Aanbestedingskalender

Contactpersoon Gert Fiat

 

 +31 85 - 670 57 57

Neem contact op met Gert of vul uw gegevens hieronder in, zodat hij u terug kan bellen.

Zoeken en Vinden Resultaat: 0
Bezig met laden...

De zoekfilters worden geladen,
een ogenblik geduld...
Aankondigingen › Detail
Herinrichting Oud Maasbracht - Fase 1 & 2 -
 
 
Omschrijving

Herinrichting diverse wegen in Oud Maasbracht fase 1 en 2. Het herinrichtingsplan betekent vernieuwing van het gemeentelijk rioolstelsel en een complete renovatie van wegen, loopstroken, parkeerstroken en groenstroken.Contactpersoon: Kim Dahmen Procedure: Openbare procedure
Aanbestedende dienst: Ducot Engineering & Advies B.V. (namens Gemeente Maasgouw) Digitaal inschrijven: Ja
Plaats van uitvoering (NUTS code): Midden-Limburg (NL422)
   
CPV code(s): 45220000: Civieltechnische en bouwwerkzaamheden
45220000: Civieltechnische en bouwwerkzaamheden
   
Aangekondigd op 09.03.2018 Sluiting op 10.04.2018 Aankondigingen

Aankondiging van een opdracht

Werken

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gemeente Maasgouw
Postbus 7000
Maasbracht
6050 AA
Nederland
Contactpersoon: Kim Dahmen
E-mail: k.dahmen@ducot.nl
NUTS-code: NL422

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.gemeentemaasgouw.nl

I.2)Gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Herinrichting Oud Maasbracht - Fase 1 & 2 -

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45220000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Herinrichting diverse wegen in Oud Maasbracht fase 1 en 2. Het herinrichtingsplan betekent vernieuwing van het gemeentelijk rioolstelsel en een complete renovatie van wegen, loopstroken, parkeerstroken en groenstroken.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45220000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL422
Voornaamste plaats van uitvoering:

Maasbracht

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het betreft een herinrichting van diverse straten in de kern "Oud Maasbracht" in de gemeente Maasgouw.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- het schonen van het terrein;

- het verwijderen van verhardingen;

- het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van bemaling t.b.v. leegpompen vijver;

- het uitvoeren van baggerwerkzaamheden;

- het uitvoeren van grondwerken;

- het uitvoeren van rioleringswerkzaamheden;

- het verwerken van funderingen;

- het aanbrengen van verhardingen;

- het aanbrengen van grondkerende constructies;

- het aanleggen van een visvijver;

- het aanbrengen van vissteigers;

- het opnemen van weg- en straatmeubilair;

- het aanbrengen van weg- en straatmeubilair;

- het uitvoeren van bijkomende werken;

- het onderhouden van de werken.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 10
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zie document "16773 - Offerteaanvraag N.O.A. Herinr. Oud Maasbracht"

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zie document "16773 - Offerteaanvraag N.O.A. Herinr. Oud Maasbracht"

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zie document "16773 - Offerteaanvraag N.O.A. Herinr. Oud Maasbracht"

Eventuele minimumeisen:

Zie document "16773 - Offerteaanvraag N.O.A. Herinr. Oud Maasbracht"

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zie document "16773 - Offerteaanvraag N.O.A. Herinr. Oud Maasbracht"

Eventuele minimumeisen:

Zie document "16773 - Offerteaanvraag N.O.A. Herinr. Oud Maasbracht"

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zie document "16773 - Offerteaanvraag N.O.A. Herinr. Oud Maasbracht"

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 10/04/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 10/04/2018
Plaatselijke tijd: 12:15
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Zie document "16773 - Offerteaanvraag N.O.A. Herinr. Oud Maasbracht"

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Zie document "16773 - Offerteaanvraag N.O.A. Herinr. Oud Maasbracht"

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Limburg
Postbus 1988
Maastricht
6201 BZ
Nederland
Telefoon: +31 433465465
E-mail: rechtbanklimburg@rechtspraak.nl

Internetadres:http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Limburg/Contact/Pages/default.aspx

