Aanbestedingskalender

Contactpersoon Gert Fiat

 

 +31 85 - 670 57 57

Neem contact op met Gert of vul uw gegevens hieronder in, zodat hij u terug kan bellen.

Zoeken en Vinden Resultaat: 0
Bezig met laden...

De zoekfilters worden geladen,
een ogenblik geduld...
Aankondigingen › Detail
GGD Hollands Noorden - Multifunctionele print- en kopieerapparatuur
 
 
Omschrijving

De GGD Hollands Noorden (hierna te noemen aanbestedende dienst) wil haar ‘mutifunctionals waarmee zij kan printen, scannen en kopiëren en welke beschikt over een kaartleessysteem en print volgsysteem’ Europees gaan aanbesteden. De aanbestedende dienst wil voor al haar locaties een raamovereenkomst met één leverancier aangaan. De aanbesteding betreft het huren van multifunctionele print- en kopieerapparatuur met kaartleessysteem en print volgsysteem, inclusief alle benodigde servicedienstverlening en onderhoud.Contactpersoon: Kenniscentrum CBP Procedure: Openbare procedure
Aanbestedende dienst: Combined Business Power B.V. (namens GGD Hollands Noorden) Digitaal inschrijven: Ja
Plaats van uitvoering (NUTS code): Noord-Holland (NL320)
   
CPV code(s): 30232100: Printers en plotters
   
Aangekondigd op 03.04.2018 Sluiting op 18.05.2018 Aankondigingen

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
GGD Hollands Noorden
Hertog Aalbrechtweg 22
Alkmaar
1823 DL
Nederland
Contactpersoon: Kenniscentrum CBP
E-mail: kenniscentrum@cbp.nl
NUTS-code: NL32

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.ggdhollandsnoorden.nl/

I.2)Gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

GGD Hollands Noorden - Multifunctionele print- en kopieerapparatuur

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30232100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De GGD Hollands Noorden (hierna te noemen aanbestedende dienst) wil haar ‘mutifunctionals waarmee zij kan printen, scannen en kopiëren en welke beschikt over een kaartleessysteem en print volgsysteem’ Europees gaan aanbesteden. De aanbestedende dienst wil voor al haar locaties een raamovereenkomst met één leverancier aangaan. De aanbesteding betreft het huren van multifunctionele print- en kopieerapparatuur met kaartleessysteem en print volgsysteem, inclusief alle benodigde servicedienstverlening en onderhoud.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL32
Voornaamste plaats van uitvoering:

Noord-Holland

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De GGD Hollands Noorden (hierna te noemen aanbestedende dienst) wil haar ‘mutifunctionals waarmee zij kan printen, scannen en kopiëren en welke beschikt over een kaartleessysteem en print volgsysteem’ Europees gaan aanbesteden. De aanbestedende dienst wil voor al haar locaties een raamovereenkomst met één leverancier aangaan. De aanbesteding betreft het huren van multifunctionele print- en kopieerapparatuur met kaartleessysteem en print volgsysteem, inclusief alle benodigde servicedienstverlening en onderhoud.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Implementatieplan / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Prijs / Weging: 80
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/09/2018
Einde: 31/08/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De inwerkingtreding van de raamovereenkomst is voorzien met ingang van 1 september 2018 en heeft een looptijd tot en met 31 augustus 2020, met een optie tot eenzijdige verlenging door de aanbestedende dienst van 2-maal 1 jaar. De raamovereenkomst wordt gesloten door ondertekening van de definitieve overeenkomst door partijen

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Er is ten behoeve van deze aanbesteding één vragenronde gepland. Vragen kunnen tot uiterlijk tot 20 april 2018, 11.00 uur ingediend worden.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

UITSLUITINGSGRONDEN

De inschrijver dient middels deel III A van de Eigen verklaring te verklaren dat er geen sprake is van een in de afgelopen vijf (5) jaren onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak jegens inschrijver, in de zin van alle in artikel 2.86 Aw 2012 beschreven redenen, op straffe van uitsluiting van deze aanbestedingsprocedure. De verplichting tot uitsluiting van de inschrijver is ook van toepassing wanneer de bij onherroepelijk vonnis veroordeelde persoon lid is van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van inschrijver of die daarin een vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid heeft.

De inschrijver dient daarnaast middels deel III B van de Eigen verklaring te verklaren dat er geen sprake is van een onherroepelijke en bindende rechterlijke of administratieve beslissing overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar de gegadigde of de inschrijver is gevestigd of overeenkomstig nationale wettelijke bepalingen is vastgesteld dat de inschrijver niet voldoet aan zijn verplichtingen tot betaling van belastingen of sociale zekerheidspremies.

De inschrijver dient tevens middels deel III C van de Eigen verklaring te verklaren dat geen sprake is van de situaties als opgesomd in artikel 2.87 Aw 2012. De aanbestedende dienst acht op onderhavige procedure de navolgende facultatieve uitsluitingsgronden van toepassing:

• Schending verplichting o.b.v. milieu-, sociaal- of arbeidsrecht (art. 2.87 lid 1 sub a Aw 2012);

• Faillissement, insolventie of gelijksoortig (art. 2.87 lid 1 sub b Aw 2012);

• Vervalsing van de mededinging (art. 2.87 lid 1 sub d Aw 2012);

• Prestaties uit het verleden (art. 2.87 lid 1 sub g Aw 2012);

• Valse verklaring (art. 2.87 lid 1 sub h Aw 2012);

• Onrechtmatige beïnvloeding (art. 2.87 lid 1 sub i Aw 2012).

De inschrijver dient daarbij middels deel III B van de Eigen verklaring te verklaren dat geen sprake is van onderstaande facultatieve uitsluitingsgrond:

• Betaling belasting of sociale premies (art. 2.87 lid 1 sub j Aw 2012).

