Aanbestedingskalender

Contactpersoon Gert Fiat

 

 +31 85 - 670 57 57

Neem contact op met Gert of vul uw gegevens hieronder in, zodat hij u terug kan bellen.

Zoeken en Vinden Resultaat: 0
Bezig met laden...

De zoekfilters worden geladen,
een ogenblik geduld...
Aankondigingen › Detail
DSO-40-17-014-GW01 Uitbreiding Almeerderstrand
 
 
Omschrijving

Uitbreiding Almeerderstrand te Almere PoortContactpersoon: H.C. van der Schans Procedure: Openbare procedure
Aanbestedende dienst: Gemeente Almere Digitaal inschrijven: Ja
Plaats van uitvoering (NUTS code): Flevoland (NL230)
   
CPV code(s): 45112500: Grondverzet
   
Aangekondigd op 09.03.2018 Sluiting op 25.04.2018 Aankondigingen

Aankondiging van een opdracht

Werken

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gemeente Almere
Stadhuisplein 1
Almere
1300 AE
Nederland
Contactpersoon: H.C. van der Schans
Telefoon: +31 365399911
E-mail: aanbestedingen-dsa@almere.nl
NUTS-code: NL23

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.almere.nl

I.2)Gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

DSO-40-17-014-GW01 Uitbreiding Almeerderstrand

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45112500
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Uitbreiding Almeerderstrand te Almere Poort

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL23
Voornaamste plaats van uitvoering:

Almere Poort

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het werk bestaat in hoofdzaak voor Perceel A uit:

- het leveren en verwerken van zand ten behoeve van uitbreiding Almeerderstrand;

- het leveren en aanbrengen van steenbestorting 5-40 kg ten behoeve van vogeleiland;

- het leveren en aanbrengen van steenbestorting 40-200 kg ten behoeve van uitkraging;

- het verrichten van bijkomende werkzaamheden.

Het werk bestaat in hoofdzaak voor Perceel B uit:

- het leveren en verwerken van zand in een binnendijks gelegen ophoging;

- het verrichten van bijkomende werkzaamheden.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 04/06/2018
Einde: 01/04/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Verplichte uitsluitingsgronden

De aanbesteder sluit van deelneming aan de aanbestedingsprocedure of het verkrijgen van de opdracht uit, iedere ondernemer waarop één of meer van de verplichte uitsluitingsgronden, zoals opgenomen in Deel III (onder A en B) van de bijgevoegde Uniform Europees Aanbestedingsdocument van toepassing zijn.

Facultatieve uitsluitingsgronden.

De aanbesteder sluit van deelneming aan de aanbestedingsprocedure of het verkrijgen van de opdracht uit, iedere ondernemer waarop één of meer van de facultatieve uitsluitingsgronden, zoals aangekruist in Deel III van het bijgevoegde Uniform Europees Aanbestedingsdocument van toepassing zijn.

Beroepsbevoegdheid

De inschrijver moet zijn ingeschreven in een handelsregister.

Bij een inschrijving door een combinatie van ondernemers moet elk van de combinanten evenals eventuele onderaannemers voldoen aan deze eis.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

a. ZEKERHEIDSTELLING

In afwijking van het bepaalde in art. 01.07.01 lid 01 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015) zal de aanbesteder voorafgaand aan het verlenen van de opdracht zekerheidstelling bedingen met inachtneming van het bepaalde in art. 01.07.01 van deel 3 van het RAW-bestek.

b. VERZEKERING

De inschrijver dient adequaat verzekerd te zijn tegen bedrijfsaansprakelijkheid.

De verzekering zal dekking moeten verlenen tot een minimum bedrag van EUR 1.000.000,- per gebeurtenis. Bij een inschrijving door een combinatie van ondernemers moet elke combinant aan deze eis.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:

Inschrijver dient in de periode van vijf (5) jaar voorafgaande aan de uiterste datum van inschrijving op een vakkundige en regelmatige wijze projecten te hebben uitgevoerd en opgeleverd binnen de overeengekomen termijn (verleend uitstel van oplevering daarin begrepen) waarbij de volgende kerncompetenties benodigd waren:

i. één opdracht inzake het uitvoeren van grondwerk / grondverzet met een aanneemsom of een gefactureerd bedrag gelijk of groter dan EUR 2.500.000,-- (excl. Btw);

ii. één opdracht inzake het uitvoeren van grondwerk(en) / grondverzet met een min. omvang van 100.000 m3;

iii. één uitgevoerd werk waarbij "cyclisch geotechnisch risicomanagement" onderdeel van de opdracht was. Cyclisch geotechnisch risicomanagement, bestaande minimaal uit:

- Opstellen geotechnische beheersmaatregelen;

- Toepassen geotechnische beheersmaatregelen;

- Monitoren geotechnische beheersmaatregelen;

- Analyseren geotechnische beheersmaatregelen.

c. VCA of OHSAS 18001

De inschrijver dient VCA (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) of OHSAS 18001 (arbo managementsysteem) gecertificeerd of gelijkwaardig te zijn. De VCA- of OHSAS 18001 certificering dient betrekking te hebben op de aard van het werk.

d. Nederlandse taal

De contactpersoon van de inschrijver en de met de uitvoering van de opdracht betreffende leidinggevenden van de opdrachtnemer evenals eventuele onderaannemers, moeten bij opdrachtverlening de Nederlandse taal in woord en geschrift in voldoende mate beheersen voor zover relevant voor de uitvoering van de onderhavige werkzaamheden en de contractuele verplichtingen.

