Aanbestedingskalender

Contactpersoon Gert Fiat

 

 +31 85 - 670 57 57

Neem contact op met Gert of vul uw gegevens hieronder in, zodat hij u terug kan bellen.

Zoeken en Vinden Resultaat: 0
Bezig met laden...

De zoekfilters worden geladen,
een ogenblik geduld...
Aankondigingen › Detail
Risicogestuurd onderhoud en onderzoek vrijvervalriolering
 
 
Omschrijving

Onderhouds- en onderzoekswerkzaamheden aan de vrijvervalriolering in de gemeente Roosendaal zijn de afgelopen decennia cyclisch uitgevoerd. De gemeente Roosendaal wil deze manier van werken achter zich laten en overgaan op een risico gestuurd (of data-gedreven) beheerproces. Op deze manier denkt de Opdrachtgever het beheer te optimaliseren en meer inzicht te krijgen in het Functioneren en Presteren van het Areaal. Ondersteund door een steeds meer data gedreven maatschappij, wil de Opdrachtgever zich ook een andere rol aanmeten: in plaats van een sturende rol wordt het een regisserende rol. Dit heeft er toe geleid dat de Opdrachtgever middels deze aanbesteding op zoek is naar een Opdrachtnemer die bereid is het risico gestuurde (data-gedreven) beheer op zich te nemen, inclusief de bijkomende WerkzaamhedenContactpersoon: Evert Visser Procedure: Openbare procedure
Aanbestedende dienst: Gemeente Roosendaal Digitaal inschrijven: Ja
Plaats van uitvoering (NUTS code): West-Noord-Brabant (NL411)
   
CPV code(s): 90491000: Rioolonderzoeksdiensten
45232400: Bouwwerkzaamheden voor riool
   
Aangekondigd op 07.05.2018 Sluiting op 02.07.2018 Aankondigingen

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gemeente Roosendaal
Postbus 5000
Roosendaal
4700 KA
Nederland
Contactpersoon: Evert Visser
E-mail: e.visser@roosendaal.nl
NUTS-code: NL411

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.roosendaal.nl

I.2)Gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Risicogestuurd onderhoud en onderzoek vrijvervalriolering

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90491000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Onderhouds- en onderzoekswerkzaamheden aan de vrijvervalriolering in de gemeente Roosendaal zijn de afgelopen decennia cyclisch uitgevoerd. De gemeente Roosendaal wil deze manier van werken achter zich laten en overgaan op een risico gestuurd (of data-gedreven) beheerproces. Op deze manier denkt de Opdrachtgever het beheer te optimaliseren en meer inzicht te krijgen in het Functioneren en Presteren van het Areaal. Ondersteund door een steeds meer data gedreven maatschappij, wil de Opdrachtgever zich ook een andere rol aanmeten: in plaats van een sturende rol wordt het een regisserende rol. Dit heeft er toe geleid dat de Opdrachtgever middels deze aanbesteding op zoek is naar een Opdrachtnemer die bereid is het risico gestuurde (data-gedreven) beheer op zich te nemen, inclusief de bijkomende Werkzaamheden

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45232400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Roosendaal

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Onderhouds- en onderzoekswerkzaamheden aan de vrijvervalriolering in de gemeente Roosendaal zijn de afgelopen decennia cyclisch uitgevoerd. De gemeente Roosendaal wil deze manier van werken achter zich laten en overgaan op een risico gestuurd (of data-gedreven) beheerproces. Op deze manier denkt de Opdrachtgever het beheer te optimaliseren en meer inzicht te krijgen in het Functioneren en Presteren van het Areaal. Ondersteund door een steeds meer data gedreven maatschappij, wil de Opdrachtgever zich ook een andere rol aanmeten: in plaats van een sturende rol wordt het een regisserende rol. Dit heeft er toe geleid dat de Opdrachtgever middels deze aanbesteding op zoek is naar een Opdrachtnemer die bereid is het risico gestuurde (data-gedreven) beheer op zich te nemen, inclusief de bijkomende Werkzaamheden

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Het doel van deze aanbesteding is het op transparante en objectieve wijze contracteren van een inschrijver1 die voor vier jaar (met een mogelijkheid tot verlenging met driemaal 2 jaar) de benodigde diensten kan leveren voor de aanbestedende dienst.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

zie aanbestedingsleidraad.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

zie aanbestedingsleidraad.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

zie aanbestedingsleidraad.

Eventuele minimumeisen:

zie aanbestedingsleidraad.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

zie aanbestedingsleidraad.

