jaar schriftelijk verlengd worden. De eerste optie tot verlenging is eenzijdig. De tweede en derde optie tot verlenging zijn tweezijdig. Uiterlijk 12 maanden voor het einde van de dan geldende looptijd wordt schriftelijk mededeling gedaan aan Opdrachtnemer of de overeenkomst wordt verlengd dan wel beëindigd.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Groente- fruit- en tuinafval (GFT)

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90510000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL22
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeenten Oldebroek, Elburg, Nunspeet, Harderwijk en Ermelo

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Groente- fruit- en tuinafval

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/07/2019
Einde: 31/12/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De overeenkomst kan maximaal driemaal twee (2) jaar schriftelijk verlengd worden. De eerste optie tot verlenging is eenzijdig. De tweede en derde optie tot verlenging zijn tweezijdig. Uiterlijk 12 maanden voor het einde van de dan geldende looptijd wordt schriftelijk mededeling gedaan aan Opdrachtnemer of de overeenkomst wordt verlengd dan wel beëindigd.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Oud papier en karton (OPK)

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90510000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL22
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeenten Oldebroek, Elburg, Nunspeet, Harderwijk en Ermelo

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Oud papier en karton (OPD)

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/07/2019
Einde: 31/12/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De overeenkomst kan maximaal driemaal twee (2) jaar schriftelijk verlengd worden. De eerste optie tot verlenging is eenzijdig. De tweede en derde optie tot verlenging zijn tweezijdig. Uiterlijk 12 maanden voor het einde van de dan geldende looptijd wordt schriftelijk mededeling gedaan aan Opdrachtnemer of de overeenkomst wordt verlengd dan wel beëindigd.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Inname en levering minicontainers

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34928480
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL22
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeente Ermelo

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De gemeente Ermelo wenst een overeenkomst af te sluiten voor het leveren, chippen, registreren en uitzetten van minicontainers.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/07/2019
Einde: 31/12/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De overeenkomst kan maximaal driemaal twee (2) jaar schriftelijk verlengd worden. De eerste optie tot verlenging is eenzijdig. De tweede en derde optie tot verlenging zijn tweezijdig. Uiterlijk 12 maanden voor het einde van de dan geldende looptijd wordt schriftelijk mededeling gedaan aan Opdrachtnemer of de overeenkomst wordt verlengd dan wel beëindigd.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

INSCHRIJVING HANDELS- EN BEROEPSREGISTER

De inschrijver dient in de inschrijving een (kopie van) bewijs van inschrijving in het handels- en/of beroepenregister van de Kamer van Koophandel toe te voegen aan de inschrijving van maximaal 6 maanden oud, te rekenen vanaf sluitingsdatum voor het indienen van de inschrijving. Uit deze inschrijving in het handels- en/of beroepenregister dient de tekeningsbevoegdheid te blijken voor tenminste de inschrijvingssom voor deze opdracht van degene die de inschrijving heeft getekend.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

BEDRIJFSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

De inschrijver dient afdoende verzekerd te zijn inzake aansprakelijkheid door middel van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering dient minimaal EUR 1.000.000,- per gebeurtenis te dekken alsmede maximaal EUR 2.500.000,- per kalenderjaar.

Ter bewijs van deze verklaring wordt de beoogd opdrachtnemer verzocht de volgende gegevens aan de aanbestedende dienst te overleggen:

 Een geldig polisblad van de toepasselijke bedrijfsaansprakelijkheid;

 Indien het niet mogelijk is een geldig polisblad te overleggen is het toegestaan een geldig verzekeringscertificaat te overleggen waaruit blijkt dat inschrijver verzekerd is alsook de bedragen waarvoor inschrijver verzekerd is.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

TECHNISCHE BEKWAAMHEID

De inschrijver dient bij de inschrijving referentie(s) op te geven, welke ten hoogste drie (3) jaren geleden zijn afgerond, gerekend vanaf de sluitingstermijn van het indienen van de inschrijvingen, teneinde zijn bekwaamheid aan te tonen met betrekking tot essentiële onderdelen (kerncompetenties) van de onderhavige opdracht.

Vorenstaande houdt in dat inschrijver per geformuleerde kerncompetentie maximaal één (1) referentie dient in te dienen. De kerncompetenties is/zijn:

Perceel 1

• Kerncompetentie 1: inschrijver dient aantoonbare ervaring te hebben met het geregistreerd inzamelen van huishoudelijk restafval met een minimale omvang van minimaal 10.000 woonhuisaansluitingen per jaar.