De inschrijver moet in het bezit zijn van een door een onafhankelijke instantie opgestelde verklaring dat de ondernemer aan volgende kwaliteitsnormen voldoet. Te weten een geldig kwaliteitsmanagementcertificaat op basis van de norm ISO 9001:2008 of 2015, of gelijkwaardig, dat betrekking heeft op de aard van de opdracht.

Als gelijkwaardig wordt erkend een ander keurmerk en/of een verklaring, uitgebracht door een onafhankelijke instantie die voldoet aan de Europese normenreeks voor certificering. Evenals andere bewijzen inzake gelijkwaardige maatregelen, waarmee de inschrijver aantoont volledig te voldoen aan de gestelde eisen die ten grondslag ligt aan het gevraagde certificaat welke eveneens aan externe inhoudelijke controle door een onafhankelijke en deskundige derde onderhevig is.

Bij een inschrijving door een combinatie van ondernemers moet elke combinant voldoen aan deze eis.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zie m.b.t. Uitvoeringsvoorwaarden par. 4.5 van de Aanbestedingsleidraad.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 25/04/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 25/04/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

Almere

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Nadere inlichtingen over dit inschrijvingsdocument, de contractdocumenten en de overige aanbestedingsdocumenten kunnen schriftelijk worden aangevraagd. Mondeling gestelde vragen worden niet beantwoord.

Vragen dienen helder en duidelijk geformuleerd te zijn met daarbij de vermelding van het onderdeel van de aanbestedingsdocumenten waarop de vraag betrekking heeft.

Vragen moeten ingediend worden via het aanbestedingsplatform.

Naar aanleiding van de gestelde vragen wordt een Nota van Inlichtingen inschrijvingsfase opgesteld welke wordt gepubliceerd op het aanbestedingsplatform.

Middels de Nota van Inlichtingen inschrijvingsfase kan de aanbesteder tevens detailpunten in de aanbestedingsdocumenten wijzigen tot uiterlijk 10 dagen voor het verstrijken van de sluitingstermijn voor het indienen van de inschrijving.

Het is derhalve van eminent belang dat inschrijver alle elementen uit hun inschrijving, die niet zonder enig voorbehoud voldoen aan de gestelde eisen, maar ook mogelijke suggesties en, in hun ogen, verbeteringen, tijdens de informatieronde aan de gemeente ter beoordeling voorleggen.

Het uiterste tijdstip van de mogelijkheid tot het stellen van schriftelijke vragen staat in Par. 3.2 van de Aanbestedingsleidraad

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Midden-Nederland
Postbus 16005
Utrecht
3500 DA
Nederland
Telefoon: +31 302233000

Internetadres:http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Midden-Nederland/Contact/Pages/default.aspx

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/03/2018
Mappen
Nota van inlichtingen (2)
Alle documenten (9)
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Verstuurd 1e NvI DSO-40-17-014-GW01.zip 88,00 MB 13-04-2018 14:38
Verstuurd 2e NvI DSO-40-17-014-GW01.zip 135 KB 19-04-2018 15:52
Aanbestedingsleidraad.zip 734 KB 09-03-2018 10:07
Bestek.zip 405 KB 09-03-2018 10:07
Bijlagen.zip 164,00 MB 09-03-2018 10:07
Tekeningen.zip 7,00 MB 09-03-2018 10:07
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Verstuurd 1e NvI DSO-40-17-014-GW01.zip 88,00 MB 13-04-2018 14:38
Verstuurd 2e NvI DSO-40-17-014-GW01.zip 135 KB 19-04-2018 15:52
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Aanbestedingsleidraad.zip 734 KB 09-03-2018 10:07
Bestek.zip 405 KB 09-03-2018 10:07
Bijlagen.zip 164,00 MB 09-03-2018 10:07
Tekeningen.zip 7,00 MB 09-03-2018 10:07

Download alle bijlagen

Deze aankondiging verloopt niet digitaal via Aanbestedingskalender.nl. Hoe u zich kunt inschrijven of aanmelden kunt u lezen op het tabblad "Volledige publicatie". Daar kunt u nalezen hoe de (inschrijf)procedure verloopt.

Tip! 

U kunt de opdrachtgever uiteraard altijd verzoeken toekomstige aanbestedingen wél digitaal via Aanbestedingskalender.nl te laten verlopen.

 

Wilt u ook aanbestedingen winnen?
Aanbestedingskalender.nl heeft onderstaande bedrijven als certified partner geselecteerd om u te helpen bij het winnen van opdrachten. Neem daarom vandaag nog contact met ze op. Klik op hun logo om in contact te komen.
 

     nl.Tender      
 

Publicatie Type publicatie Gepubliceerd op
DSO-40-17-014-GW01 Uitbreiding Almeerderstrand Bijlagen gewijzigd (1)26-04-2018 10:32  
DSO-40-17-014-GW01 Uitbreiding Almeerderstrand Bijlagen gewijzigd (1)19-04-2018 15:52  
DSO-40-17-014-GW01 Uitbreiding Almeerderstrand Bijlagen gewijzigd (1)13-04-2018 14:38  
DSO-40-17-014-GW01 Uitbreiding Almeerderstrand Bijlagen gewijzigd (2)22-03-2018 13:02  
< Terug