Aanbestedingskalender

Contactpersoon Gert Fiat

 

 +31 85 - 670 57 57

Neem contact op met Gert of vul uw gegevens hieronder in, zodat hij u terug kan bellen.

Zoeken en Vinden Resultaat: 0
Bezig met laden...

De zoekfilters worden geladen,
een ogenblik geduld...
Aankondigingen › Detail
Gemeente Delfzijl - marktconsultatie Kindcentra
 
 
Omschrijving

Digitale marktconsultatie-------------------------------------------In het kader van het Scholenplan Transitie Basisonderwijs in de gemeente Delfzijl vastgesteld door de gemeenteraad in juli 2016, is besloten te starten met de verdere ontwikkeling van vijf kindcentra binnen de gemeente Delfzijl. De scholen in de gemeente Delfzijl staan aan de vooravond van veranderingen. Door krimp en ontgroening gaan diverse scholen in de komende jaren samen of ze gaan sluiten. Dit biedt kansen om het onderwijs te vernieuwen.Het aardbevingsbestendig maken van de scholen biedt de kans om de gebouwen toekomstbestendig te maken. Bovengenoemde opgaven vormen de basis van de scholentransitie binnen de gemeente Delfzijl. De totale transitie betreft de realisatie van 5 nieuwe scholen (kindcentra), de bouwkundige versterking van 5 scholen en een maatwerkoplossing voor 5 scholen. Er zal worden gesloopt, gerenoveerd en opnieuw worden gebouwd. Deze marktconsultatie is in eerste instantie gericht op 4 kindcentra.Contactpersoon: Kenniscentrum CBP Procedure: Openbare procedure
Aanbestedende dienst: Combined Business Power B.V. (namens Gemeente Delfzijl) Digitaal inschrijven: Ja
Plaats van uitvoering (NUTS code): Noord-Nederland (NL100)
Nederland (NL000)
   
CPV code(s): 45214210: Bouwen van basisschool
45214200: Schoolgebouwen
71221000: Diensten door architectenbureaus voor gebouwen
70112000: Projectontwikkeling voor onroerend goed anders dan woningen
71250000: Dienstverlening van architecten en bouwkundigen, en controles
85312110: Kinderdagverblijven
   
Aangekondigd op 11.05.2018 Geen sluitingsdatum bekend Vooraankondigingen

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Diensten

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gemeente Delfzijl
J. van den Kornputplein 10
Delfzijl
9930 PA
Nederland
Contactpersoon: Kenniscentrum CBP
Telefoon: +31 682746494
E-mail: kenniscentrum@cbp.nl
NUTS-code: NL1

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.delfzijl.nl

I.2)Gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gemeente Delfzijl - marktconsultatie Kindcentra

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45214210
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Digitale marktconsultatie-------------------------------------------In het kader van het Scholenplan Transitie Basisonderwijs in de gemeente Delfzijl vastgesteld door de gemeenteraad in juli 2016, is besloten te starten met de verdere ontwikkeling van vijf kindcentra binnen de gemeente Delfzijl. De scholen in de gemeente Delfzijl staan aan de vooravond van veranderingen. Door krimp en ontgroening gaan diverse scholen in de komende jaren samen of ze gaan sluiten. Dit biedt kansen om het onderwijs te vernieuwen.Het aardbevingsbestendig maken van de scholen biedt de kans om de gebouwen toekomstbestendig te maken. Bovengenoemde opgaven vormen de basis van de scholentransitie binnen de gemeente Delfzijl. De totale transitie betreft de realisatie van 5 nieuwe scholen (kindcentra), de bouwkundige versterking van 5 scholen en een maatwerkoplossing voor 5 scholen. Er zal worden gesloopt, gerenoveerd en opnieuw worden gebouwd. Deze marktconsultatie is in eerste instantie gericht op 4 kindcentra.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45214200
71221000
70112000
71250000
85312110
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL1
NUTS-code: NL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeente Delfzijl

