Aanbestedingskalender

Contactpersoon Gert Fiat

 

 +31 85 - 670 57 57

Neem contact op met Gert of vul uw gegevens hieronder in, zodat hij u terug kan bellen.

Zoeken en Vinden Resultaat: 0
Bezig met laden...

De zoekfilters worden geladen,
een ogenblik geduld...
Aankondigingen › Detail
Revitalisatie huisvesting Landstede te Harderwijk
 
 
Omschrijving

Europese Aanbesteding

Selectieleidraad diensten

Revitalisatie huisvesting Landstede te Harderwijk

Landstede HarderwijkContactpersoon: Brigitte Schey Procedure: Niet openbare procedure
Aanbestedende dienst: ICSadviseurs (namens Landstede Harderwijk) Digitaal inschrijven: Ja
Plaats van uitvoering (NUTS code): Gelderland (NL220)
   
CPV code(s): 71220000: Maken van bouwkundige ontwerpen
   
Aangekondigd op 06.04.2018 Sluiting op 07.05.2018 Aankondigingen

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Landstede Harderwijk
Westeinde 33
Harderwijk
3844 DD
Nederland
Contactpersoon: Brigitte Schey
E-mail: aanbesteding@icsadviseurs.nl
NUTS-code: NL22

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.landstedembo.nl/landstede-mbo/://

I.2)Gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Revitalisatie huisvesting Landstede te Harderwijk

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71220000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Europese Aanbesteding

Selectieleidraad diensten

Revitalisatie huisvesting Landstede te Harderwijk

Landstede Harderwijk

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL22
Voornaamste plaats van uitvoering:

Harderwijk

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Europese Aanbesteding

Selectieleidraad diensten

Revitalisatie huisvesting Landstede te Harderwijk

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 29
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 07/05/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Gelderland
Postbus 9030
Arnhem
6800 EM
Nederland
Telefoon: +31 263592000
E-mail: kortgeding.rb-gel.zutphen@rechtspraak.nl

Internetadres:http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Gelderland/Pages/default.aspx

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/04/2018
Mappen
Nota van inlichtingen (1)
Selectiefase (5)
Alle documenten (6)
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
DEF180425_NotaVanInlichtingen.pdf 88 KB 25-04-2018 10:56
180405 Selectieleidraad_ML.pdf 608 KB 06-04-2018 10:35
Bijlage 3 UEA.pdf 268 KB 06-04-2018 10:35
Model NvI.xlsx 28 KB 06-04-2018 10:35
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
DEF180425_NotaVanInlichtingen.pdf 88 KB 25-04-2018 10:56
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
180405 Selectieleidraad_ML.pdf 608 KB 06-04-2018 10:35
Bijlage 3 UEA.pdf 268 KB 06-04-2018 10:35
Model NvI.xlsx 28 KB 06-04-2018 10:35

Download alle bijlagen

Deze aankondiging verloopt niet digitaal via Aanbestedingskalender.nl. Hoe u zich kunt inschrijven of aanmelden kunt u lezen op het tabblad "Volledige publicatie". Daar kunt u nalezen hoe de (inschrijf)procedure verloopt.

Tip! 

U kunt de opdrachtgever uiteraard altijd verzoeken toekomstige aanbestedingen wél digitaal via Aanbestedingskalender.nl te laten verlopen.

 

Wilt u ook aanbestedingen winnen?
Aanbestedingskalender.nl heeft onderstaande bedrijven als certified partner geselecteerd om u te helpen bij het winnen van opdrachten. Neem daarom vandaag nog contact met ze op. Klik op hun logo om in contact te komen.
 

     nl.Tender      
 

Publicatie Type publicatie Gepubliceerd op
Revitalisatie huisvesting Landstede te Harderwijk Bijlagen gewijzigd (1)25-04-2018 10:56  
< Terug