Eventuele minimumeisen:

zie aanbestedingsleidraad.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

zie aanbestedingsleidraad.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 02/07/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 22/08/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

roosendaal

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

zie aanbestedingsleidraad.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

zie aanbestedingsleidraad.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Postbus 90110
Breda
4800 RA
Nederland
Telefoon: +31 765311311
E-mail: handelsrecht.breda.zwb@rechtspraak.nl

Internetadres:http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Zeeland-West-Brabant/Contact/Pages/default.aspx

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/05/2018
Mappen
Nota van inlichtingen (3)
Videos (5)
Alle documenten (17)
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
2e nota met bijlagen.zip 18,00 MB 21-06-2018 15:45
Nota van inlichtingen 07-06-2018.zip 6,00 MB 07-06-2018 10:34
presentatie schema met juiste datum.doc 134 KB 30-07-2018 16:36
1 van 5.zip 1,00 GB 08-05-2018 13:31
2 van 5.zip 1,00 GB 08-05-2018 13:31
3 van 5.zip 1,00 GB 08-05-2018 13:31
4 van 5.zip 1,00 GB 08-05-2018 13:31
5 van 5.zip 1,00 GB 08-05-2018 13:31
00 Overzicht documenten.pdf 152 KB 07-05-2018 16:49
01 Aanbestedingsleidraad.zip 5,00 MB 07-05-2018 16:49
02 Basisovereenkomst.zip 309 KB 07-05-2018 16:49
03 Vraagspecificatie.zip 941 KB 07-05-2018 16:49
04 Eisen bij Vraagspecificatie.zip 8,00 MB 07-05-2018 16:49
05 Bijlagen bij Vraagspecificatie.zip 303,00 MB 07-05-2018 16:49
06 Annexen.zip 10,00 MB 07-05-2018 16:49
locatiewijziging.pdf 178 KB 14-05-2018 14:10
video presentatie 22 mei 2018.zip 1,00 GB 25-05-2018 17:18
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
2e nota met bijlagen.zip 18,00 MB 21-06-2018 15:45
Nota van inlichtingen 07-06-2018.zip 6,00 MB 07-06-2018 10:34
presentatie schema met juiste datum.doc 134 KB 30-07-2018 16:36
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
1 van 5.zip 1,00 GB 08-05-2018 13:31
2 van 5.zip 1,00 GB 08-05-2018 13:31
3 van 5.zip 1,00 GB 08-05-2018 13:31
4 van 5.zip 1,00 GB 08-05-2018 13:31
5 van 5.zip 1,00 GB 08-05-2018 13:31
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
00 Overzicht documenten.pdf 152 KB 07-05-2018 16:49
01 Aanbestedingsleidraad.zip 5,00 MB 07-05-2018 16:49
02 Basisovereenkomst.zip 309 KB 07-05-2018 16:49
03 Vraagspecificatie.zip 941 KB 07-05-2018 16:49
04 Eisen bij Vraagspecificatie.zip 8,00 MB 07-05-2018 16:49
05 Bijlagen bij Vraagspecificatie.zip 303,00 MB 07-05-2018 16:49
06 Annexen.zip 10,00 MB 07-05-2018 16:49
locatiewijziging.pdf 178 KB 14-05-2018 14:10
video presentatie 22 mei 2018.zip 1,00 GB 25-05-2018 17:18

Download alle bijlagen

Deze aankondiging verloopt niet digitaal via Aanbestedingskalender.nl. Hoe u zich kunt inschrijven of aanmelden kunt u lezen op het tabblad "Volledige publicatie". Daar kunt u nalezen hoe de (inschrijf)procedure verloopt.

Tip! 

U kunt de opdrachtgever uiteraard altijd verzoeken toekomstige aanbestedingen wél digitaal via Aanbestedingskalender.nl te laten verlopen.

 

Wilt u ook aanbestedingen winnen?
Aanbestedingskalender.nl heeft onderstaande bedrijven als certified partner geselecteerd om u te helpen bij het winnen van opdrachten. Neem daarom vandaag nog contact met ze op. Klik op hun logo om in contact te komen.
 

     nl.Tender      
 

Publicatie Type publicatie Gepubliceerd op
Risicogestuurd onderhoud en onderzoek vrijvervalriolering Bijlagen gewijzigd (1)30-07-2018 16:36  
Risicogestuurd onderhoud en onderzoek vrijvervalriolering Bijlagen gewijzigd (1)21-06-2018 15:45  
Risicogestuurd onderhoud en onderzoek vrijvervalriolering Bijlagen gewijzigd (1)07-06-2018 10:34  
Risicogestuurd onderhoud en onderzoek vrijvervalriolering Bijlagen gewijzigd (1)25-05-2018 17:18  
Risicogestuurd onderhoud en onderzoek vrijvervalriolering Bijlagen gewijzigd (1)14-05-2018 14:10  
Risicogestuurd onderhoud en onderzoek vrijvervalriolering Bijlagen gewijzigd (5)08-05-2018 13:31  
< Terug