Aanbestedingskalender

Contactpersoon Gert Fiat

 

 +31 85 - 670 57 57

Neem contact op met Gert of vul uw gegevens hieronder in, zodat hij u terug kan bellen.

Zoeken en Vinden Resultaat: 0
Bezig met laden...

De zoekfilters worden geladen,
een ogenblik geduld...
Aankondigingen › Detail
Reconstructie Norbartlaan te Roosendaal
 
 
Omschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

a. voorbereidende werkzaamheden;

b. het verrichten van opruimingswerkzaamheden;

c. het uitvoeren van grondwerk;

d. het dempen van watergangen;

e. het graven van een wadi;

f. het verwijderen en vullen van bestaande riolering (gemengd stelsel);

g. het aanbrengen van riolering (gescheiden stelsel DWA en HWA);

h. het aanbrengen van een gesloten front boring (HWA riool GVK Ø1280 mm), inclusief de

daarbij horende tijdelijke voorzieningen;

i. het beproeven en aanbrengen van een HDPE persleiding Ø 500 mm en een HDPE

persleiding Ø 450 mm door middel van een horizontaal gestuurde boring;

j. het aanbrengen en beproeven van een HDPE persleiding Ø 400 mm in open ontgraving;

k. het aanbrengen van een aantal koppelputten in de persleiding;

l. het aanbrengen van een pompgemaal;

m. het (her)straten van bestratingen; groen en grijswerkContactpersoon: Evert Visser Procedure: Openbare procedure
Aanbestedende dienst: Gemeente Roosendaal Digitaal inschrijven: Ja
Plaats van uitvoering (NUTS code): West-Noord-Brabant (NL411)
   
CPV code(s): 45232400: Bouwwerkzaamheden voor riool
   
Aangekondigd op 05.02.2018 Sluiting op 15.03.2018 Aankondigingen

Aankondiging van een opdracht

Werken

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gemeente Roosendaal
Postbus 5000
Roosendaal
4700 KA
Nederland
Contactpersoon: Evert Visser
Telefoon: +31 165579186
E-mail: e.visser@roosendaal.nl
NUTS-code: NL411

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.roosendaal.nl

I.2)Gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Reconstructie Norbartlaan te Roosendaal

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45232400
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

a. voorbereidende werkzaamheden;

b. het verrichten van opruimingswerkzaamheden;

c. het uitvoeren van grondwerk;

d. het dempen van watergangen;

e. het graven van een wadi;

f. het verwijderen en vullen van bestaande riolering (gemengd stelsel);

g. het aanbrengen van riolering (gescheiden stelsel DWA en HWA);

h. het aanbrengen van een gesloten front boring (HWA riool GVK Ø1280 mm), inclusief de

daarbij horende tijdelijke voorzieningen;

i. het beproeven en aanbrengen van een HDPE persleiding Ø 500 mm en een HDPE

persleiding Ø 450 mm door middel van een horizontaal gestuurde boring;

j. het aanbrengen en beproeven van een HDPE persleiding Ø 400 mm in open ontgraving;

k. het aanbrengen van een aantal koppelputten in de persleiding;

l. het aanbrengen van een pompgemaal;

m. het (her)straten van bestratingen; groen en grijswerk

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Roosendaal

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De Norbartlaan valt onder het structuurelement "woongebieden". De kwaliteit volgens het Roosendaals kwaliteitsprofiel moet hier "minimaal" zijn. Op basis van weginspecties uit 2008, 2010 en 2012 berekent het gedragsmodel van het wegbeheersysteem dat aan de verhardingen groot onderhoud moet worden uitgevoerd. Bij een rioolinspectie in 2011 is geconstateerd dat deze over een grote lengte matig van kwaliteit is en om ingrijpen vraagt. Aangezien de Burgerhoutsestraat is voorzien van een gescheiden riolering kan ook het regenwater in de Norbartlaan afgekoppeld worden door het bijleggen van een nieuw riool voor het hemelwater. Daarnaast zal de bestaande persleiding van AC vanaf het rioolgemaal aan de Bovendonk gefaseerd vervangen worden. In dit project kan een fase worden meegenomen.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 5
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

zie de aanbestedingsleidraad.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

zie de aanbestedingsleidraad.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

zie de aanbestedingsleidraad.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

zie de aanbestedingsleidraad.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 15/03/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 15/03/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

Roosendaal

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

zie de aanbestedingsleidraad.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

zie de aanbestedingsleidraad.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Postbus 90110
Breda
4800 RA
Nederland
Telefoon: +31 765311311
E-mail: handelsrecht.breda.zwb@rechtspraak.nl

Internetadres:http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Zeeland-West-Brabant/Contact/Pages/default.aspx

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
05/02/2018
Mappen
Nota van inlichtingen (2)
Alle documenten (3)
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
aanvulling op nota.pdf 240 KB 08-03-2018 20:53
nota met bijlagen.zip 11,00 MB 08-03-2018 12:50
stukken aanbesteding Norbartlaan.zip 65,00 MB 05-02-2018 15:58
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
aanvulling op nota.pdf 240 KB 08-03-2018 20:53
nota met bijlagen.zip 11,00 MB 08-03-2018 12:50
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
stukken aanbesteding Norbartlaan.zip 65,00 MB 05-02-2018 15:58

Download alle bijlagen

Deze aankondiging verloopt niet digitaal via Aanbestedingskalender.nl. Hoe u zich kunt inschrijven of aanmelden kunt u lezen op het tabblad "Volledige publicatie". Daar kunt u nalezen hoe de (inschrijf)procedure verloopt.

Tip! 

U kunt de opdrachtgever uiteraard altijd verzoeken toekomstige aanbestedingen wél digitaal via Aanbestedingskalender.nl te laten verlopen.

 

Wilt u ook aanbestedingen winnen?
Aanbestedingskalender.nl heeft onderstaande bedrijven als certified partner geselecteerd om u te helpen bij het winnen van opdrachten. Neem daarom vandaag nog contact met ze op. Klik op hun logo om in contact te komen.
 

     nl.Tender      
 

Publicatie Type publicatie Gepubliceerd op
Reconstructie Norbartlaan te Roosendaal Bijlagen gewijzigd (1)08-03-2018 20:53  
Reconstructie Norbartlaan te Roosendaal Bijlagen gewijzigd (1)08-03-2018 12:50  
< Terug