Aanbestedingskalender

Contactpersoon Gert Fiat

 

 +31 85 - 760 57 57

Neem contact op met Gert of vul uw gegevens hieronder in, zodat hij u terug kan bellen.

Zoeken en Vinden Resultaat: 0
Bezig met laden...

De zoekfilters worden geladen,
een ogenblik geduld...
Aankondigingen › Detail
Gereedschappen en Werkplaatsinrichtingen.
 
 
Omschrijving

De uit te voeren werkzaamheden bestaan uit het leveren van elektrisch -handgereedschappen en Werkplaatsinrichtingen ten behoeve van het Summa College. De dienstverlener kenmerkt zich door het leveren van een breed assortiment professionele gereedschappen en inrichtingen van industriële kwaliteit.Contactpersoon: Peter J.J. van Damme Procedure: Openbare procedure
Aanbestedende dienst: Stichting ROC Summa College Digitaal inschrijven: Ja
Plaats van uitvoering (NUTS code): Noordoost-Noord-Brabant (NL413)
Zuidoost-Noord-Brabant (NL414)
   
CPV code(s): 44512000: Divers handgereedschap
44500000: Gereedschap, sloten, sleutels, scharnieren, sluitingen, ketting en veren
43830000: Elektrisch gereedschap
43800000: Werkplaatsuitrusting
   
Aangekondigd op 05.02.2018 Sluiting op 07.03.2018 Aankondigingen

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Stichting ROC Summa College
Sterrenlaan 10
Eindhoven
5631 KA
Nederland
Contactpersoon: Peter J.J. van Damme
E-mail: aanbestedingen@summaCollege.nl
NUTS-code: NL413

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.summacollege.nl/

I.2)Gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gereedschappen en Werkplaatsinrichtingen.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44512000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De uit te voeren werkzaamheden bestaan uit het leveren van elektrisch -handgereedschappen en Werkplaatsinrichtingen ten behoeve van het Summa College. De dienstverlener kenmerkt zich door het leveren van een breed assortiment professionele gereedschappen en inrichtingen van industriële kwaliteit.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen tezamen
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 2
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Elektrische en handgereedschappen

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44500000
43830000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL414
Voornaamste plaats van uitvoering:

Eindhoven

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Onder gereedschappen wordt verstaan: t.b.v. professioneel/industrieel gebruik van elektrische (hand-) gereedschappen, kleine werkplaatsmachinerieën, elektronische- meetgereedschappen/instrumenten en, machinegereedschappen, snijgereedschappen voor draaien en frezen met de daarbij behorende gebruiksmaterialen en hulpmaterialen.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

2 keer met één jaar

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

zie aanbestedingsdocument

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Werkplaatsinrichtingen

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
43800000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL414
NUTS-code: NL414
Voornaamste plaats van uitvoering:

Eindhoven

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Onder werkplaatsinrichting wordt verstaan: werkplaatsmeubilair, gereedschap opbergkasten, werkbanken, werkplaatsstoelen, werkplaatsveiligheid, transportmiddelen,kledinglockers en garderobekasten.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

2 keer met één jaar

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

zie aanbestedingsdocument

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Inschrijving KvK

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zie aanbestedingsdocument

Eventuele minimumeisen:

Zie aanbestedingsdocument

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zie aanbestedingsdocument

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 07/03/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 07/03/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

Eindhoven

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Zie aanbestedingsdocument

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Zie aanbestedingsdocument

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Oost-Brabant
Postbus 70584
s-Hertogenbosch
5201 CZ
Nederland
Telefoon: +31 736202020
E-mail: info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl

Internetadres:http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Oost-Brabant/Contact/Pages/default.aspx

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Stichting ROC Summa College
6101
Eindhoven
5600 HC
Nederland

Internetadres:http://www.summacollege.nl

VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

tot 20 dagen na verzenden gunningsbeslissing onder voorwaarden.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Zie aanbestedingsdocument
Eindhoven
Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
05/02/2018
Mappen
Nota van inlichtingen (1)
Alle documenten (11)
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op

Download alle bijlagen

Deze aankondiging verloopt niet digitaal via Aanbestedingskalender.nl. Hoe u zich kunt inschrijven of aanmelden kunt u lezen op het tabblad "Volledige publicatie". Daar kunt u nalezen hoe de (inschrijf)procedure verloopt.

Tip! 

U kunt de opdrachtgever uiteraard altijd verzoeken toekomstige aanbestedingen wél digitaal via Aanbestedingskalender.nl te laten verlopen.

 

Wilt u ook aanbestedingen winnen?
Aanbestedingskalender.nl heeft onderstaande bedrijven als certified partner geselecteerd om u te helpen bij het winnen van opdrachten. Neem daarom vandaag nog contact met ze op. Klik op hun logo om in contact te komen.
 

     nl.Tender      
 

Publicatie Type publicatie Gepubliceerd op
Gereedschappen en Werkplaatsinrichtingen. Afronding16-04-2018 12:16  
Gereedschappen en Werkplaatsinrichtingen. Bijlagen gewijzigd (1)21-02-2018 15:59  
< Terug