Aanbestedingskalender

Contactpersoon Gert Fiat

 

 +31 85 - 760 57 57

Neem contact op met Gert of vul uw gegevens hieronder in, zodat hij u terug kan bellen.

Zoeken en Vinden Resultaat: 0
Bezig met laden...

De zoekfilters worden geladen,
een ogenblik geduld...
Aankondigingen › Detail
Medische verbruiksartikelen , Medische oefenmodellen en Apparatuur voor verpleegkundigen
 
 
Omschrijving

Perceel 1. Disposables; Verbandmiddelen, injectie gerelateerde materialen,

Perceel 2. Onderwijsondersteunende materialen; zoals oefenpoppen, modellen en fantomen, e.d.

Perceel 3. Apparatuur & Inventaris en aanverwante middelen zoals; ziekenhuisbedden, nachtkastjes, e.d.Contactpersoon: Peter J.J. van Damme Procedure: Openbare procedure
Aanbestedende dienst: Stichting ROC Summa College Digitaal inschrijven: Ja
Plaats van uitvoering (NUTS code): Zuid-Nederland (NL400)
   
CPV code(s): 33190000: Diverse medische instrumenten en producten
33140000: Medische verbruiksartikelen
33000000: Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging
33190000: Diverse medische instrumenten en producten
   
Aangekondigd op 04.01.2018 Sluiting op 13.02.2018 Aankondigingen

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Stichting ROC Summa College
Sterrenlaan 10
Eindhoven
5631 KA
Nederland
Contactpersoon: Peter J.J. van Damme
Telefoon: +31 651214440
E-mail: pjj.vandamme@summacollege.nl
NUTS-code: NL4

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.summacollege.nl/

I.2)Gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Medische verbruiksartikelen , Medische oefenmodellen en Apparatuur voor verpleegkundigen

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33190000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Perceel 1. Disposables; Verbandmiddelen, injectie gerelateerde materialen,

Perceel 2. Onderwijsondersteunende materialen; zoals oefenpoppen, modellen en fantomen, e.d.

Perceel 3. Apparatuur & Inventaris en aanverwante middelen zoals; ziekenhuisbedden, nachtkastjes, e.d.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen tezamen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Medische verbruiksartikelen (Disposables)

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL4
Voornaamste plaats van uitvoering:

Eindhoven

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Perceel 1. Disposables; Verbandmiddelen, injectie gerelateerde materialen,

infuusmaterialen, gebruiksartikelen op gebieden als wond-stomaverzorging, etc.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 35 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

twee keer met 1 jaar

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Medische oefenmodellen tbv verpleegkundigen

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL4
Voornaamste plaats van uitvoering:

Eindhoven

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Perceel 2. Onderwijsondersteunende materialen; zoals oefenpoppen, modellen en fantomen,

onderlichamen, bovenlichamen, prikarmen aanverwante onderdelen en

aan deze groep gerelateerde verbruiksmaterialen, etc.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 25 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

twee keer met een jaar

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Apparatuur voor verpleegkundigen

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33190000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL4
Voornaamste plaats van uitvoering:

Eindhoven

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Perceel 3. Apparatuur & Inventaris en aanverwante middelen zoals; ziekenhuisbedden,

nachtkastjes, linnengoed, kamerinrichting, ziekenhuiskamer, tilliften,

inrichting gerelateerde goederen, infuusapparatuur, spuit- en voedingspompen enz.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 40 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

twee keer met 1 jaar

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

zie aanbestedingsdocument

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

zie aanbestedingsdocument

Eventuele minimumeisen:

zie aanbestedingsdocument

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

zie aanbestedingsdocument

Eventuele minimumeisen:

zie aanbestedingsdocument

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

zie aanbestedingsdocument

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 3
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar: nvt
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/02/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 13/02/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

Eindhoven

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

zie aanbestedingsdocument

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

nvt

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Oost-Brabant
Postbus 70584
s-Hertogenbosch
5201 CZ
Nederland
Telefoon: +31 736202020
E-mail: info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl

Internetadres:http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Oost-Brabant/Contact/Pages/default.aspx

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
MBO raad
Woerden
Nederland
E-mail: Inkoop@mboraad.nl
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
04/01/2018
Mappen
Alle documenten (15)

Download alle bijlagen

Deze aankondiging verloopt niet digitaal via Aanbestedingskalender.nl. Hoe u zich kunt inschrijven of aanmelden kunt u lezen op het tabblad "Volledige publicatie". Daar kunt u nalezen hoe de (inschrijf)procedure verloopt.

Tip! 

U kunt de opdrachtgever uiteraard altijd verzoeken toekomstige aanbestedingen wél digitaal via Aanbestedingskalender.nl te laten verlopen.

 

Wilt u ook aanbestedingen winnen?
Aanbestedingskalender.nl heeft onderstaande bedrijven als certified partner geselecteerd om u te helpen bij het winnen van opdrachten. Neem daarom vandaag nog contact met ze op. Klik op hun logo om in contact te komen.
 

     nl.Tender      
 

< Terug