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Een inschrijver verliest zijn recht om op te komen tegen de mededeling van de gunningsbeslissing wanneer de aanbestedende dienst niet binnen 20 kalenderdagen na de datum van verzending van de brief waarin de mededeling van de gunningsbeslissing bekend is gemaakt, is gedagvaard in kort geding voor de bevoegde voorzieningenrechter van de rechtbank te Maastricht door betekening binnen de genoemde termijn van een kort geding dagvaarding op het adres van de aanbestedende dienst. Deze termijn betreft derhalve een vervaltermijn.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/03/2018
Mappen
Bestek (2)
Bijlagen (22)
Nota van inlichtingen (4)
Offerteaanvraag (1)
Tekeningen (7)
Alle documenten (37)
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bestek 16-773BS001 dd 180302.pdf 2,00 MB 09-03-2018 09:43
Bestek 16-773BS001 dd 180302.rsx 2,00 MB 09-03-2018 09:43
BIJLAGE A - Handleiding ABK.pdf 2,00 MB 09-03-2018 09:43
BIJLAGE B1 - Eigen verklaring.pdf 984 KB 09-03-2018 09:43
BIJLAGE C2 - Inschrijfstaat.pdf 218 KB 09-03-2018 09:43
BIJLAGE F - Ontwerp V&G-plan.pdf 75 KB 09-03-2018 09:43
BIJLAGE H - MTO 17188-1 170707.pdf 6,00 MB 09-03-2018 09:43
BIJLAGE I - MTO 17188-2 170717.pdf 6,00 MB 09-03-2018 09:43
BIJLAGE J - PvE AB 170926.pdf 6,00 MB 09-03-2018 09:43
BIJLAGE K - Trisoplast Protocollen.pdf 2,00 MB 09-03-2018 09:43
BIJLAGE L - Trisoplast handleiding.pdf 3,00 MB 09-03-2018 09:43
BIJLAGE M - Teelgrond.pdf 142 KB 09-03-2018 09:43
BIJLAGE N - Boomgranulaat 16-32 .pdf 71 KB 09-03-2018 09:43
BIJLAGE O - Lapinus WM Elementen.pdf 449 KB 09-03-2018 09:43
BIJLAGE P - Referentie - foto.pdf 1,00 MB 09-03-2018 09:43
BIJLAGE Q - IO 170619.pdf 5,00 MB 09-03-2018 09:43
BIJLAGE R - WB 17341501.pdf 2,00 MB 09-03-2018 09:43
BIJLAGE S - Grondbalans.pdf 67 KB 09-03-2018 09:43
2e NvI dd 04.04.18.zip 59 KB 04-04-2018 16:04
NvI d.d. 28.03.18.zip 2,00 MB 03-04-2018 15:37
NvI d.d. 28.03.18.zip 3,00 MB 03-04-2018 15:39
NvI d.d. 28.03.2018.zip 2,00 MB 03-04-2018 15:10
16-773_TK_BO_BI_001 dd 18.02.27.pdf 2,00 MB 09-03-2018 09:43
16-774_TK_BO_BI_001 dd 18.02.27.pdf 2,00 MB 09-03-2018 09:43
16-774_TK_BO_BI_002 dd 18.02.27.pdf 1,00 MB 09-03-2018 09:43
16-774_TK_BO_BS_001 dd 18.02.27.pdf 2,00 MB 09-03-2018 09:43
16-774_TK_BO_OB_001 dd 18.02.27.pdf 843 KB 09-03-2018 09:43
16-774_TK_BO_OI_001 dd 18.02.27.pdf 2,00 MB 09-03-2018 09:43
16-774_TK_BO_OVE_001 dd 18.02.27.pdf 351 KB 09-03-2018 09:43
Proces-verbaal van opening.pdf 179 KB 10-04-2018 12:56
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bestek 16-773BS001 dd 180302.pdf 2,00 MB 09-03-2018 09:43
Bestek 16-773BS001 dd 180302.rsx 2,00 MB 09-03-2018 09:43
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
BIJLAGE A - Handleiding ABK.pdf 2,00 MB 09-03-2018 09:43
BIJLAGE B1 - Eigen verklaring.pdf 984 KB 09-03-2018 09:43
BIJLAGE C2 - Inschrijfstaat.pdf 218 KB 09-03-2018 09:43
BIJLAGE F - Ontwerp V&G-plan.pdf 75 KB 09-03-2018 09:43
BIJLAGE H - MTO 17188-1 170707.pdf 6,00 MB 09-03-2018 09:43
BIJLAGE I - MTO 17188-2 170717.pdf 6,00 MB 09-03-2018 09:43
BIJLAGE J - PvE AB 170926.pdf 6,00 MB 09-03-2018 09:43
BIJLAGE K - Trisoplast Protocollen.pdf 2,00 MB 09-03-2018 09:43
BIJLAGE L - Trisoplast handleiding.pdf 3,00 MB 09-03-2018 09:43
BIJLAGE M - Teelgrond.pdf 142 KB 09-03-2018 09:43
BIJLAGE N - Boomgranulaat 16-32 .pdf 71 KB 09-03-2018 09:43
BIJLAGE O - Lapinus WM Elementen.pdf 449 KB 09-03-2018 09:43
BIJLAGE P - Referentie - foto.pdf 1,00 MB 09-03-2018 09:43
BIJLAGE Q - IO 170619.pdf 5,00 MB 09-03-2018 09:43
BIJLAGE R - WB 17341501.pdf 2,00 MB 09-03-2018 09:43
BIJLAGE S - Grondbalans.pdf 67 KB 09-03-2018 09:43
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
2e NvI dd 04.04.18.zip 59 KB 04-04-2018 16:04
NvI d.d. 28.03.18.zip 2,00 MB 03-04-2018 15:37
NvI d.d. 28.03.18.zip 3,00 MB 03-04-2018 15:39
NvI d.d. 28.03.2018.zip 2,00 MB 03-04-2018 15:10
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
16-773_TK_BO_BI_001 dd 18.02.27.pdf 2,00 MB 09-03-2018 09:43
16-774_TK_BO_BI_001 dd 18.02.27.pdf 2,00 MB 09-03-2018 09:43
16-774_TK_BO_BI_002 dd 18.02.27.pdf 1,00 MB 09-03-2018 09:43
16-774_TK_BO_BS_001 dd 18.02.27.pdf 2,00 MB 09-03-2018 09:43
16-774_TK_BO_OB_001 dd 18.02.27.pdf 843 KB 09-03-2018 09:43
16-774_TK_BO_OI_001 dd 18.02.27.pdf 2,00 MB 09-03-2018 09:43
16-774_TK_BO_OVE_001 dd 18.02.27.pdf 351 KB 09-03-2018 09:43
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Proces-verbaal van opening.pdf 179 KB 10-04-2018 12:56