Perceel 2

• Kerncompetentie 2: inschrijver dient aantoonbare ervaring te hebben met het geregistreerd inzamelen van Groente- fruit- en tuinafval met een minimale omvang van minimaal 10.000 woonhuisaansluitingen per jaar.

Perceel 3

• Kerncompetentie 4: inschrijver dient aantoonbare ervaring te hebben met het inzamelen van Oud papier en karton met een minimale omvang van 1000 ton per jaar.

Perceel 4

• Kerncompetentie 5: Inschrijver dient aantoonbare ervaring te hebben met het leveren, chippen, registreren en uitzetten van minimaal 11.000 containers.

Ter bewijs dient inschrijver de genoemde referentie(s), volgens het standaardformat als opgenomen in Bijlage E, toe te voegen aan de inschrijving. Uit de te overleggen referentie(s) dient duidelijk en ondubbelzinnig de ervaring, zoals door de aanbestedende dienst wordt gevraagd, te blijken.

Het is inschrijver toegestaan om met één (1) referentie aan meerdere kerncompetenties te voldoen, mits duidelijk en ondubbelzinnig uit de opgave blijkt welke kerncompetenties dit betreffen. Indien inschrijver meer referenties indient dan gevraagd, dan zal het meerdere worden geëcarteerd en zullen enkel de referenties tot het gevraagde aantal in de beoordeling worden meegenomen.

KWALITEITSBORGING

De inschrijver dient voldoende kennis en kunde in huis te hebben om de opdracht efficiënt en vakkundig uit te voeren. Hiertoe dient de inschrijver minimaal te beschikken over de volgende certificeringen en vergunningen:

Perceel 1, 2 & 3:

- VIHB-registratie.

Perceel 4:

- Klachtenprocedure (ISO 9001:2015).

Indien inschrijver niet over de vereiste certificaten beschikt, maar over een gelijkwaardig certificaat of kwaliteitsborgingssysteem, dan dient zij dit in haar inschrijvingsbrief bij inschrijving aan te geven en te omschrijven waarom het systeem als gelijkwaardig moet worden beschouwd. De aanbestedende dienst dient uit de omschrijving te kunnen opmaken dat het betreffende certificaat of gehanteerde kwaliteitsborgingssysteem ook daadwerkelijk gelijkwaardig is. Ter bewijs van deze gelijkwaardigheid kan de aanbestedende dienst bij het voornemen tot gunning van de beoogd opdrachtnemer vragen de gelijkwaardigheid nader aan te tonen.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN (BIJLAGE G)

Aanbestedende dienst wijst de algemene voorwaarden van inschrijver nadrukkelijk van de hand. De inschrijver gaat ermee akkoord dat de normaal door zijn onderneming te hanteren voorwaarden niet van toepassing zijn. Uitsluitend de algemene voorwaarden van de ISNV, welke als Bijlage G zijn bijgevoegd, zullen van toepassing zijn. Middels indiening van de inschrijving gaat de inschrijver uitdrukkelijk akkoord met deze voorwaarden.

SOCIAL RETURN

De aanbestedende dienst onderschrijft het belang van Social Return. Derhalve wordt in de onderhavige aanbesteding een SROI-verplichting geëist van minimaal 2% van de opdrachtwaarde. De SROI-verplichting kan worden opgebouwd aan de hand van het bouwblokkenmodel welke terug te vinden is in bijlage 1 van het inkoopbeleid van de ISNV gemeenten (http://www.regionoordveluwe.nl/images/Over_RNV/Inkoopbeleid_ISNV_vanaf_2017_8.0.pdf). Na gunning dient de opdrachtnemer een plan van aanpak in te dienen waarin staat beschreven hoe invulling wordt gegeven aan de SROI-verplichting.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 24/08/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 22/11/2018
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 24/08/2018
Plaatselijke tijd: 12:15

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

NOTA VAN INLICHTINGEN

Er zijn ten behoeve van deze aanbesteding twee vragenronden gepland. Aangezien vragen voor de tweede ronde enkel betrekking kunnen hebben op vragen die gesteld zijn voor de eerste nota van inlichtingen wordt van inschrijvers een proactieve en zorgvuldige houding verwacht.

