Aanbestedingskalender

Contactpersoon Gert Fiat

 

 +31 85 - 760 57 57

Neem contact op met Gert of vul uw gegevens hieronder in, zodat hij u terug kan bellen.

Zoeken en Vinden Resultaat: 0
Bezig met laden...

De zoekfilters worden geladen,
een ogenblik geduld...
Aankondigingen › Detail
Europees openbare aanbesteding losse inventaris t.b.v. het gemeentehuis te Maasbracht
 
 
Omschrijving

De opdracht bestaat uit de levering van het, voorgestelde, meubilair conform de specificatie, planning, voorwaarden en bepalingen zoals vastgelegd in dit aanbestedingsdocument en de overeenkomst.

Uitdrukkelijk wordt gesteld dat de levering tevens bestaat uit:

_ het plaatsen van het meubilair in de aangewezen ruimte;

_ de (eventuele) bedrijfsklare montage van het meubilair;

_ het (eventuele) instellen van het meubilair;

_ het toepassen van kabelmanagement;

_ het verwijderen en afvoeren van verpakkingsmaterialen;

_ het overhandigen van gebruik-. reiniging- en/of onderhoudsvoorschriften;Contactpersoon: Kenniscentrum CBP Procedure: Openbare procedure
Aanbestedende dienst: Combined Business Power B.V. (namens Gemeente Maasgouw) Digitaal inschrijven: Ja
Plaats van uitvoering (NUTS code): Midden-Limburg (NL422)
Limburg (NL420)
   
CPV code(s): 39130000: Kantoormeubilair
   
Aangekondigd op 03.01.2018 Sluiting op 19.02.2018 Aankondigingen

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gemeente Maasgouw
Kruisweg 32
Maasbracht
6051 HL
Nederland
Contactpersoon: Kenniscentrum CBP
E-mail: kenniscentrum@cbp.nl
NUTS-code: NL422

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.gemeentemaasgouw.nl/home

I.2)Gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Europees openbare aanbesteding losse inventaris t.b.v. het gemeentehuis te Maasbracht

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39130000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht bestaat uit de levering van het, voorgestelde, meubilair conform de specificatie, planning, voorwaarden en bepalingen zoals vastgelegd in dit aanbestedingsdocument en de overeenkomst.

Uitdrukkelijk wordt gesteld dat de levering tevens bestaat uit:

_ het plaatsen van het meubilair in de aangewezen ruimte;

_ de (eventuele) bedrijfsklare montage van het meubilair;

_ het (eventuele) instellen van het meubilair;

_ het toepassen van kabelmanagement;

_ het verwijderen en afvoeren van verpakkingsmaterialen;

_ het overhandigen van gebruik-. reiniging- en/of onderhoudsvoorschriften;

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL42
Voornaamste plaats van uitvoering:

Maasbracht

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De opdracht bestaat uit de levering van het, voorgestelde, meubilair conform de specificatie, planning, voorwaarden en bepalingen zoals vastgelegd in dit aanbestedingsdocument en de overeenkomst.

Uitdrukkelijk wordt gesteld dat de levering tevens bestaat uit:

_ het plaatsen van het meubilair in de aangewezen ruimte;

_ de (eventuele) bedrijfsklare montage van het meubilair;

_ het (eventuele) instellen van het meubilair;

_ het toepassen van kabelmanagement;

_ het verwijderen en afvoeren van verpakkingsmaterialen;

_ het overhandigen van gebruik-. reiniging- en/of onderhoudsvoorschriften;

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 45
Kostencriterium - Naam: prijs / Weging: 55
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Optie tot eenzijdige verlenging door de aanbestedende dienst van 1-maal 3 jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

De inschrijver dient middels deel III A van de Eigen verklaring te verklaren dat er geen sprake is van een in de afgelopen vijf (5) jaren onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak jegens inschrijver, in de zin van alle in artikel 2.86 Aw 2012 beschreven redenen, op straffe van uitsluiting van deze aanbestedingsprocedure. De verplichting tot uitsluiting van de inschrijver is ook van toepassing wanneer de bij onherroepelijk vonnis veroordeelde persoon lid is van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van inschrijver of die daarin een vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid heeft.

De inschrijver dient daarnaast middels deel III B van de Eigen verklaring te verklaren dat er geen sprake is van een onherroepelijke en bindende rechterlijke of administratieve beslissing overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar de gegadigde of de inschrijver is gevestigd of overeenkomstig nationale wettelijke bepalingen is vastgesteld dat de inschrijver niet voldoet aan zijn verplichtingen tot betaling van belastingen of sociale zekerheidspremies.

