Aanbestedingskalender

Contactpersoon Gert Fiat

 

 +31 85 - 670 57 57

Neem contact op met Gert of vul uw gegevens hieronder in, zodat hij u terug kan bellen.

Zoeken en Vinden Resultaat: 0
Bezig met laden...

De zoekfilters worden geladen,
een ogenblik geduld...
Aankondigingen › Detail
Stichting Duurzame Projecten Loenen - Europees openbare aanbesteding Projectcoördinatie en implementatie Communitybased Virtual Power Plant (cVPP)
 
 
Omschrijving

De opdrachtgever van de opdracht is de Stichting Duurzame Projecten Loenen (hierna: stichting DPL). Stichting DPL wenst een partij te contracteren t.b.v. de projectcoördinatie en implementatie van het community-based Virtual Power Plant (hierna: cVPP) project Loenen.



Contactpersoon: Kenniscentrum CBP Procedure: Openbare procedure
Aanbestedende dienst: Combined Business Power B.V. (namens Stichting Duurzame Projecten Loenen) Digitaal inschrijven: Ja
Plaats van uitvoering (NUTS code): Veluwe (NL221)
TED 197814-2018
CPV code(s): 79421000: Projectbeheerdiensten, met uitzondering van projecten bij bouwwerkzaamheden
71314300: Advies inzake efficiënt energiegebruik
   
Aangekondigd op 04.05.2018 Sluiting op 18.07.2018 Aankondigingen

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Stichting Duurzame Projecten Loenen
Hoofdweg 73
Loenen
7371 AE
Nederland
Contactpersoon: Kenniscentrum CBP
E-mail: kenniscentrum@cbp.nl
NUTS-code: NL221

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.duurzaamloenen.nl

I.2)Gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Stichting Duurzame Projecten Loenen - Europees openbare aanbesteding Projectcoördinatie en implementatie Communitybased Virtual Power Plant (cVPP)

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79421000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdrachtgever van de opdracht is de Stichting Duurzame Projecten Loenen (hierna: stichting DPL). Stichting DPL wenst een partij te contracteren t.b.v. de projectcoördinatie en implementatie van het community-based Virtual Power Plant (hierna: cVPP) project Loenen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71314300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL221
Voornaamste plaats van uitvoering:

Loenen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het dorp Loenen is een koploper als het gaat om energietransitie. Loenen Energie Neutraal, een bottom-up burgerinitiatief, heeft in de afgelopen 4 jaar hieraan bijgedragen. LEN is opgericht naar aanleiding van een wedstrijd voor Energieke Dorpen georganiseerd door de gemeente Apeldoorn. De prijs van deze wedstrijd was een Europese subsidie van Euro 200.000. Het dorpsteam van Loenen heeft deze prijs met een duidelijke ambitie en een concreet plan, die gekenmerkt werd met een revolverend fonds, gewonnen. Daarom heeft LEN het initiatief genomen om met het concept ‘community-based Virtual Power Plant’ (cVPP) de energietransitie in het dorp te vergroten, te versnellen en te professionaliseren.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: G2 Kwaliteit (Projectaanpak/Kennis en netwerk/Borging continuïteit) / Weging: 60
Kwaliteitscriterium - Naam: G3 Interview / Weging: 40
Kostencriterium - Naam: G1 Prijs / Weging: 0
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/08/2018
Einde: 20/09/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De overeenkomst kan door Opdrachtgever één maal met een half jaar worden verlengd.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: Energieke Dorpen
II.2.14)Nadere inlichtingen

LEN is opgericht na een wedstrijd voor Energieke Dorpen. Loenen heeft deze prijs met een duidelijke ambitie en een concreet plan, gekenmerkt met een revolverend fonds, gewonnen. Daarom is het initiatief genomen om met het concept ‘community-based Virtual Power Plant’ (cVPP) de energietransitie in het dorp te vergroten, te versnellen en te professionaliseren

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

De inschrijver dient middels deel III A van de Eigen verklaring te verklaren dat er geen sprake is van een in de afgelopen vijf (5) jaren onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak jegens inschrijver, in de zin van alle in artikel 2.86 Aw 2012 beschreven redenen, op straffe van uitsluiting van deze aanbestedingsprocedure. De verplichting tot uitsluiting van de inschrijver is ook van toepassing wanneer de bij onherroepelijk vonnis veroordeelde persoon lid is van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van inschrijver of die daarin een vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid heeft.

De inschrijver dient daarnaast middels deel III B van de Eigen verklaring te verklaren dat er geen sprake is van een onherroepelijke en bindende rechterlijke of administratieve beslissing overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar de gegadigde of de inschrijver is gevestigd of overeenkomstig nationale wettelijke bepalingen is vastgesteld dat de inschrijver niet voldoet aan zijn verplichtingen tot betaling van belastingen of sociale zekerheidspremies.

