Aanbestedingskalender

Contactpersoon Gert Fiat

 

 +31 85 - 670 57 57

Neem contact op met Gert of vul uw gegevens hieronder in, zodat hij u terug kan bellen.

Zoeken en Vinden Resultaat: 0
Bezig met laden...

De zoekfilters worden geladen,
een ogenblik geduld...
Aankondigingen › Detail
Impact-evaluaties INTERREG Deutschland-Nederland (2018-2022)
 
 
Omschrijving

Uitvoering van impact-evaluaties voor het INTERREG-programma Deutschland-Nederland in de periode 2018-2022 (nadere beschrijving zie pakket van eisen)Contactpersoon: Julia Wengert Procedure: Openbare procedure
Aanbestedende dienst: Euregio Rijn-Waal Digitaal inschrijven: Ja
Plaats van uitvoering (NUTS code): Nederland (NL000)
Gelderland (NL220)
   
CPV code(s): 79419000: Evaluatie-adviesdiensten
   
Aangekondigd op 05.02.2018 Sluiting op 27.03.2018 Aankondigingen

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Euregio Rijn-Waal
Emmericher Str. 24
Kleve
47533
Duitsland
Contactpersoon: Julia Wengert
E-mail: info@deutschland-nederland.eu
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.deutschland-nederland.eu

Adres van het kopersprofiel: http://www.euregio.org

I.2)Gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Gemeenschappelijk INTERREG-Secretariaat c/o Euregio Rijn-Waal
Postbus 220
's-Heerenberg
7040 AE
Nederland
E-mail: info@deutschland-nederland.eu
NUTS-code: NL22

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.deutschland-nederland.eu/

I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederland en Duitsland

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Impact-evaluaties INTERREG Deutschland-Nederland (2018-2022)

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79419000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Uitvoering van impact-evaluaties voor het INTERREG-programma Deutschland-Nederland in de periode 2018-2022 (nadere beschrijving zie pakket van eisen)

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
Voornaamste plaats van uitvoering:

De opdrachtgever is gevestigd te Kleve, Duitsland; de opdracht heeft echter betrekking op het gehele programmagebied van INTERREG Deutschland-Nederland (zie https://www.deutschland-nederland.eu/nl/interreg-programma/)

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het gaat om het uitvoeren van (twee) impact-evaluaties voor het INTERREG-programma Deutschland-Nederland, in de periode 2018-2022 (nadere beschrijvinfg zie pakket van eisen).

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 02/05/2018
Einde: 01/06/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 27/03/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands, Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 25/06/2018
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 27/03/2018
Plaatselijke tijd: 13:30
Plaats:

Kleve

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Alle voorwaarden vor het indienen van offertes zijn te vinden in het pakket van eisen. Offertes dienen in de Duitse en Nederlandse taal in een gesloten enveloppe onder vermelding van ’Offerte impact-evaluaties – niet openen’ te worden ingediend bij de Euregio Rijn-Waal.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Verwaltungsgericht Düsseldorf
Düsseldorf
Duitsland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
05/02/2018
Mappen
Nota van inlichtingen (1)
Pakket van eisen (2)
Alle documenten (3)

Download alle bijlagen

Deze aankondiging verloopt niet digitaal via Aanbestedingskalender.nl. Hoe u zich kunt inschrijven of aanmelden kunt u lezen op het tabblad "Volledige publicatie". Daar kunt u nalezen hoe de (inschrijf)procedure verloopt.

Tip! 

U kunt de opdrachtgever uiteraard altijd verzoeken toekomstige aanbestedingen wél digitaal via Aanbestedingskalender.nl te laten verlopen.

 

Wilt u ook aanbestedingen winnen?
Aanbestedingskalender.nl heeft onderstaande bedrijven als certified partner geselecteerd om u te helpen bij het winnen van opdrachten. Neem daarom vandaag nog contact met ze op. Klik op hun logo om in contact te komen.
 

     nl.Tender      
 

Publicatie Type publicatie Gepubliceerd op
Impact-evaluaties INTERREG Deutschland-Nederland (2018-2022) Bijlagen gewijzigd (1)28-02-2018 16:21  
< Terug