Aanbestedingskalender

Contactpersoon Gert Fiat

 

 +31 85 - 670 57 57

Neem contact op met Gert of vul uw gegevens hieronder in, zodat hij u terug kan bellen.

Zoeken en Vinden Resultaat: 0
Bezig met laden...

De zoekfilters worden geladen,
een ogenblik geduld...
Aankondigingen › Detail
Elektrische aandrijving
 
 
Omschrijving

LET OP!! DEZE OPDRACHT VALT NIET ONDER DE NEDERLANDSE AANBESTEDINGSWET- EN REGELGEVING!!

Deze opdracht heeft als doel om een dienstverlener te selecteren die:

- Een elektrische powertrain kan ontwerpen, bouwen, implementeren en testen.

- De benodigde software t/m de human interface kan ontwerpen, bouwen en implementeren.

- Frequentie regelaars kan bouwen, implementeren en programmeren.

- Beschikt over een SLA waardoor service bij de gebruikers van het voertuig gegarandeerd is.

- Elektrische kabelbomen kan ontwerpen, maken en implementeren.

Ervaring met alle bovenstaande aspecten is een pre.

Het project is een zogenaamd INTERREG VA project met 5 partners uit deze landen. Binnen het project werken één kennisinstelling en 4 MKB’s grensoverschrijdend samen aan het ontwikkelen en demonstreren van concrete toepassingen van machines in de landbouw en de openbare ruimte.Contactpersoon: Eelco Osse Procedure: Openbare procedure
Aanbestedende dienst: DNL-contact GmbH & Co KG (namens MACHINEFABRIEK BOESSENKOOL B.V.) Digitaal inschrijven: Ja
Plaats van uitvoering (NUTS code): Twente (NL213)
Oost-Nederland (NL200)
   
CPV code(s): 16600000: Speciale machines voor de landbouw of bosbouw
31000000: Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting
16600000: Speciale machines voor de landbouw of bosbouw
   
Aangekondigd op 03.04.2018 Sluiting op 21.04.2018 Aankondigingen

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
MACHINEFABRIEK BOESSENKOOL B.V.
Turfkade 13
Almelo
7602 PA
Nederland
Contactpersoon: Eelco Osse
Telefoon: +31 546488800
E-mail: eelco@boessenkool.com
NUTS-code: NL213

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.boessenkool.com

Adres van het kopersprofiel: https://www.boessenkool.com

I.2)Gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Interregionale samenwerking

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Elektrische aandrijving

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
16600000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

LET OP!! DEZE OPDRACHT VALT NIET ONDER DE NEDERLANDSE AANBESTEDINGSWET- EN REGELGEVING!!

Deze opdracht heeft als doel om een dienstverlener te selecteren die:

- Een elektrische powertrain kan ontwerpen, bouwen, implementeren en testen.

- De benodigde software t/m de human interface kan ontwerpen, bouwen en implementeren.

- Frequentie regelaars kan bouwen, implementeren en programmeren.

- Beschikt over een SLA waardoor service bij de gebruikers van het voertuig gegarandeerd is.

- Elektrische kabelbomen kan ontwerpen, maken en implementeren.

Ervaring met alle bovenstaande aspecten is een pre.

Het project is een zogenaamd INTERREG VA project met 5 partners uit deze landen. Binnen het project werken één kennisinstelling en 4 MKB’s grensoverschrijdend samen aan het ontwikkelen en demonstreren van concrete toepassingen van machines in de landbouw en de openbare ruimte.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31000000
16600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL2
Voornaamste plaats van uitvoering:

Almelo

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

We ontvangen van u graag een aanbieding van uurtarieven voor de volgende gevraagde activiteiten aan en voor een off-road voertuig (elektrische werktuigdrager), al dan niet bij ons op locatie:

- Elektrische powertrain ontwerpen, bouwen, implementeren en testen en daar bewezen ervaring in heeft.

- Benodigde software t/m de human interface kan ontwerpen, bouwen en implementeren en daar bewezen ervaring in heeft.

- Frequentie regelaars kan bouwen, implementeren en programmeren en daar bewezen ervaring in heeft.

- Beschikt over een SLA waardoor service bij de gebruikers van het voertuig gegarandeerd is.

- Elektrische kabelbomen kan ontwerpen, maken en implementeren.

De voorliggende opdracht wordt niet dwangmatig besteed. Dat betekend dat de inschrijver geen juridische aanspraak op gunning heeft.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Milieu- en duurzaamheidsmaatregelen: ondelinge vergelijking en prioritering / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: kennis en ervaring in beroepsactiviteit: onderlinge vergelijking en prioritering / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: kwaliteit, kennis en ervaring van het in te zetten team: onderlinge vergelijking en prioritering / Weging: 25
Kostencriterium - Naam: prijs [40 punten voor de laagste bieder, de overige bieders krijgen punten als volgt toegekend: (prijs laagste bieder/prijs bieder) *40] / Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 16/04/2018
Einde: 31/08/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: INTERREG V A 'E & P Agro' (102205)
II.2.14)Nadere inlichtingen

Eelco Osse, +31 5464 888 00

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Gezien de aard van de opdracht worden offertes uitgesloten die een kandidaat aanbiedt die geen zeer goede beheersing heeft van de volgende aspecten:

- Software kennis voor PLC besturing

- Specifieke kennis van frequentie regelaars

- Eigen frequentie regelaars kan bouwen en daar ruime ervaring mee heeft

- Uitmuntende kennis van electronica

- Uitmuntende kennis van batterij techniek bij hoge vermogens en spanning

- Uitmuntende kennis en ervaring met elektrische powertrains voor grote vermogens

- Goede kennis en ervaring met RTK-GPS besturing

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Indien de inschrijver ontvankelijk is en op positieve wijze voldoet aan de uitsluitingscriteria wordt de offerte beoordeeld aan de hand van onderstaande gunningcriteria. Met elk criterium zijn punten te verdienen die de aanbestedende dienst kan toekennen aan een inschrijving. De aanbestedende dienst beschouwt degene met de hoogste score als de economisch meest voordelige aanbieding.