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Digitale marktconsultatie-4 kincentra------------------------------------------In het kader van het Scholenplan Transitie Basisonderwijs in de gemeente Delfzijl vastgesteld door de gemeenteraad in juli 2016, is besloten te starten met de verdere ontwikkeling van vijf kindcentra binnen de gemeente Delfzijl. De scholen in de gemeente Delfzijl staan aan de vooravond van veranderingen. Door krimp en ontgroening gaan diverse scholen in de komende jaren samen of ze gaan sluiten. Dit biedt kansen om het onderwijs te vernieuwen. Het aardbevingsbestendig maken van de scholen biedt de kans om de gebouwen toekomstbestendig te maken. Bovengenoemde opgaven vormen de basis van de scholentransitie binnen de gemeente Delfzijl. De totale transitie betreft de realisatie van 5 nieuwe scholen (kindcentra), de bouwkundige versterking van 5 scholen en een maatwerkoplossing voor 5 scholen.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Er is ten behoeve van deze marktconsultatie geen vragenronde gepland. Indien u vragen heeft over deze marktconsultatie kunt u contact opnemen met de contactpersoon voor deze marktconsultatie via bovenstaande contactgegevens.

Naam : Gemeente Delfzijl

Website : www.delfzijl.nl

Naam : Dhr. Patrick Roossien

Telefoonnummer : 0682746494

E-mail : kenniscentrum@cbp.nl

II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
31/07/2018

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

De marktconsultatie wordt gedefinieerd als “het voorafgaand aan een eventuele procedure, wederzijds vrijblijvend, met volledige openbaarheid en zonder verplichtingen, ontvangen van informatie van marktpartijen over opvattingen betreffende de wijze van aanbesteden, teneinde deze te gebruiken in de besluitvorming omtrent de specificatie en de vormgeving van de opdracht”.

Deze marktconsultatie maakt geen onderdeel uit van een procedure. Het verstrekken van een vergoeding is niet aan de orde. De resultaten voortvloeiend uit de consultatie zullen vertrouwelijk worden behandeld.

Het al dan niet meedoen aan deze marktconsultatie heeft geen consequenties voor een eventueel latere procedure. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die door de deelnemers dan wel de taakgroep is verstrekt in de marktconsultatie. Daarnaast is het van belang te weten dat informatie uit deze marktconsultatie kan afwijken van informatie die later bij een eventuele procedure wordt verstrekt.

Er is ten behoeve van deze marktconsultatie geen vragenronde gepland. Indien u vragen heeft over deze marktconsultatie kunt u contact opnemen met de contactpersoon voor deze marktconsultatie via bovenstaande contactgegevens.

Naam : Gemeente Delfzijl

Website : www.delfzijl.nl

Naam : Dhr. Patrick Roossien

Telefoonnummer : 0682746494

E-mail : kenniscentrum@cbp.nl

U kunt uw reactie uiterlijk donderdag 21 juni 2018, 12:00 uur indienen per e-mail aan

kenniscentrum@cbp.nl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/05/2018
Mappen
Marktconsultatiedocument met bijlage (2)
Alle documenten (2)
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bijlage A Beantwoordingsformat.docx 24 KB 11-05-2018 12:10
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bijlage A Beantwoordingsformat.docx 24 KB 11-05-2018 12:10

Download alle bijlagen

Deze aankondiging verloopt niet digitaal via Aanbestedingskalender.nl. Hoe u zich kunt inschrijven of aanmelden kunt u lezen op het tabblad "Volledige publicatie". Daar kunt u nalezen hoe de (inschrijf)procedure verloopt.

Tip! 

U kunt de opdrachtgever uiteraard altijd verzoeken toekomstige aanbestedingen wél digitaal via Aanbestedingskalender.nl te laten verlopen.

 

Wilt u ook aanbestedingen winnen?
Aanbestedingskalender.nl heeft onderstaande bedrijven als certified partner geselecteerd om u te helpen bij het winnen van opdrachten. Neem daarom vandaag nog contact met ze op. Klik op hun logo om in contact te komen.
 

     nl.Tender      
 

Er zijn geen andere publicaties beschikbaar
< Terug