De inschrijver dient tevens middels deel III C van de Eigen verklaring te verklaren dat geen sprake is van de situaties als opgesomd in artikel 2.87 Aw 2012. De aanbestedende dienst acht op onderhavige procedure de navolgende facultatieve uitsluitingsgronden van toepassing:

• Schending verplichting o.b.v. milieu-, sociaal- of arbeidsrecht (art. 2.87 lid 1 sub a Aw 2012);

• Faillissement, insolventie of gelijksoortig (art. 2.87 lid 1 sub b Aw 2012);

• Ernstige beroepsfout (art. 2.87 lid 1 sub c Aw 2012);

• Vervalsing van de mededinging (art. 2.87 lid 1 sub d Aw 2012);

• Belangenconflict (art. 2.87 lid 1 sub e Aw 2012);

• Betrokken bij de voorbereiding (art. 2.87 lid 1 sub f Aw 2012);

• Prestaties uit het verleden (art. 2.87 lid 1 sub g Aw 2012);

• Valse verklaring (art. 2.87 lid 1 sub h Aw 2012);

• Onrechtmatige beïnvloeding (art. 2.87 lid 1 sub i Aw 2012).

De inschrijver dient daarbij middels deel III B van de Eigen verklaring te verklaren dat geen sprake is van onderstaande facultatieve uitsluitingsgrond:

• Betaling belasting of sociale premies (art. 2.87 lid 1 sub j Aw 2012).

Betreffende het eerste lid de onderdelen a, c, d, g en j van artikel 2.87 Aw 2012 geldt (naast dat deze van toepassing zijn op onderhavige procedure) een terugkijktermijn van drie (3) jaren. Voor de overige facultatieve uitsluitingsgronden geldt dat hiervan geen sprake mag zijn jegens onderhavige procedure.

Ter bewijs van deze verklaring zal de voorlopig begunstigde inschrijver worden verzocht bewijsstukken conform artikel 2.89 Aw 2012 aan de aanbestedende dienst te overleggen.

De uitsluitingsgronden en eisen welke gelden voor de inschrijver zijn tevens van toepassing op eventuele derde(n) waar inschrijver een beroep op doet in het kader van de onderhavige aanbesteding in de zin van par. III.4.2 Bij inschrijving dient, indien inschrijver een beroep doet op (een) derde(n), een rechtsgeldig ondertekende Eigen verklaring van deze derde(n) te worden gevoegd.

Wanneer inschrijver ten behoeve van het indienen van haar inschrijving zich laat begeleiden door een adviseur/adviesbureau en deze adviseur/adviesbureau begeleidt eveneens concurrerende inschrijvers, bestaat de schijn van belangenverstrengeling dan wel de schijn van beïnvloeding c.q. afstemming van inschrijvingen. Inschrijver is verantwoordelijk voor het handelen van door haar ingeschakelde adviseurs als zijnde haar eigen handelen. Op eerste verzoek van aanbestedende dienst/opdrachtgever dient/dienen inschrijvers aan te tonen dat er geen sprake is van belangenverstrengeling en op welke wijze dit met effectieve maatregelen is geborgd. Niet tijdig reageren dan wel in optiek van aanbestedende dienst onvoldoende aangetoond leidt tot uitsluiting en ongeldigheid van de inschrijving.

Inschrijver dient in staat te zijn voornoemde bewijsstukken binnen tien (10) werkdagen na verzoek van de aanbestedende dienst te overleggen. Inschrijver dient rekening te houden met eventuele aanvraagtermijnen met betrekking tot voornoemde bewijsmiddelen.

II.2.1 INSCHRIJVING HANDELS- EN BEROEPSREGISTER

De inschrijver dient in de inschrijving een (kopie van) bewijs van inschrijving in het handels- en/of beroepenregister van de Kamer van Koophandel toe te voegen aan de inschrijving van maximaal 6 maanden oud, te rekenen vanaf sluitingsdatum voor het indienen van de inschrijving. Uit deze inschrijving in het handels- en/of beroepenregister dient de tekeningsbevoegdheid te blijken voor tenminste de inschrijvingssom voor deze opdracht van degene die de inschrijving heeft getekend.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

II.3.1 FINANCIËLE GEGEVENS

Inschrijver dient een stabiele onderneming te zijn, welke haar continuïteit kan garanderen. De inschrijver dient hiertoe in staat te zijn om, indien de inschrijver de opdracht gegund krijgt, een (meest) recente accountantsverklaring af te geven zonder een continuïteitsparagraaf. Deze paragraaf wordt slechts dan opgenomen door de accountant als deze vreest voor de (economische en financiële) continuïteit van inschrijvers onderneming.

NB: indien enkel geconsolideerde omzetcijfers kunnen worden opgegeven, dient het concern, in de zin van deel III.4.3, zich garant te stellen voor de inschrijver.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

II.2.3 TECHNISCHE BEKWAAMHEID

De inschrijver dient bij de inschrijving referentie(s) op te geven, welke ten hoogste drie (3) jaren geleden zijn afgerond, gerekend vanaf de sluitingstermijn van het indienen van de inschrijvingen, teneinde zijn bekwaamheid aan te tonen met betrekking tot essentiële onderdelen (kerncompetenties) van de onderhavige opdracht.

