Aanbestedingskalender

Contactpersoon Gert Fiat

 

 +31 85 - 670 57 57

Neem contact op met Gert of vul uw gegevens hieronder in, zodat hij u terug kan bellen.

Zoeken en Vinden Resultaat: 0
Bezig met laden...

De zoekfilters worden geladen,
een ogenblik geduld...
Aankondigingen › Detail
Herinirchting "de Vliet"te Roosendaal
 
 
Omschrijving

In hoofdlijnen bestaan de werkzaamheden uit: Aan de Oostelijke Havendijk wordt de kademuur vervangen, de voordamwand behouden, het bordes en de weg heringericht.

De zwaaikom wordt vergroot om hiermee een waterplein te creëren met aanlegvoorzieningen en een luie trap aan de noordzijde. Bij de Westelijke Havendijk wordt een nieuwe damwand geplaatst en de huidige kademuren verwijderd. Een bordes langs het water wordt ingericht en middels een talud aangesloten op de Westelijke Havendijk.

De Oostelijke en Westelijke Havendijk wordt verbonden met de langzaam verkeersbrug met als doel de nieuwe wijk te ontsluiten van en naar het station. Zowel de Oostelijke als Westelijke Havendijk worden verblijfstraten met de auto “te gast”.Contactpersoon: Evert Visser Procedure: Openbare procedure
Aanbestedende dienst: Gemeente Roosendaal Digitaal inschrijven: Ja
Plaats van uitvoering (NUTS code): West-Noord-Brabant (NL411)
   
CPV code(s): 45240000: Waterbouwwerkzaamheden
45246200: Oeverbeschermingswerken
   
Aangekondigd op 05.03.2018 Sluiting op 08.05.2018 Aankondigingen

Aankondiging van een opdracht

Werken

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gemeente Roosendaal
Postbus 5000
Roosendaal
4700 KA
Nederland
Contactpersoon: Evert Visser
Telefoon: +31 165579186
E-mail: e.visser@roosendaal.nl
NUTS-code: NL411

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.roosendaal.nl

I.2)Gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Herinirchting "de Vliet"te Roosendaal

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45240000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

In hoofdlijnen bestaan de werkzaamheden uit: Aan de Oostelijke Havendijk wordt de kademuur vervangen, de voordamwand behouden, het bordes en de weg heringericht.

De zwaaikom wordt vergroot om hiermee een waterplein te creëren met aanlegvoorzieningen en een luie trap aan de noordzijde. Bij de Westelijke Havendijk wordt een nieuwe damwand geplaatst en de huidige kademuren verwijderd. Een bordes langs het water wordt ingericht en middels een talud aangesloten op de Westelijke Havendijk.

De Oostelijke en Westelijke Havendijk wordt verbonden met de langzaam verkeersbrug met als doel de nieuwe wijk te ontsluiten van en naar het station. Zowel de Oostelijke als Westelijke Havendijk worden verblijfstraten met de auto “te gast”.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45246200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Roosendaal

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

a. het verwijderen van verhardingen en straatmeubilair

b. het slopen van betonnen kademuren

c. het uitvoeren van saneringswerkzaamheden

d. het aanbrengen van damwanden en stalen buispalen

e. het uitvoeren van grondwerkzaamheden

f. het uitvoeren van bemalingswerkzaamheden

g. het uitvoeren van rioleringswerkzaamheden

h. het aanleggen van een bergbezinkbassin

i. het aanbrengen van betonnen funderingspalen

j. het bouwen van een betonnen kademuur

k. het aanbrengen van verankeringen

l. het aanbrengen van prefab beton elementen

m. het bouwen van een steiger

n. het bouwen van een beweegbare brug

o. het aanbrengen van verhardingen

p. het aanbrengen van bomengranulaat en planten van bomen

q. het aanbrengen van openbare verlichting

r. het aanbrengen van kademeubilair

s. bijkomende werkzaamheden

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 16
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

zie planning aanbestedingsprocedure die in de aanbestedingsleidraad staat.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

zie aanbestedingsleidraad.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

zie aanbestedingsleidraad.

Eventuele minimumeisen:

zie aanbestedingsleidraad.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

zie aanbestedingsleidraad.

Eventuele minimumeisen:

zie aanbestedingsleidraad.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

zie aanbestedingsleidraad.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 08/05/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 17/05/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

Roosendaal

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

zie aanbestedingsleidraad.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

zie aanbestedingsleidraad.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Postbus 90110
Breda
4800 RA
Nederland
Telefoon: +31 765311311
E-mail: handelsrecht.breda.zwb@rechtspraak.nl

Internetadres:http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Zeeland-West-Brabant/Contact/Pages/default.aspx

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
05/03/2018
Mappen
Nota van inlichtingen (5)
Alle documenten (9)
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
1e nota gepubliceerd 12 april 2018.zip 87,00 MB 12-04-2018 15:48
2 nota met bijlagen.zip 56,00 MB 02-05-2018 18:04
te publiceren stukken 3e nota.zip 92,00 MB 24-05-2018 10:52
tekeningen 2e nota tekeningen.zip 105,00 MB 02-05-2018 18:05
damwanden Roosendaalse Vliet.zip 109,00 MB 05-03-2018 11:20
erratum.pdf 249 KB 06-03-2018 08:55
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
1e nota gepubliceerd 12 april 2018.zip 87,00 MB 12-04-2018 15:48
2 nota met bijlagen.zip 56,00 MB 02-05-2018 18:04
te publiceren stukken 3e nota.zip 92,00 MB 24-05-2018 10:52
tekeningen 2e nota tekeningen.zip 105,00 MB 02-05-2018 18:05
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
damwanden Roosendaalse Vliet.zip 109,00 MB 05-03-2018 11:20
erratum.pdf 249 KB 06-03-2018 08:55

Download alle bijlagen

Deze aankondiging verloopt niet digitaal via Aanbestedingskalender.nl. Hoe u zich kunt inschrijven of aanmelden kunt u lezen op het tabblad "Volledige publicatie". Daar kunt u nalezen hoe de (inschrijf)procedure verloopt.

Tip! 

U kunt de opdrachtgever uiteraard altijd verzoeken toekomstige aanbestedingen wél digitaal via Aanbestedingskalender.nl te laten verlopen.

 

Wilt u ook aanbestedingen winnen?
Aanbestedingskalender.nl heeft onderstaande bedrijven als certified partner geselecteerd om u te helpen bij het winnen van opdrachten. Neem daarom vandaag nog contact met ze op. Klik op hun logo om in contact te komen.
 

     nl.Tender      
 

Publicatie Type publicatie Gepubliceerd op
Herinirchting "de Vliet"te Roosendaal Bijlagen gewijzigd (1)24-05-2018 10:52  
Herinirchting "de Vliet"te Roosendaal Rectificatie 322-05-2018 11:30  
Herinirchting "de Vliet"te Roosendaal Rectificatie 216-05-2018 14:53  
Herinirchting "de Vliet"te Roosendaal Bijlagen gewijzigd (1)02-05-2018 18:05
Herinirchting "de Vliet"te Roosendaal Bijlagen gewijzigd (1)02-05-2018 18:04
Herinirchting "de Vliet"te Roosendaal Rectificatie 126-04-2018 11:07  
Herinirchting "de Vliet"te Roosendaal Bijlagen gewijzigd (1)18-04-2018 09:16  
Herinirchting "de Vliet"te Roosendaal Bijlagen gewijzigd (1)12-04-2018 15:48  
Herinirchting "de Vliet"te Roosendaal Bijlagen gewijzigd (1)06-03-2018 08:55  
< Terug