Aanbestedingskalender

Contactpersoon Gert Fiat

 

 +31 85 - 670 57 57

Neem contact op met Gert of vul uw gegevens hieronder in, zodat hij u terug kan bellen.

Zoeken en Vinden Resultaat: 0
Bezig met laden...

De zoekfilters worden geladen,
een ogenblik geduld...
Aankondigingen › Detail
Gemeente Coevorden - Europees openbare aanbesteding Riolering en pompen/gemalen
 
 
Omschrijving

De aanbestedingsprocedure is gericht op het afsluiten van een overeenkomst ten behoeve van de dienstverlening op het gebied van rioolreiniging, rioolinspectie, wortelfrezen en het reinigen van pompen en gemalen.

De opdracht wordt gedeeld in de volgende percelen:

Perceel 1: Rioolreiniging, rioolinspectie en wortelfrezen

Perceel 2: reiniging pompen, gemalen en bergbezinkbassinsContactpersoon: Kenniscentrum CBP Procedure: Openbare procedure
Aanbestedende dienst: Combined Business Power B.V. (namens Gemeente Coevorden) Digitaal inschrijven: Ja
Plaats van uitvoering (NUTS code): Drenthe (NL130)
   
CPV code(s): 90470000: Diensten voor rioolreiniging
90470000: Diensten voor rioolreiniging
90490000: Adviesdiensten inzake rioolinspectie en rioolwaterbehandeling
50511000: Reparatie en onderhoud van pompen
   
Aangekondigd op 09.03.2018 Sluiting op 30.04.2018 Aankondigingen

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gemeente Coevorden
Postbus 2
COEVORDEN
7740 AA
Nederland
Contactpersoon: Kenniscentrum CBP
E-mail: kenniscentrum@cbp.nl
NUTS-code: NL13

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://coevorden.nl

I.2)Gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gemeente Coevorden - Europees openbare aanbesteding Riolering en pompen/gemalen

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90470000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De aanbestedingsprocedure is gericht op het afsluiten van een overeenkomst ten behoeve van de dienstverlening op het gebied van rioolreiniging, rioolinspectie, wortelfrezen en het reinigen van pompen en gemalen.

De opdracht wordt gedeeld in de volgende percelen:

Perceel 1: Rioolreiniging, rioolinspectie en wortelfrezen

Perceel 2: reiniging pompen, gemalen en bergbezinkbassins

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 2
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Rioolreiniging, rioolinspectie en wortelfrezen

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90470000
90490000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL13
Voornaamste plaats van uitvoering:

Coevorden

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Rioolreiniging en rioolinspectie

Het jaarlijks reinigen van ± 35 km riolering. Het inspecteren zal jaarlijks betrekking hebben op ± 35 km riolering.

Wortelfrezen

Het wortelfrezen van de riolering. Het aantal kilometers riolering is van tevoren niet aan te geven, doordat deze aantallen naar voren zullen komen bij de inspectieresultaten. Na afloop van het wortelfrezen dient er met behulp van een inspectiesysteem gecontroleerd te worden of de wortels ook daadwerkelijk verdwenen zijn, opdat de wortelfrees nog een keer gebruikt moet worden totdat de laatste resten van de wortels verwijderd zijn. Er bevinden zich doorgestoken inlaten in de onderhavige leidingen. Deze dienen weggenomen te worden met een robotfrees.

De vervuilingsgraad van het te reinigen riool was over de afgelopen vijf jaar gemiddeld 7%.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/12/2018
Einde: 30/11/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Een optie tot eenzijdige verlenging door de aanbestedende dienst van tweemaal 1 jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Er zijn ten behoeve van deze aanbesteding twee vragenronden gepland. Vragen kunnen uiterlijk tot 26 maart, 10:00 en 3 april 2018 10.00 via de berichtenmodule van ABK worden ingediend

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Reiniging pompen, gemalen en bergbezinkbassins

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50511000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL13
Voornaamste plaats van uitvoering:

Coevorden

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De reiniging van pompen, gemalen en bergbezinkbassins betreft:

• Het afsluiten van de toevoer(en), mits voorzien van een werkende schuif;

• Het reinigen van de putrand en putdeksels;

• Het verwijderen van vetranden en vuil op de wanden;

• Het reinigen van de pomp;

• Het reinigen van de persleiding, inclusief voetbocht, balkeerklep en geleideconstructie;

• Het reinigen van de niveauregeling;

• Het verwijderen van het vuil uit de gehele pompput;

• Het gangbaar maken van vastzittende putdeksels;

• Het voldoende vullen van de pompkelder om hiermee de pomp(en) te ontluchten;

• Het piggen van ± 10 km leidingen per jaar.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/12/2018
Einde: 30/11/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Een optie tot eenzijdige verlenging door de aanbestedende dienst van tweemaal 1 jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Er zijn ten behoeve van deze aanbesteding twee vragenronden gepland. Vragen kunnen uiterlijk tot 26 maart, 10:00 en 3 april 2018 10.00 via de berichtenmodule van ABK worden ingediend

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

UITSLUITINGSGRONDEN

De inschrijver dient middels deel III A van de Eigen verklaring te verklaren dat er geen sprake is van een in de afgelopen vijf (5) jaren onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak jegens inschrijver, in de zin van alle in artikel 2.86 Aw 2012 beschreven redenen, op straffe van uitsluiting van deze aanbestedingsprocedure. De verplichting tot uitsluiting van de inschrijver is ook van toepassing wanneer de bij onherroepelijk vonnis veroordeelde persoon lid is van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van inschrijver of die daarin een vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid heeft.

De inschrijver dient daarnaast middels deel III B van de Eigen verklaring te verklaren dat er geen sprake is van een onherroepelijke en bindende rechterlijke of administratieve beslissing overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar de gegadigde of de inschrijver is gevestigd of overeenkomstig nationale wettelijke bepalingen is vastgesteld dat de inschrijver niet voldoet aan zijn verplichtingen tot betaling van belastingen of sociale zekerheidspremies.

De inschrijver dient tevens middels deel III C van de Eigen verklaring te verklaren dat geen sprake is van de situaties als opgesomd in artikel 2.87 Aw 2012. De aanbestedende dienst acht op onderhavige procedure de navolgende facultatieve uitsluitingsgronden van toepassing:

• Faillissement, insolventie of gelijksoortig (art. 2.87 lid 1 sub b Aw 2012);

• Vervalsing van de mededinging (art. 2.87 lid 1 sub d Aw 2012);

• Belangenconflict (art. 2.87 lid 1 sub e Aw 2012);

INSCHRIJVING HANDELS- EN BEROEPSREGISTER

De inschrijver dient in de inschrijving een (kopie van) bewijs van inschrijving in het handels- en/of beroepenregister van de Kamer van Koophandel toe te voegen aan de inschrijving van maximaal 6 maanden oud, te rekenen vanaf sluitingsdatum voor het indienen van de inschrijving. Uit deze inschrijving in het handels- en/of beroepenregister dient de tekeningsbevoegdheid te blijken vo

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

BEDRIJFSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

De inschrijver dient afdoende verzekerd te zijn inzake aansprakelijkheid door middel van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering dient minimaal EUR 1.250.000,- per gebeurtenis te dekken alsmede minimaal twee gebeurtenissen/uitkeringen per kalenderjaar.

Ter bewijs van deze verklaring kan de beoogd opdrachtnemer worden verzocht de volgende gegevens aan de aanbestedende dienst te overleggen:

 Een geldig polisblad van de toepasselijke bedrijfsaansprakelijkheid;

 Indien het niet mogelijk is een geldig polisblad te overleggen is het toegestaan een geldig verzekeringscertificaat te overleggen waaruit blijkt dat inschrijver verzekerd is alsook de bedragen waarvoor inschrijver verzekerd is.