Eerste vragenronde

Vragen kunnen uiterlijk tot 2 juli 2018, 12:00 uur in het bijgevoegde Excelbestand, waar mogelijk voorzien van motivering/toelichting, via de berichtenmodule van ABK worden ingediend. De datum waarop de aanbestedende dienst de vragen ontvangt is leidend. De geanonimiseerde vragen zullen omstreeks 13 juli 2018 door de aanbestedende dienst worden beantwoord.

Tweede vragenronde

Na de eerste nota van inlichtingen worden inschrijvers in de gelegenheid gesteld nadere vragen te stellen over de beantwoording van de eerder gestelde vragen. Inschrijver dient hierbij specifiek aan te geven op welk vraagnummer haar nadere vraag ziet. De nadere vragen kunnen uiterlijk 23 juli 2018, 12:00 uur in het bijgevoegde Excel bestand.

De geanonimiseerde nadere vragen zullen omstreeks 30 juli 2018 door de aanbestedende dienst in een tweede en laatste nota van inlichtingen worden beantwoord, welke gepubliceerd wordt op ABK.

COMMUNICATIE

Alle communicatie vindt uitsluitend via ABK plaats.

Het is gedurende de gehele aanbestedingsprocedure uitdrukkelijk niet toegestaan, m.u.v. hetgeen omschreven in paragraaf II.8, op andere dan de omschreven wijze contact op te nemen, op straffe van uitsluiting!

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Gelderland
Postbus 9030
Arnhem
6800 EM
Nederland
Telefoon: +31 263592000
E-mail: kortgeding.rb-gel.zutphen@rechtspraak.nl

Internetadres:http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Gelderland/Pages/default.aspx

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/06/2018
Mappen
Nota van inlichtingen (3)
Offerteaanvraag inclusief bijlagen (27)
Alle documenten (31)
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
NvI 1 dd 13072018.zip 1,00 MB 13-07-2018 10:06
Bijlage A - Programma van Eisen.pdf 685 KB 13-07-2018 10:06
BIJLAGE A - PROGRAMMA VAN EISEN.xlsx 722 KB 08-06-2018 13:51
BIJLAGE B1 - EIGEN VERKLARING.pdf 268 KB 08-06-2018 13:51
BIJLAGE C - CONCERNVERKLARING.docx 16 KB 08-06-2018 13:51
BIJLAGE I - VERWERKERSOVEREENKOMST.pdf 158 KB 08-06-2018 13:51
Format voor stellen vragen NvI.xlsx 15 KB 08-06-2018 13:51
Offerteaanvraag 08062018.pdf 879 KB 08-06-2018 13:51
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
NvI 1 dd 13072018.zip 1,00 MB 13-07-2018 10:06
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bijlage A - Programma van Eisen.pdf 685 KB 13-07-2018 10:06
BIJLAGE A - PROGRAMMA VAN EISEN.xlsx 722 KB 08-06-2018 13:51
BIJLAGE B1 - EIGEN VERKLARING.pdf 268 KB 08-06-2018 13:51
BIJLAGE C - CONCERNVERKLARING.docx 16 KB 08-06-2018 13:51
BIJLAGE I - VERWERKERSOVEREENKOMST.pdf 158 KB 08-06-2018 13:51
Format voor stellen vragen NvI.xlsx 15 KB 08-06-2018 13:51
Offerteaanvraag 08062018.pdf 879 KB 08-06-2018 13:51
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op

Download alle bijlagen

Deze aankondiging verloopt niet digitaal via Aanbestedingskalender.nl. Hoe u zich kunt inschrijven of aanmelden kunt u lezen op het tabblad "Volledige publicatie". Daar kunt u nalezen hoe de (inschrijf)procedure verloopt.

Tip! 

U kunt de opdrachtgever uiteraard altijd verzoeken toekomstige aanbestedingen wél digitaal via Aanbestedingskalender.nl te laten verlopen.

 

Wilt u ook aanbestedingen winnen?
Aanbestedingskalender.nl heeft onderstaande bedrijven als certified partner geselecteerd om u te helpen bij het winnen van opdrachten. Neem daarom vandaag nog contact met ze op. Klik op hun logo om in contact te komen.
 

     nl.Tender      
 

< Terug