Download alle bijlagen

Deze aankondiging verloopt niet digitaal via Aanbestedingskalender.nl. Hoe u zich kunt inschrijven of aanmelden kunt u lezen op het tabblad "Volledige publicatie". Daar kunt u nalezen hoe de (inschrijf)procedure verloopt.

Tip! 

U kunt de opdrachtgever uiteraard altijd verzoeken toekomstige aanbestedingen wél digitaal via Aanbestedingskalender.nl te laten verlopen.

 

Wilt u ook aanbestedingen winnen?
Aanbestedingskalender.nl heeft onderstaande bedrijven als certified partner geselecteerd om u te helpen bij het winnen van opdrachten. Neem daarom vandaag nog contact met ze op. Klik op hun logo om in contact te komen.
 

     nl.Tender      
 

Publicatie Type publicatie Gepubliceerd op
Herinrichting Oud Maasbracht - Fase 1 & 2 - Bijlagen gewijzigd (1)10-04-2018 12:56  
Herinrichting Oud Maasbracht - Fase 1 & 2 - Bijlagen gewijzigd (1)04-04-2018 16:04  
Herinrichting Oud Maasbracht - Fase 1 & 2 - Bijlagen gewijzigd (1)03-04-2018 15:39  
Herinrichting Oud Maasbracht - Fase 1 & 2 - Bijlagen gewijzigd03-04-2018 15:37  
Herinrichting Oud Maasbracht - Fase 1 & 2 - Bijlagen gewijzigd (1)03-04-2018 15:37  
Herinrichting Oud Maasbracht - Fase 1 & 2 - Bijlagen gewijzigd03-04-2018 15:35  
Herinrichting Oud Maasbracht - Fase 1 & 2 - Bijlagen gewijzigd (1)03-04-2018 15:10  
< Terug