FINANCIËLE GEGEVENS

Inschrijver een stabiele onderneming te zijn, welke haar continuïteit kan garanderen. De inschrijver dient hiertoe in staat te zijn om, indien de inschrijver de opdracht gegund krijgt, een (meest) recente accountantsverklaring af te geven zonder een continuïteitsparagraaf. Deze paragraaf wordt slechts dan opgenomen door de accountant als deze vreest voor de (economische en financiële) continuïteit van inschrijvers onderneming.

NB: indien enkel geconsolideerde omzetcijfers kunnen worden opgegeven, dient het concern, in de zin van deel III.4.3, zich garant te stellen voor de inschrijver.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

De inschrijver dient bij de inschrijving referentie(s) op te geven, welke ten hoogste drie (3) jaren geleden zijn afgerond, gerekend vanaf de sluitingstermijn van het indienen van de inschrijvingen, teneinde zijn bekwaamheid aan te tonen met betrekking tot essentiële onderdelen (kerncompetenties) van de onderhavige opdracht.

Vorenstaande houdt in dat inschrijver per geformuleerde kerncompetentie maximaal één (1) referentie dient in te dienen. De kerncompetenties zijn:

Perceel 1:

• Ervaring met het reinigen van minimaal 15 km riolering per kalenderjaar;

• Ervaring met het inspecteren van minimaal 15 km riolering per kalenderjaar;

Perceel 2:

• Ervaring met het reinigen van minimaal 400 pompen;

• Ervaring met het reinigen van minimaal 40 gemalen;

• Ervaring met het reinigen van minimaal 10 bergbezinkbassins;

Ter bewijs dient inschrijver de genoemde referenties, volgens het standaardformat als opgenomen in Bijlage E, toe te voegen aan de inschrijving. Uit de te overleggen referenties dient duidelijk en ondubbelzinnig de ervaring, zoals door de aanbestedende dienst wordt gevraagd, te blijken.Het is inschrijver toegestaan om met één (1) referentie aan meerdere kerncompetenties te voldoen, mits duidelijk en ondubbelzinnig uit de opgave blijkt welke kerncompetenties dit betreffen. Indien inschrijver meer referenties indient dan gevraagd, dan zal het meerdere worden geëcarteerd en zullen enkel de referenties tot het gevraagde aantal in de beoordeling worden meegenomen.

KWALITEITSBORGING

De inschrijver dient voldoende kennis en kunde in huis te hebben om de opdracht efficiënt en vakkundig uit te voeren. Voor beide percelen dient de inschrijver (als organisatie) voor minimaal te beschikken over de volgende certificeringen:

- VCA **.

- Een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de norm ISO 9001:2015.

- Een milieumanagement certificaat op basis van de norm ISO 140001:2015.

- Een certificaat op basis van de norm BRL K 10014 richtlijn reiniging riolen, putten en kolken.

- Een certificaat op basis van de norm BRL K 10015 richtlijn inspecteren rioleringsobjecten.

Daarnaast dient de inschrijver voor beide percelen minimaal te beschikken over medewerkers die de navolgende opleidingen hebben voltooid:

- VCA

- Veiligheid voor leidinggevenden

- Veilig werken aan riolen

- Veilig werken aan de weg

- Persluchtopleiding(-en)

- Gasdetectie opleiding(-en)

Indien inschrijver niet over de vereiste certificaten beschikt, maar over een gelijkwaardig certificaat of kwaliteitsborgingssysteem, dan dient zij dit in haar inschrijvingsbrief bij inschrijving aan te geven en te omschrijven waarom het systeem als gelijkwaardig moet worden beschouwd. De aanbestedende dienst dient uit de omschrijving te kunnen opmaken dat het betreffende certificaat of gehanteerde kwaliteitsborgingssysteem ook daadwerkelijk gelijkwaardig is. Ter bewijs van deze gelijkwaardigheid kan de aanbestedende dienst bij het voornemen tot gunning van de beoogd opdrachtnemer vragen de gelijkwaardigheid nader aan te tonen.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/04/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 30/04/2018
Plaatselijke tijd: 12:15
Plaats:

Apeldoorn

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Alle communicatie vindt uitsluitend via ABK plaats.

