Aanbestedingskalender

Contactpersoon Gert Fiat

 

 +31 85 - 670 57 57

Neem contact op met Gert of vul uw gegevens hieronder in, zodat hij u terug kan bellen.

Zoeken en Vinden Resultaat: 0
Bezig met laden...

De zoekfilters worden geladen,
een ogenblik geduld...
Aankondigingen › Detail
Bouw- en woonrijpmaken Haarzicht te Vleuten
 
 
Omschrijving

Het bouwrijp en vervolgens woonrijp maken van een woonwijk te VleutenContactpersoon: Alfred Hoven Procedure: Openbare procedure
Aanbestedende dienst: Grondbank Haarzicht CV Digitaal inschrijven: Ja
Plaats van uitvoering (NUTS code): Utrecht (NL310)
TED 058151-2018
CPV code(s): 45100000: Bouwrijp maken van terreinen
45220000: Civieltechnische en bouwwerkzaamheden
   
Aangekondigd op 07.02.2018 Sluiting op 27.03.2018 Aankondigingen

Aankondiging van een opdracht

Werken

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Grondbank Haarzicht CV
Postbus 4052
Utrecht
3502 HB
Nederland
Contactpersoon: Alfred Hoven
E-mail: hvn@tauw.nl
NUTS-code: NL31

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.haarzichtvleuten.nl

I.2)Gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Projectontwikkelaar
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Projectontwikkeling

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Bouw- en woonrijpmaken Haarzicht te Vleuten

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45100000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Het bouwrijp en vervolgens woonrijp maken van een woonwijk te Vleuten

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen tezamen
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:

De sommatie van de eindtotalen van de inschrijvingsstaten van perceel 1 en perceel 2, dient overeen te stemmen met het op het inschrijvingsbiljet voorkomende bedrag van de aannemingssom.

In afwijking van het ARW 2016 kan niet op één perceel afzonderlijk worden ingeschreven.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Bouwrijp maken Haarzicht te Vleuten

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45220000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL31
Voornaamste plaats van uitvoering:

Vleuten

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Betreft het bouwrijp maken van Haarzicht te Vleuten

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 30/04/2018
Einde: 01/07/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Woonrijp maken Haarzicht te Vleuten

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45220000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL31
Voornaamste plaats van uitvoering:

Vleuten

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het woonrijp maken van Haarzicht te Vleuten middels deelopdrachten per straat/gedeelte van de wijk. Perceel 2 betreft een raamcontract met fictieve hoeveelheden.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/04/2019
Einde: 01/04/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 27/03/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 27/03/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Zie inschrijvingsleidraad

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Nadere inlichtingen, als bedoeld in artikel 2.22.2 van het ARW 2016 kunnen uitsluitend digitaal op de Aanbestedingskalender worden ingediend onder ‘Vragen’, via het dashboard van deze aanbesteding. De uiterste datum voor het indienen van vragen over deze aanbesteding is 1 maart 2018 om 16:00 uur.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Midden-Nederland
Postbus 16005
Utrecht
3500 DA
Nederland
Telefoon: +31 302233000

Internetadres:http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Midden-Nederland/Contact/Pages/default.aspx

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/02/2018
Mappen
Bestek (3)
Bijlagen (28)
Nota van inlichtingen (3)
Tekeningen (1)
Alle documenten (36)
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bestek T002-1237529.pdf 1,00 MB 07-02-2018 13:28
Perceel 1.rsx 836 KB 07-02-2018 13:28
Perceel 2.rsx 1,00 MB 07-02-2018 13:28
Bijlage 11 R003-1237529KSO-per-V02-NL.pdf 20,00 MB 07-02-2018 13:28
Bijlage 12 R010-1237529JED-nda-V05-NL.pdf 17,00 MB 07-02-2018 13:28
Bijlage 13 R006-1237529JJA-wfs-V02-NL.pdf 18,00 MB 07-02-2018 13:28
Bijlage 17 Inschrijvingsbiljet.pdf 107 KB 07-02-2018 13:28
Bijlage 20 Inschrijvingsleidraad.pdf 116 KB 07-02-2018 13:28
3e nota T002-1237529 dd 15-03-2018.zip 10,00 MB 15-03-2018 11:27
Nota van inlichtingen.zip 126 KB 13-02-2018 15:35
Tekeningen.zip 45,00 MB 07-02-2018 13:28
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bestek T002-1237529.pdf 1,00 MB 07-02-2018 13:28
Perceel 1.rsx 836 KB 07-02-2018 13:28
Perceel 2.rsx 1,00 MB 07-02-2018 13:28
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bijlage 11 R003-1237529KSO-per-V02-NL.pdf 20,00 MB 07-02-2018 13:28
Bijlage 12 R010-1237529JED-nda-V05-NL.pdf 17,00 MB 07-02-2018 13:28
Bijlage 13 R006-1237529JJA-wfs-V02-NL.pdf 18,00 MB 07-02-2018 13:28
Bijlage 17 Inschrijvingsbiljet.pdf 107 KB 07-02-2018 13:28
Bijlage 20 Inschrijvingsleidraad.pdf 116 KB 07-02-2018 13:28
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
3e nota T002-1237529 dd 15-03-2018.zip 10,00 MB 15-03-2018 11:27
Nota van inlichtingen.zip 126 KB 13-02-2018 15:35
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Tekeningen.zip 45,00 MB 07-02-2018 13:28
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op

Download alle bijlagen

Deze aankondiging verloopt niet digitaal via Aanbestedingskalender.nl. Hoe u zich kunt inschrijven of aanmelden kunt u lezen op het tabblad "Volledige publicatie". Daar kunt u nalezen hoe de (inschrijf)procedure verloopt.

Tip! 

U kunt de opdrachtgever uiteraard altijd verzoeken toekomstige aanbestedingen wél digitaal via Aanbestedingskalender.nl te laten verlopen.

 

Wilt u ook aanbestedingen winnen?
Aanbestedingskalender.nl heeft onderstaande bedrijven als certified partner geselecteerd om u te helpen bij het winnen van opdrachten. Neem daarom vandaag nog contact met ze op. Klik op hun logo om in contact te komen.
 

     nl.Tender      
 

Publicatie Type publicatie Gepubliceerd op
Bouw- en woonrijpmaken Haarzicht te Vleuten Bijlagen gewijzigd (1)10-04-2018 14:41  
Bouw- en woonrijpmaken Haarzicht te Vleuten Bijlagen gewijzigd (1)15-03-2018 11:27  
Bouw- en woonrijpmaken Haarzicht te Vleuten Bijlagen gewijzigd (1)16-02-2018 13:39  
Bouw- en woonrijpmaken Haarzicht te Vleuten Bijlagen gewijzigd (1)13-02-2018 15:35  
< Terug