De inschrijver dient tevens middels deel III C van de Eigen verklaring te verklaren dat geen sprake is van de situaties als opgesomd in artikel 2.87 Aw 2012. De aanbestedende dienst acht op onderhavige procedure de navolgende facultatieve uitsluitingsgronden van toepassing:

• Schending verplichting o.b.v. milieu-, sociaal- of arbeidsrecht (art. 2.87 lid 1 sub a Aw 2012);

• Faillissement, insolventie of gelijksoortig (art. 2.87 lid 1 sub b Aw 2012);

• Ernstige beroepsfout (art. 2.87 lid 1 sub c Aw 2012);

• Belangenconflict (art. 2.87 lid 1 sub e Aw 2012);

• Betrokken bij de voorbereiding (art. 2.87 lid 1 sub f Aw 2012);

• Onrechtmatige beïnvloeding (art. 2.87 lid 1 sub i Aw 2012).

De inschrijver dient daarbij middels deel III B van de Eigen verklaring te verklaren dat geen sprake is van onderstaande facultatieve uitsluitingsgrond:

• Betaling belasting of sociale premies (art. 2.87 lid 1 sub j Aw 2012).

Betreffende het eerste lid de onderdelen a, c, en j van artikel 2.87 Aw 2012 geldt (naast dat deze van toepassing zijn op onderhavige procedure) een terugkijktermijn van drie (3) jaren. Voor de overige facultatieve uitsluitingsgronden geldt dat hiervan geen sprake mag zijn jegens onderhavige procedure.

Ter bewijs van deze verklaring zal de voorlopig begunstigde inschrijver worden verzocht bewijsstukken conform artikel 2.89 Aw 2012 aan de aanbestedende dienst te overleggen.

De uitsluitingsgronden en eisen welke gelden voor de inschrijver zijn tevens van toepassing op eventuele derde(n) waar inschrijver een beroep op doet in het kader van de onderhavige aanbesteding in de zin van par. III.4.2. Bij inschrijving dient, indien inschrijver een beroep doet op (een) derde(n), een rechtsgeldig ondertekende Eigen verklaring van deze derde(n) te worden gevoegd.

De inschrijver dient in de inschrijving een (kopie van) bewijs van inschrijving in het handels- en/of beroepenregister van de Kamer van Koophandel toe te voegen aan de inschrijving van maximaal 6 maanden oud, te rekenen vanaf sluitingsdatum voor het indienen van de inschrijving. Uit deze inschrijving in het handels- en/of beroepenregister dient de tekeningsbevoegdheid te blijken voor tenminste de inschrijvingssom voor deze opdracht van degene die de inschrijving heeft getekend.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

Ter bewijs van deze verklaring wordt de beoogd opdrachtnemer verzocht de volgende gegevens aan de aanbestedende dienst te overleggen:

 Een geldig polisblad van de toepasselijke beroepsaansprakelijkheid;

 Indien het niet mogelijk is een geldig polisblad te overleggen is het toegestaan een geldig verzekeringscertificaat te overleggen waaruit blijkt dat inschrijver verzekerd is alsook de bedragen waarvoor inschrijver verzekerd is.

FINANCIËLE GEGEVENS

De inschrijver dient hiertoe in staat te zijn om, indien de inschrijver de opdracht gegund krijgt, een (meest) recente accountantsverklaring af te geven zonder een continuïteitsparagraaf. Deze paragraaf wordt slechts dan opgenomen door de accountant als deze vreest voor de (economische en financiële) continuïteit van inschrijvers onderneming.

Eventuele minimumeisen:

BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

De inschrijver dient afdoende verzekerd te zijn inzake aansprakelijkheid door middel van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering dient minimaal EUR 500.000,- per gebeurtenis te dekken alsmede minimaal twee gebeurtenissen/uitkeringen per kalenderjaar.

FINANCIËLE GEGEVENS

De inschrijver dient een stabiele onderneming te zijn, welke haar continuïteit kan garanderen.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

TECHNISCHE BEKWAAMHEID

Ter bewijs dient inschrijver de genoemde referentie(s), volgens het standaardformat als opgenomen in Bijlage E, toe te voegen aan de inschrijving. Uit de te overleggen referentie(s) dient duidelijk en ondubbelzinnig de ervaring, zoals door de aanbestedende dienst wordt gevraagd, te blijken.

Het is inschrijver toegestaan om met één (1) referentie aan meerdere kerncompetenties te voldoen, mits duidelijk en ondubbelzinnig uit de opgave blijkt welke kerncompetenties dit betreffen. Indien inschrijver meer referenties indient dan gevraagd, dan zal het meerdere worden geëcarteerd en zullen enkel de referenties tot het gevraagde aantal in de beoordeling worden meegenomen.

Eventuele minimumeisen:

TECHNISCHE BEKWAAMHEID

De inschrijver dient bij de inschrijving referentie(s) op te geven, welke ten hoogste drie (3) jaren geleden is/zijn afgerond, gerekend vanaf de sluitingstermijn van het indienen van de inschrijvingen, teneinde zijn bekwaamheid aan te tonen met betrekking tot essentiële onderdelen (kerncompetenties) van de onderhavige opdracht.

