Aanbestedingskalender

Contactpersoon Gert Fiat

 

 +31 85 - 670 57 57

Neem contact op met Gert of vul uw gegevens hieronder in, zodat hij u terug kan bellen.

Zoeken en Vinden Resultaat: 0
Bezig met laden...

De zoekfilters worden geladen,
een ogenblik geduld...
Aankondigingen › Detail
reconstrueren Zundertseweg ( noordelijk deel) te Roosendaal
 
 
Omschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

a. het verwijderen van asfaltverhardingen

b. het verwijderen van wegfunderingen

c. het verwijderen van elementenverhardingen

d. het verwijderen van kantsopsluitingen

e. het opbreken van rioleringen

f. het relinen van riolering

g. het verwijderen van openbare verlichting

h. het verrichten van grondwerkzaamheden

i. het leveren en aanbrengen van rioleringen

j. het leveren en aanbrengen van menggranulaat

k. het leveren en aanbrengen van elementenverhardingen

l. het leveren en aanbrengen van asfaltverhardingen

m. het leveren en aanbrengen van printbeton

n. het leveren en aanbrengen van kantopsluitingen

o. het leveren en aanbrengen van openbare verlichting

p. het leveren en aanbrengen van bomengranulaat

q. bijkomende werkzaamhedenContactpersoon: de heer Evert Visser Procedure: Openbare procedure
Aanbestedende dienst: Gemeente Roosendaal Digitaal inschrijven: Ja
Plaats van uitvoering (NUTS code): West-Noord-Brabant (NL411)
   
CPV code(s): 45200000: Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden
45246200: Oeverbeschermingswerken
   
Aangekondigd op 08.02.2018 Sluiting op 22.03.2018 Aankondigingen

Aankondiging van een opdracht

Werken

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gemeente Roosendaal
Postbus 5000
Roosendaal
4700 KA
Nederland
Contactpersoon: de heer Evert Visser
Telefoon: +31 165579186
E-mail: e.visser@roosendaal.nl
NUTS-code: NL411

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.roosendaal.nl

I.2)Gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.aanbestedingskalender.nl
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

reconstrueren Zundertseweg ( noordelijk deel) te Roosendaal

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45200000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

a. het verwijderen van asfaltverhardingen

b. het verwijderen van wegfunderingen

c. het verwijderen van elementenverhardingen

d. het verwijderen van kantsopsluitingen

e. het opbreken van rioleringen

f. het relinen van riolering

g. het verwijderen van openbare verlichting

h. het verrichten van grondwerkzaamheden

i. het leveren en aanbrengen van rioleringen

j. het leveren en aanbrengen van menggranulaat

k. het leveren en aanbrengen van elementenverhardingen

l. het leveren en aanbrengen van asfaltverhardingen

m. het leveren en aanbrengen van printbeton

n. het leveren en aanbrengen van kantopsluitingen

o. het leveren en aanbrengen van openbare verlichting

p. het leveren en aanbrengen van bomengranulaat

q. bijkomende werkzaamheden

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45246200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Roosendaal

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het riool wordt volledig vervangen in de Zundertseweg (noordelijk deel) en Kortendijksestraat. Er komt een nieuw gemengd rioolstelstel dat in het midden van de rijweg komt te liggen. Tevens wordt de straat opnieuw ingericht. Zo zal de asfaltverharding op de rijweg worden vervangen door klinkers, de parkeerplaatsen worden aangepakt, de veiligheid van de fietstunnel nabij de Commandobaan wordt verbeterd en de openbare verlichting wordt vernieuwd. Ook zijn er maatregelen genomen om de verkeersveiligheid te verbeteren, waaronder het invoeren van 30 km/uur zone en het toepassen van diverse verkeer remmende maatregelen.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 8
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

zie aanbestedingsleidraad.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

zie aanbestedingsleidraad.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

zie aanbestedingsleidraad.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 22/03/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 22/03/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

roosendaal

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

zie aanbestedingsleidraad.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

zie aanbestedingsleidraad

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Postbus 90110
Breda
4800 RA
Nederland
Telefoon: +31 765311311
E-mail: handelsrecht.breda.zwb@rechtspraak.nl

Internetadres:http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Zeeland-West-Brabant/Contact/Pages/default.aspx

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2018
Mappen
Nota van inlichtingen (2)
Alle documenten (3)
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Nota met bijlagen.zip 629,00 MB 15-03-2018 15:36
aanbestedingsstukken.zip 42,00 MB 08-02-2018 15:35
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Nota met bijlagen.zip 629,00 MB 15-03-2018 15:36
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
aanbestedingsstukken.zip 42,00 MB 08-02-2018 15:35

Download alle bijlagen

Deze aankondiging verloopt niet digitaal via Aanbestedingskalender.nl. Hoe u zich kunt inschrijven of aanmelden kunt u lezen op het tabblad "Volledige publicatie". Daar kunt u nalezen hoe de (inschrijf)procedure verloopt.

Tip! 

U kunt de opdrachtgever uiteraard altijd verzoeken toekomstige aanbestedingen wél digitaal via Aanbestedingskalender.nl te laten verlopen.

 

Wilt u ook aanbestedingen winnen?
Aanbestedingskalender.nl heeft onderstaande bedrijven als certified partner geselecteerd om u te helpen bij het winnen van opdrachten. Neem daarom vandaag nog contact met ze op. Klik op hun logo om in contact te komen.
 

     nl.Tender      
 

Publicatie Type publicatie Gepubliceerd op
reconstrueren Zundertseweg ( noordelijk deel) te Roosendaal Bijlagen gewijzigd (1)19-03-2018 09:34  
reconstrueren Zundertseweg ( noordelijk deel) te Roosendaal Bijlagen gewijzigd (1)15-03-2018 15:36  
< Terug