Aanbestedingskalender

Contactpersoon Gert Fiat

 

 +31 85 - 670 57 57

Neem contact op met Gert of vul uw gegevens hieronder in, zodat hij u terug kan bellen.

Zoeken en Vinden Resultaat: 0
Bezig met laden...

De zoekfilters worden geladen,
een ogenblik geduld...
Aankondigingen › Detail
Revitalisering fase IIA Segbroek College Klaverstraat Klaverstaat 7 te Den Haag
 
 
Omschrijving

Fase IIA - waar deze aanbesteding betrekking op heeft - behelst in grote lijnen de revitalisering van de oudbouw (het Schamhart-deel) en de volgende werkzaamheden:

• Vervangen houten gevelkozijnen.

• Herstel stalen gevelkozijnen 2e verdieping.

• Plaatselijk herstel gevelmetselwerk.

• Vervangen dakbedekking en dakisolatie

• Realisatie zonnepanelen (ook op dak Thier-deel)

• Realisatie toiletgroep 1e verdieping.

• Realisatie luchtbehandeling.

• Vervangen plafonds en verlichting in lokalen.Contactpersoon: Frans Bouter Procedure: Openbare procedure
Aanbestedende dienst: Oostelbos Van den Berg (namens Oostelbos Van den Berg) Digitaal inschrijven: Ja
Plaats van uitvoering (NUTS code): Zuid-Holland (NL330)
Agglomeratie 's-Gravenhage (NL332)
   
CPV code(s): 45000000: Bouwwerkzaamheden
45454100: Restauratiewerkzaamheden
45262660: Verwijderen van asbest
45212350: Gebouwen met bijzondere historische of architectonische waarde
45214200: Schoolgebouwen
45350000: Werktuigbouwkundige installaties
45351000: Werktuigbouwkundige installatiewerkzaamheden
45315100: Elektrotechnische installatiewerken
   
Aangekondigd op 12.04.2018 Sluiting op 31.05.2018 Aankondigingen

Aankondiging van een opdracht

Werken

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Oostelbos Van den Berg
Reeuwijkse Poort 103
Reeuwijk
2811 MX
Nederland
Contactpersoon: Frans Bouter
Telefoon: +31 629545993
E-mail: frans@ovdb.nl
NUTS-code: NL33

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.oostelbosvandenberg.nl/

I.2)Gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Revitalisering fase IIA Segbroek College Klaverstraat Klaverstaat 7 te Den Haag

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Fase IIA - waar deze aanbesteding betrekking op heeft - behelst in grote lijnen de revitalisering van de oudbouw (het Schamhart-deel) en de volgende werkzaamheden:

• Vervangen houten gevelkozijnen.

• Herstel stalen gevelkozijnen 2e verdieping.

• Plaatselijk herstel gevelmetselwerk.

• Vervangen dakbedekking en dakisolatie

• Realisatie zonnepanelen (ook op dak Thier-deel)

• Realisatie toiletgroep 1e verdieping.

• Realisatie luchtbehandeling.

• Vervangen plafonds en verlichting in lokalen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor één perceel
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 1
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Bouwkundige werkzaamheden

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45454100
45262660
45212350
45214200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL332
Voornaamste plaats van uitvoering:

Klaverstaat 7 te Den Haag

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie aanbestedingsleidraad

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 29/06/2018
Einde: 31/10/2018
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45350000
45351000
45315100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL332
Voornaamste plaats van uitvoering:

Klaverstaat 7 te Den Haag

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fase IIA - waar deze aanbesteding betrekking op heeft - behelst in grote lijnen de revitalisering van de oudbouw (het Schamhart-deel) en de volgende werkzaamheden:

• Vervangen houten gevelkozijnen.

• Herstel stalen gevelkozijnen 2e verdieping.

• Plaatselijk herstel gevelmetselwerk.

• Vervangen dakbedekking en dakisolatie

• Realisatie zonnepanelen (ook op dak Thier-deel)

• Realisatie toiletgroep 1e verdieping.

• Realisatie luchtbehandeling.

• Vervangen plafonds en verlichting in lokalen.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 29/06/2018
Einde: 31/10/2018
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zie aanbestedingsleidraad

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zie aanbestedingsleidraad

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 31/05/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 31/05/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

Reeuwijk

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Den Haag
Postbus 20302
Den Haag
2500 EH
Nederland
Telefoon: +31 703813131

Internetadres:http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Den-Haag/Contact/Pages/default.aspx

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Zie aanbestedingsleidraad

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/04/2018
Mappen
Aanbestedingsleidraad en eigen verklaringen (3)
Nota van inlichtingen (6)
Perceel 1 (1)
Perceel 2 (1)
Alle documenten (11)
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
2e nota van inlichtingen perceel 1.zip 10,00 MB 04-05-2018 17:22
3e nota van inlichtingen perceel 1.zip 7,00 MB 18-05-2018 15:53
b510 kozijnstaat hout exterieur.pdf 100 KB 16-05-2018 16:08
Diverse fotos gevelkozijnen.zip 172,00 MB 16-05-2018 11:24
Nota van Inlichtingen Perceel 1.zip 4,00 MB 03-05-2018 15:10
Installaties.zip 412,00 MB 12-04-2018 14:33
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
2e nota van inlichtingen perceel 1.zip 10,00 MB 04-05-2018 17:22
3e nota van inlichtingen perceel 1.zip 7,00 MB 18-05-2018 15:53
b510 kozijnstaat hout exterieur.pdf 100 KB 16-05-2018 16:08
Diverse fotos gevelkozijnen.zip 172,00 MB 16-05-2018 11:24
Nota van Inlichtingen Perceel 1.zip 4,00 MB 03-05-2018 15:10
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Installaties.zip 412,00 MB 12-04-2018 14:33

Download alle bijlagen

Deze aankondiging verloopt niet digitaal via Aanbestedingskalender.nl. Hoe u zich kunt inschrijven of aanmelden kunt u lezen op het tabblad "Volledige publicatie". Daar kunt u nalezen hoe de (inschrijf)procedure verloopt.

Tip! 

U kunt de opdrachtgever uiteraard altijd verzoeken toekomstige aanbestedingen wél digitaal via Aanbestedingskalender.nl te laten verlopen.

 

Wilt u ook aanbestedingen winnen?
Aanbestedingskalender.nl heeft onderstaande bedrijven als certified partner geselecteerd om u te helpen bij het winnen van opdrachten. Neem daarom vandaag nog contact met ze op. Klik op hun logo om in contact te komen.
 

     nl.Tender      
 

< Terug