De inschrijvingen worden beoordeeld op:

1. Milieu- en duurzaamheid maatregelen van de inschrijver (maximaal 10 punten)

2. Kennis en ervaring met het zelf bouwen, aansturen en implementeren van frequentie regelaars en elektrische powertrains voor off-road voertuigen (25 punten)

3. De kwaliteit, kennis en ervaring van het in te zetten team (25 punten)

4. Prijs (40 punten)

De scores onder de punten 1 tot en met 3 komen tot stand via onderlinge vergelijking en prioritering. De scores onder “prijs” komen als volgt tot stand: De laagste bieder krijgt 40 punten, de overige bieders krijgen punten die als volgt worden toegekend: prijs laagste bieder / prijs bieder *40. De aanbiedelingen worden beoordeeld door een team van 3 personen, de projectleider en 2 vertegenwoordigers van de overige projectpartners.

Milieu en duurzaamheidsmaatregelen (10 punten)

Inschrijver heeft maatregelen getroffen om het milieu en de duurzaamheid te waarborgen. Dit thema is ook van groot belang voor het project zelf. U dient uw maatregelen te beschrijven in de vorm van een aantal trefwoorden die betrekking hebben op uw bureau.

Kennis en ervaring met het zelf bouwen, aansturen en implementeren van frequentie regelaars en elektrische powertrains voor off-road voertuigen (30 punten)

Inschrijver geeft in de vorm van korte zinnen / trefwoorden aan welke kennis en ervaring hij heeft, en waarom deze kennis passend is voor de opdracht (in totaal max. 1 A4) Van voordeel is ook inhoudelijke kennis van het projectthema, tweetaligheid, kennis en uitvoering van INTERREG VA en IVA projecten.

De kwaliteit van het in te zetten team (20 punten)

Inschrijver geeft in de vorm van korte zinnen / trefwoorden aan welke personen hij zal gaan inzetten, en waarom deze geschikt zijn voor de opdracht (in totaal max. 1 A4) Van voordeel is ook inhoudelijke kennis van het projectthema, tweetaligheid, kennis en uitvoering van INTERREG VA en IVA projecten.

Prijs (40 punten)

U dient een prijs per uur aan te geven. De inzet van de dienstverlener zal op regiebasis plaatsvinden. Er kan geen afzetgarantie worden gegeven, echter mag worden aangenomen dat het aantal gevraagde uren 500 tot 800 uren zal bedragen. De door u genoemde uurprijs wordt als basis voor de beoordeling genomen. Er zal geen verrekening van reiskosten en bijkomende kosten plaatsvinden.

Voor het uitbrengen van een offerte en daardoor uit te voeren werkzaamheden kan aan BOESSENKOOL geen vergoeding in rekening worden gebracht. Ook niet in het geval er wordt besloten niet tot gunning over te gaan.

Eventuele minimumeisen:

In uw offerte dient u de in het bestek gestelde vragen duidelijk en ondubbelzinnig te beantwoorden.

De offerte dient ten minste geldig te zijn tot 31-07-2018.

In geval van tegenstrijdigheden tussen de nota van inlichtingen en het beschrijvend document geldt het bepaalde in de nota van inlichtingen.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Deze aanbesteding heeft als doel om een dienstverlener te selecteren die voor ons een elektrische powertrain kan ontwerpen, bouwen, implementeren en testen. Daarnaast ook de benodigde software t/m de human interface kan ontwerpen, bouwen en implementeren. Frequentie regelaars kan bouwen, implementeren en programmeren. Beschikt over een service apparaat waardoor service bij de gebruikers van het voertuig gegarandeerd is. Elektrische kabelbomen kan ontwerpen, maken en implementeren.

Eventuele minimumeisen:

Ervaring met alle bovenstaande aspecten is een pre.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 21/04/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands, Duits, Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 31/07/2018
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 14/04/2018
Plaatselijke tijd: 00:00
Plaats:

Almelo

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Eelco Osse, Maschinefabriek Boessenkool B.V.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
NVT
NVT
Nederland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
03/04/2018
Er zijn geen bijlagen beschikbaar

Deze aankondiging verloopt niet digitaal via Aanbestedingskalender.nl. Hoe u zich kunt inschrijven of aanmelden kunt u lezen op het tabblad "Volledige publicatie". Daar kunt u nalezen hoe de (inschrijf)procedure verloopt.

Tip! 

U kunt de opdrachtgever uiteraard altijd verzoeken toekomstige aanbestedingen wél digitaal via Aanbestedingskalender.nl te laten verlopen.

 

Wilt u ook aanbestedingen winnen?
Aanbestedingskalender.nl heeft onderstaande bedrijven als certified partner geselecteerd om u te helpen bij het winnen van opdrachten. Neem daarom vandaag nog contact met ze op. Klik op hun logo om in contact te komen.
 

     nl.Tender      
 

Publicatie Type publicatie Gepubliceerd op
Elektrische aandrijving Rectificatie 105-04-2018 10:22  
< Terug