Betreffende het eerste lid de onderdelen a, b, d, g, h, i en j van artikel 2.87 Aw 2012 geldt (naast dat deze van toepassing zijn op onderhavige procedure) een terugkijktermijn van drie (3) jaren. Voor de overige facultatieve uitsluitingsgronden geldt dat hiervan geen sprake mag zijn jegens onderhavige procedure.

INSCHRIJVING HANDELS- EN BEROEPSREGISTER

De inschrijver dient in de inschrijving een (kopie van) bewijs van inschrijving in het handels- en/of beroepenregister van de Kamer van Koophandel toe te voegen aan de inschrijving van maximaal 6 maanden oud, te rekenen vanaf sluitingsdatum voor het indienen van de inschrijving. Uit deze inschrijving in het handels- en/of beroepenregister dient de tekeningsbevoegdheid te blijken voor tenminste de inschrijvingssom voor deze opdracht van degene die de inschrijving heeft getekend.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

BEDRIJFSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

De inschrijver dient afdoende verzekerd te zijn inzake aansprakelijkheid door middel van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering dient minimaal EUR 1.500.000,- per gebeurtenis te dekken alsmede minimaal twee gebeurtenissen/uitkeringen per kalenderjaar.

Ter bewijs van deze verklaring wordt de beoogd opdrachtnemer verzocht de volgende gegevens aan de aanbestedende dienst te overleggen:

- Een geldig polisblad van de toepasselijke bedrijfsaansprakelijkheid;

- Indien het niet mogelijk is een geldig polisblad te overleggen is het toegestaan een geldig verzekeringscertificaat te overleggen waaruit blijkt dat inschrijver verzekerd is alsook de bedragen waarvoor inschrijver verzekerd is.

FINANCIËLE GEGEVENS

Inschrijver dient een stabiele onderneming te zijn, die haar continuïteit kan garanderen. De inschrijver dient hiertoe in staat te zijn om, indien de inschrijver de opdracht gegund krijgt, een (meest) recente accountantsverklaring af te geven zonder een continuïteitsparagraaf. Deze paragraaf wordt slechts dan opgenomen door de accountant als deze vreest voor de (economische en financiële) continuïteit van inschrijvers onderneming.

NB: indien enkel geconsolideerde omzetcijfers kunnen worden opgegeven, dient het concern, in de zin van deel III.4.3, zich garant te stellen voor de inschrijver.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

TECHNISCHE BEKWAAMHEID

De inschrijver dient bij de inschrijving referentie op te geven, welke ten hoogste drie (3) jaren geleden is afgerond, gerekend vanaf de sluitingstermijn van het indienen van de inschrijvingen, max teneinde zijn bekwaamheid aan te tonen met betrekking tot essentiële onderdelen (kerncompetentie) van de onderhavige opdracht.

Vorenstaande houdt in dat inschrijver voor de geformuleerde kerncompetentie maximaal één (1) referentie dient in te dienen.

De kerncompetentie is:

"De levering van combinaties op basis van huur, voor organisatie met minimaal 24 locaties en een opdrachtwaarde van minimaal EUR 156.000 euro".

KWALITEITSBORGING

De inschrijver dient voldoende kennis en kunde in huis te hebben om de opdracht efficiënt en vakkundig uit te voeren. Hiertoe dient de inschrijver minimaal te beschikken over de volgende certificeringen:

- Een geldig ISO 9001:2015 certificaat of recenter of een gelijkwaardig certificaat of kwaliteitsborgingsysteem;

- Een geldig ISO 14001:2015 certificaat of recenter of een gelijkwaardig certificaat of milieuzorgsysteem.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/05/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 17/08/2018
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 18/05/2018
Plaatselijke tijd: 11:15

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

COMMUNICATIE

Alle communicatie vindt uitsluitend via ABK plaats.

Het is gedurende de gehele aanbestedingsprocedure uitdrukkelijk niet toegestaan, m.u.v. hetgeen omschreven in paragraaf II.8, op andere dan de omschreven wijze contact op te nemen, op straffe van uitsluiting!

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Noord-Holland
Postbus 1621
Alkmaar
2003 BR
Nederland
Telefoon: +31 238884444
Fax: +31 238884888

Internetadres:http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Noord-Holland/Contact/Pages/default.aspx

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
03/04/2018
Mappen
1. Offerteaanvraag (1)
2. Bijlagen (13)
Nota van inlichtingen (1)
Alle documenten (15)
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bijlage A Handleiding ABK.pdf 2,00 MB 03-04-2018 11:42
Bijlage B1 Eigen verklaring.pdf 268 KB 03-04-2018 11:42
Bijlage C Concernverklaring.docx 22 KB 03-04-2018 11:42
Bijlage D Prijsinvulformulier.xlsx 43 KB 03-04-2018 11:42
Sjabloon nota van inlichtingen.xlsx 12 KB 17-04-2018 09:55
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op

Download alle bijlagen

Deze aankondiging verloopt niet digitaal via Aanbestedingskalender.nl. Hoe u zich kunt inschrijven of aanmelden kunt u lezen op het tabblad "Volledige publicatie". Daar kunt u nalezen hoe de (inschrijf)procedure verloopt.

Tip! 

U kunt de opdrachtgever uiteraard altijd verzoeken toekomstige aanbestedingen wél digitaal via Aanbestedingskalender.nl te laten verlopen.

 

Wilt u ook aanbestedingen winnen?
Aanbestedingskalender.nl heeft onderstaande bedrijven als certified partner geselecteerd om u te helpen bij het winnen van opdrachten. Neem daarom vandaag nog contact met ze op. Klik op hun logo om in contact te komen.
 

     nl.Tender      
 

Publicatie Type publicatie Gepubliceerd op
< Terug