Aanbestedingskalender

Contactpersoon Gert Fiat

 

 +31 85 - 760 57 57

Neem contact op met Gert of vul uw gegevens hieronder in, zodat hij u terug kan bellen.

Zoeken en Vinden Resultaat: 0
Bezig met laden...

De zoekfilters worden geladen,
een ogenblik geduld...
Aankondigingen › Detail
Gemeente Leusden - Onderhoud bomen 2018-2020 gemeente Leusden
 
 
Omschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit (looptijd van drie jaar):

a. Het uitvoeren van snoeiwerkzaamheden ongeveer 18.500 stuks;

b. Het kappen van bomen ongeveer 1.000 stuks;

c. Het uitvoeren van mechanische processierupsbestrijding ongeveer 1.500 stuks;

d. Het toepassen van verkeersmaatregelen.Contactpersoon: Kenniscentrum IBMN Procedure: Openbare procedure
Aanbestedende dienst: Inkoop Bureau Midden Nederland (namens Gemeente Leusden) Digitaal inschrijven: Ja
Plaats van uitvoering (NUTS code): Utrecht (NL310)
   
CPV code(s): 77341000: Snoeien van bomen
   
Aangekondigd op 09.01.2018 Sluiting op 22.02.2018 Aankondigingen

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gemeente Leusden
Postbus 150
Leusden
3830 AD
Nederland
Contactpersoon: Kenniscentrum IBMN
E-mail: kenniscentrum@ibmn.eu
NUTS-code: NL31

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.leusden.nl

I.2)Gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gemeente Leusden - Onderhoud bomen 2018-2020 gemeente Leusden

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
77341000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het werk bestaat in hoofdzaak uit (looptijd van drie jaar):

a. Het uitvoeren van snoeiwerkzaamheden ongeveer 18.500 stuks;

b. Het kappen van bomen ongeveer 1.000 stuks;

c. Het uitvoeren van mechanische processierupsbestrijding ongeveer 1.500 stuks;

d. Het toepassen van verkeersmaatregelen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL31
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeente Leusden

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Onderhoud bomen 2018-2020 gemeente Leusden

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Vragen en/of nadere inlichtingen dienen via ABK te worden gesteld. De vragen en nadere inlichtingen kunnen worden gesteld tot vrijdag 2 februari 2018 om 11:00 uur.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

UITSLUITINGSGRONDEN

De opdrachtgever sluit van deelneming aan de opdracht uit, een inschrijver waarop de uitsluitingsgronden als genoemd/bedoeld in:

- Artikel 2.13.1 t/m 2.13.6 ARW 2016 van toepassing zijn;

- Artikel 2.13.7 sub b en sub j ARW 2016 van toepassing zijn.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

KERNCOMPETENTIES

Om in aanmerking te (kunnen) komen voor gunning van de opdracht, dient een Ondernemer (inschrijver) te beschikken over aantoonbare ervaring met het in uitvoering hebben of opgeleverd hebben van tenminste één (1) opdracht in de afgelopen drie (3) jaar (voorafgaande aan datum inschrijving) die betrekking heeft (had) op:

Kerncompetentie 1:

(De uitvoering van) Een RAW bestek dat betrekking had/heeft op het snoeien van tenminste 1.000 bomen waarbij het Handboek Bomen (Norm Instituut Bomen) van toepassing was.

Om in aanmerking te (kunnen) komen voor gunning van de opdracht, dient een Ondernemer (inschrijver) te beschikken over aantoonbare ervaring met de uitvoering èn oplevering van tenminste één (1) opdracht in de afgelopen drie (3) jaar (voorafgaande aan datum inschrijving) die betrekking heeft (had) op:

Kerncompetentie 2:

(De uitvoering van) Een bestek/werkomschrijving dat/die betrekking had op het snoeien van tenminste 1.000 bomen binnen de bebouwde komgrenzen.

Kerncompetentie 3:

(De uitvoering van) Een bestek/werkomschrijving dat/die betrekking had op het mechanisch bestrijden (niet zijnde branden) van de Eikenprocessierups van tenminste 100 bomen, niet zijnde branden.

De drie (3) hierboven genoemde kerncompetenties kunnen ook door middel van één referentieopdracht worden aangetoond. Een en ander zal in dat geval (door middel van een nadere specificatie) wel duidelijk moeten worden gemaakt door de inschrijver.

GESCHIKTHEIDSEISEN

VCA certificaat

Om in aanmerking te komen voor gunning van de opdracht dient de ondernemer (inschrijver) in het bezit te zijn van een geldig en relevant VCA certificaat of gelijkwaardig. Ter bewijs dient de inschrijver op aanvraag van de opdrachtgever een kopie van het certificaat te overleggen.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 22/02/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 22/02/2018
Plaatselijke tijd: 11:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Midden-Nederland
Postbus 16005
Utrecht
3500 DA
Nederland
Telefoon: +31 302233000

Internetadres:http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Midden-Nederland/Contact/Pages/default.aspx

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2018
Mappen
1. Aanbestedingsdocument (1)
2. Bijlagen (3)
Nota van inlichtingen (1)
Alle documenten (5)
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op

Download alle bijlagen

Deze aankondiging verloopt niet digitaal via Aanbestedingskalender.nl. Hoe u zich kunt inschrijven of aanmelden kunt u lezen op het tabblad "Volledige publicatie". Daar kunt u nalezen hoe de (inschrijf)procedure verloopt.

Tip! 

U kunt de opdrachtgever uiteraard altijd verzoeken toekomstige aanbestedingen wél digitaal via Aanbestedingskalender.nl te laten verlopen.

 

Wilt u ook aanbestedingen winnen?
Aanbestedingskalender.nl heeft onderstaande bedrijven als certified partner geselecteerd om u te helpen bij het winnen van opdrachten. Neem daarom vandaag nog contact met ze op. Klik op hun logo om in contact te komen.
 

     nl.Tender      
 

Publicatie Type publicatie Gepubliceerd op
Gemeente Leusden - Onderhoud bomen 2018-2020 gemeente Leusden Bijlagen gewijzigd (1)08-02-2018 14:22  
< Terug