Vorenstaande houdt in dat inschrijver per geformuleerde kerncompetentie maximaal één (1) referentie dient in te dienen. De kerncompetenties zijn:

Kerncompetentie 1: Werkplekmeubilair met minimale omvang van EUR 200.000,-

Kerncompetentie 2: Overige inventaris met minimale omvang van EUR 200.000,-

Kerncompetentie 3: Raadzaal inventaris met minimale omvang van EUR 50.000,-

Ter bewijs dient inschrijver de genoemde referenties, volgens het standaardformat als opgenomen in Bijlage E, toe te voegen aan de inschrijving. Uit de te overleggen referenties dient duidelijk en ondubbelzinnig de ervaring, zoals door de aanbestedende dienst wordt gevraagd, te blijken.

Het is inschrijver toegestaan om met één (1) referentie aan meerdere kerncompetenties te voldoen, mits duidelijk en ondubbelzinnig uit de opgave blijkt welke kerncompetenties dit betreffen. Indien inschrijver meer referenties indient dan gevraagd, dan zal het meerdere worden geëcarteerd en zullen enkel de referenties tot het gevraagde aantal in de beoordeling worden meegenomen.

Ter illustratie is vorenstaande schematisch weergegeven. Inschrijver is zelf verantwoordelijk voor het rechtsgeldig voldoen aan de gestelde kerncompetitie(s) met de juiste referentie(s).

Referentie 1 Werkplekmeubilair

Referentie 2 Losse inventaris

Referentie 3 Raadszaal

II.2.4 KWALITEITSBORGING

Gegadigde dient voldoende kennis en kunde in huis te hebben om de opdracht efficiënt en vakkundig uit te voeren. Hiertoe dient gegadigde minimaal te beschikken over de volgende certificeringen: ISO 9001 of gelijkwaardig.

Indien inschrijver niet over de vereiste certificaten beschikt, maar over een gelijkwaardig certificaat of kwaliteitsborgingssysteem, dan dient zij dit in haar inschrijvingsbrief bij inschrijving aan te geven en te omschrijven waarom het systeem als gelijkwaardig moet worden beschouwd. De aanbestedende dienst dient uit de omschrijving te kunnen opmaken dat het betreffende certificaat of gehanteerde kwaliteitsborgingssysteem ook daadwerkelijk gelijkwaardig is. Ter bewijs van deze gelijkwaardigheid kan de aanbestedende dienst bij het voornemen tot gunning van de beoogd opdrachtnemer vragen de gelijkwaardigheid nader aan te tonen.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 19/02/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 19/02/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

Apeldoorn

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Limburg
Postbus 1988
Maastricht
6201 BZ
Nederland
Telefoon: +31 433465465
E-mail: rechtbanklimburg@rechtspraak.nl

Internetadres:http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Limburg/Contact/Pages/default.aspx

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Een inschrijver verliest zijn recht om op te komen tegen de mededeling van de gunningsbeslissing wanneer de aanbestedende dienst niet binnen 20 kalenderdagen na de datum van verzending van de brief waarin de mededeling van de gunningsbeslissing bekend is gemaakt, is gedagvaard in kort geding voor de bevoegde voorzieningenrechter van de rechtbank te Maastricht door betekening binnen de genoemde termijn van een kort geding dagvaarding op het adres van de aanbestedende dienst. Deze termijn betreft derhalve een vervaltermijn.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
03/01/2018
Mappen
Invulbijlagen (8)
Nota van inlichtingen (2)
Offerteaanvraag + bijlagen (18)
Alle documenten (28)
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bijlage B(1) Eigen verklaring.pdf 268 KB 03-01-2018 15:40
Bijlage C Concernverklaring.docx 16 KB 03-01-2018 15:40
Format NvI 1 leeg.xlsx 16 KB 03-01-2018 15:40
Format NvI 2 leeg.xlsx 16 KB 03-01-2018 15:40
1504 Plattegrond interieur BW.pdf 112 KB 06-02-2018 12:46
1504 TO W 20180205.pdf 1,00 MB 06-02-2018 12:46
Bijlage B(1) Eigen verklaring.pdf 268 KB 03-01-2018 15:40
Bijlage C Concernverklaring.docx 16 KB 03-01-2018 15:40
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
1504 Plattegrond interieur BW.pdf 112 KB 06-02-2018 12:46
1504 TO W 20180205.pdf 1,00 MB 06-02-2018 12:46
Bijlage B(1) Eigen verklaring.pdf 268 KB 03-01-2018 15:40
Bijlage C Concernverklaring.docx 16 KB 03-01-2018 15:40

Download alle bijlagen

Deze aankondiging verloopt niet digitaal via Aanbestedingskalender.nl. Hoe u zich kunt inschrijven of aanmelden kunt u lezen op het tabblad "Volledige publicatie". Daar kunt u nalezen hoe de (inschrijf)procedure verloopt.

Tip! 

U kunt de opdrachtgever uiteraard altijd verzoeken toekomstige aanbestedingen wél digitaal via Aanbestedingskalender.nl te laten verlopen.

 

Wilt u ook aanbestedingen winnen?
Aanbestedingskalender.nl heeft onderstaande bedrijven als certified partner geselecteerd om u te helpen bij het winnen van opdrachten. Neem daarom vandaag nog contact met ze op. Klik op hun logo om in contact te komen.
 

     nl.Tender      
 

< Terug