Vorenstaande houdt in dat inschrijver per geformuleerde kerncompetentie maximaal één (1) referentie dient in te dienen. De kerncompetenties zijn:

• Kerncompetentie 1: Het uitvoeren van de projectcoördinatie van een Europees gesubsidieerd project met een minimale projectwaarde van EUR 100.000,- met als onderdeel samenwerking met minimaal 1 buitenlandse partner.

• Kerncompetentie 2: Het uitvoeren van de projectcoördinatie van een project in het kader van de energietransitie met een minimale projectwaarde van EUR 100.000,- met als onderdeel mobilisatie van lokale bevolking (minimaal 25 personen).

• Kerncompetentie 3: Het begeleiden van de implementatie van een elektriciteitsvoorziening in het kader van de energietransitie.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/07/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 17/09/2018
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 18/07/2018
Plaatselijke tijd: 10:15

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Alle communicatie vindt uitsluitend via ABK plaats.

Het is gedurende de gehele aanbestedingsprocedure uitdrukkelijk niet toegestaan, m.u.v. hetgeen omschreven in paragraaf II.8, op andere dan de omschreven wijze contact op te nemen, op straffe van uitsluiting!

Er is ten behoeve van deze aanbesteding één vragenronde gepland. Derhalve wordt van inschrijver een proactieve en zorgvuldige houding verwacht. Vragen kunnen uiterlijk tot 18 mei 2018, 10.00 uur in het bijgevoegde Excelbestand, waar mogelijk voorzien van motivering/toelichting, via de berichtenmodule van ABK worden ingediend. De datum en tijdstip waarop de vragen op ABK worden ingediend is leidend. Te laat ingediende vragen worden in principe niet beantwoord. Dit is enkel anders indien aanbestedende dienst van mening is dat de vraag dermate essentieel is dat beantwoording hiervan noodzakelijk is voor alle inschrijvers.

De geanonimiseerde vragen zullen uiterlijk op 25 mei 2018 door de aanbestedende dienst worden beantwoord. De aanbestedende dienst beantwoordt de gestelde vragen middels de nota van inlichtingen, welke gepubliceerd wordt op ABK.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Gelderland
Postbus 9030
Arnhem
6800 EM
Nederland
Telefoon: +31 263592000
E-mail: kortgeding.rb-gel.zutphen@rechtspraak.nl

Internetadres:http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Gelderland/Pages/default.aspx

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Een inschrijver verliest zijn recht om op te komen tegen de mededeling van de gunningsbeslissing wanneer de aanbestedende dienst niet binnen 20 kalenderdagen na de datum van verzending van de brief waarin de mededeling van de gunningsbeslissing bekend is gemaakt, is gedagvaard in kort geding voor de bevoegde voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland te Arnhem door betekening binnen de genoemde termijn van een kort geding dagvaarding op het adres van de aanbestedende dienst. Deze termijn betreft derhalve een vervaltermijn.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
04/05/2018
Mappen
1. Offerteaanvraag (1)
2. Bijlagen (allemaal) (11)
Nota van inlichtingen (1)
Alle documenten (13)
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bijlage A Handleiding ABK.pdf 2,00 MB 04-05-2018 16:40
Bijlage B1 Eigen verklaring.pdf 268 KB 04-05-2018 16:40
Bijlage C Concernverklaring.docx 22 KB 04-05-2018 16:40
Bijlage F Conceptovereenkomst.pdf 163 KB 04-05-2018 16:40
Bijlage G ARVODI.pdf 236 KB 04-05-2018 16:40
Bijlage H Deliverables.pdf 448 KB 04-05-2018 16:40
Bijlage I Geheimhouding.pdf 232 KB 04-05-2018 16:40
Nota van Inlichtingen - DPL - cVPP.pdf 148 KB 25-05-2018 10:45
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bijlage A Handleiding ABK.pdf 2,00 MB 04-05-2018 16:40
Bijlage B1 Eigen verklaring.pdf 268 KB 04-05-2018 16:40
Bijlage C Concernverklaring.docx 22 KB 04-05-2018 16:40
Bijlage F Conceptovereenkomst.pdf 163 KB 04-05-2018 16:40
Bijlage G ARVODI.pdf 236 KB 04-05-2018 16:40
Bijlage H Deliverables.pdf 448 KB 04-05-2018 16:40
Bijlage I Geheimhouding.pdf 232 KB 04-05-2018 16:40
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Nota van Inlichtingen - DPL - cVPP.pdf 148 KB 25-05-2018 10:45

Download alle bijlagen

Deze aankondiging verloopt niet digitaal via Aanbestedingskalender.nl. Hoe u zich kunt inschrijven of aanmelden kunt u lezen op het tabblad "Volledige publicatie". Daar kunt u nalezen hoe de (inschrijf)procedure verloopt.

Tip! 

U kunt de opdrachtgever uiteraard altijd verzoeken toekomstige aanbestedingen wél digitaal via Aanbestedingskalender.nl te laten verlopen.

 

Wilt u ook aanbestedingen winnen?
Aanbestedingskalender.nl heeft onderstaande bedrijven als certified partner geselecteerd om u te helpen bij het winnen van opdrachten. Neem daarom vandaag nog contact met ze op. Klik op hun logo om in contact te komen.
 

     nl.Tender      
 

< Terug