Het is gedurende de gehele aanbestedingsprocedure uitdrukkelijk niet toegestaan, m.u.v. hetgeen omschreven in paragraaf II.8, op andere dan de omschreven wijze contact op te nemen, op straffe van uitsluiting!

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Noord-Nederland (Assen)
Postbus 30009
Assen
9400 RA
Nederland
Telefoon: +31 592339222
E-mail: info.rechtbanknoordnederland@rechtspraak.nl

Internetadres:http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Noord-Nederland/Contact/Pages/default.aspx

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/03/2018
Mappen
1. Offerteaanvraag (1)
2. Bijlagen (14)
Nota van inlichtingen (2)
Alle documenten (20)
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bijlage A Handleiding ABK.pdf 2,00 MB 09-03-2018 15:36
Bijlage B1 Eigen verklaring.pdf 268 KB 09-03-2018 15:36
Bijlage C Concernverklaring.docx 16 KB 09-03-2018 15:36
Bijlage D Prijsinvulformulier.xls 46 KB 09-03-2018 15:36
Bijlage F Conceptovereenkomst.pdf 100 KB 09-03-2018 15:36
Bijlage G Algemene Inkoopvoorwaarden.pdf 1,00 MB 09-03-2018 15:36
Bijlage J Klachtenregeling.pdf 52 KB 09-03-2018 15:36
Bijlage K Voorbeeld informatiebrief.pdf 113 KB 09-03-2018 15:36
Bijlage L Programma van Eisen.pdf 114 KB 09-03-2018 15:36
Format Nota van Inlichtingen.xlsx 15 KB 09-03-2018 15:36
Bijlage H - Overzicht pompen.xlsx 75 KB 03-04-2018 14:35
Bijlage L programma van eisen.pdf 174 KB 03-04-2018 14:35
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bijlage A Handleiding ABK.pdf 2,00 MB 09-03-2018 15:36
Bijlage B1 Eigen verklaring.pdf 268 KB 09-03-2018 15:36
Bijlage C Concernverklaring.docx 16 KB 09-03-2018 15:36
Bijlage D Prijsinvulformulier.xls 46 KB 09-03-2018 15:36
Bijlage F Conceptovereenkomst.pdf 100 KB 09-03-2018 15:36
Bijlage G Algemene Inkoopvoorwaarden.pdf 1,00 MB 09-03-2018 15:36
Bijlage J Klachtenregeling.pdf 52 KB 09-03-2018 15:36
Bijlage K Voorbeeld informatiebrief.pdf 113 KB 09-03-2018 15:36
Bijlage L Programma van Eisen.pdf 114 KB 09-03-2018 15:36
Format Nota van Inlichtingen.xlsx 15 KB 09-03-2018 15:36
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bijlage H - Overzicht pompen.xlsx 75 KB 03-04-2018 14:35
Bijlage L programma van eisen.pdf 174 KB 03-04-2018 14:35

Download alle bijlagen

Deze aankondiging verloopt niet digitaal via Aanbestedingskalender.nl. Hoe u zich kunt inschrijven of aanmelden kunt u lezen op het tabblad "Volledige publicatie". Daar kunt u nalezen hoe de (inschrijf)procedure verloopt.

Tip! 

U kunt de opdrachtgever uiteraard altijd verzoeken toekomstige aanbestedingen wél digitaal via Aanbestedingskalender.nl te laten verlopen.

 

Wilt u ook aanbestedingen winnen?
Aanbestedingskalender.nl heeft onderstaande bedrijven als certified partner geselecteerd om u te helpen bij het winnen van opdrachten. Neem daarom vandaag nog contact met ze op. Klik op hun logo om in contact te komen.
 

     nl.Tender      
 

< Terug