Aanbestedingskalender

Contactpersoon Gert Fiat

 

 +31 85 - 760 57 57

Neem contact op met Gert of vul uw gegevens hieronder in, zodat hij u terug kan bellen.

Zoeken en Vinden Resultaat: 0
Bezig met laden...

De zoekfilters worden geladen,
een ogenblik geduld...
Aankondigingen › Detail
Woonrijp maken Elfstedenbuurt Franeker-Zuid met bijkomende werkzaamheden
 
 
Omschrijving

Europese openbare aanbesteding (H2 ARW 2016) voor de opdracht van het RAW bestek Sweco352789-1, inzake Woonrijp maken Elfstedenbuurt Franeker-Zuid met bijkomende werkzaamheden.

Ondanks het feit dat de raming van de Opdracht ruim onder het Europese drempelbedrag ligt, is er voor gekozen om de opdracht Europees openbaar aan te besteden.Contactpersoon: Sweco Nederland B.V. - Vestiging Groningen, t.a.v. dhr. M. de Vries Procedure: Openbare procedure
Aanbestedende dienst: Sweco Nederland B.V. (namens Ontwikkelingscombinatie Franeker Zuid C.V.) Digitaal inschrijven: Ja
Plaats van uitvoering (NUTS code): Noord-Friesland (NL124)
TED 017389-2018
CPV code(s): 45222000: Civieltechnische werkzaamheden, met uitzondering van bruggen, tunnels, schachten en ondergrondse doorgangen
45222000: Civieltechnische werkzaamheden, met uitzondering van bruggen, tunnels, schachten en ondergrondse doorgangen
   
Aangekondigd op 12.01.2018 Sluiting op 23.02.2018 Aankondigingen

Aankondiging van een opdracht

Werken

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Ontwikkelingscombinatie Franeker Zuid C.V.
Grote Voort 223
Zwolle
8041 BK
Nederland
Contactpersoon: Sweco Nederland B.V. - Vestiging Groningen, t.a.v. dhr. M. de Vries
E-mail: marc.devries@sweco.nl
NUTS-code: NL124

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.bpd.nl/

I.2)Gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Ontwikkelingscombinatie Franeker Zuid C.V
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Projectontwikkeling

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Woonrijp maken Elfstedenbuurt Franeker-Zuid met bijkomende werkzaamheden

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45222000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Europese openbare aanbesteding (H2 ARW 2016) voor de opdracht van het RAW bestek Sweco352789-1, inzake Woonrijp maken Elfstedenbuurt Franeker-Zuid met bijkomende werkzaamheden.

Ondanks het feit dat de raming van de Opdracht ruim onder het Europese drempelbedrag ligt, is er voor gekozen om de opdracht Europees openbaar aan te besteden.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45222000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL124
Voornaamste plaats van uitvoering:

Het uit te voeren werk is gelegen in de nieuwe gemeente Waadhoeke, in de Elfstedenwijk te Franeker.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- het verrichten van voorbereidende en opruimingswerkzaamheden;

- het opbreken van elementenverharding;

- het uitvoeren van grondwerk;

- het aanbrengen van riolering;

- het aanbrengen van funderingslagen;

- het (her)straten van bestratingen;

- het aanbrengen van opsluitingen;

- het uitvoeren van grondverbetering ten behoeve van te planten bom en

- het aanbrengen van beplanting met grondverbetering

- het uitvoeren van nazorg en onderhoudswerkzaamheden op aangebrachte groenvoorziening

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 72
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: "Zie inschrijvingsleidraad paragraaf 3.3"

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: "Zie inschrijvingsleidraad artikel 3.4.1"

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: "Zie inschrijvingsleidraad artikel 3.4.2"

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 23/02/2018
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 23/02/2018
Plaatselijke tijd: 23:59

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Zie inschrijvingsleidraad

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Noord-Nederland (Leeuwarden)
Leeuwarden
Nederland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Rechtbank Noord-Nederland (Leeuwarden)
Leeuwarden
Nederland
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Zie inschrijvingsleidraad paragraaf 5.6

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Rechtbank Noord-Nederland (Leeuwarden)
Leeuwarden
Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/01/2018
Mappen
Nota van inlichtingen (1)
Alle documenten (2)
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op

Download alle bijlagen

Deze aankondiging verloopt niet digitaal via Aanbestedingskalender.nl. Hoe u zich kunt inschrijven of aanmelden kunt u lezen op het tabblad "Volledige publicatie". Daar kunt u nalezen hoe de (inschrijf)procedure verloopt.

Tip! 

U kunt de opdrachtgever uiteraard altijd verzoeken toekomstige aanbestedingen wél digitaal via Aanbestedingskalender.nl te laten verlopen.

 

Wilt u ook aanbestedingen winnen?
Aanbestedingskalender.nl heeft onderstaande bedrijven als certified partner geselecteerd om u te helpen bij het winnen van opdrachten. Neem daarom vandaag nog contact met ze op. Klik op hun logo om in contact te komen.
 

     nl.Tender      
 

Publicatie Type publicatie Gepubliceerd op
< Terug