Aanbestedingskalender

Contactpersoon Gert Fiat

 

 +31 85 - 670 57 57

Neem contact op met Gert of vul uw gegevens hieronder in, zodat hij u terug kan bellen.

Zoeken en Vinden Resultaat: 0
Bezig met laden...

De zoekfilters worden geladen,
een ogenblik geduld...
Aankondigingen › Detail
CURACAO PLANS TO REALIZE A 10 TO 15 MW SOLAR PLANT
 
 
Omschrijving

The energy production company of Curaçao, Aqualectra, has recently started a

tender procedure to realize a 10 to 15 MWp large scale PV plant on the island.

More info see attachment.

DEZE OPDRACHT VALT NIET ONDER DE AANBESTEDINGSWETContactpersoon: Mr. Rudolf Garmes Procedure: Openbare procedure
Aanbestedende dienst: DNV GL namens Aqualectra Curacao (namens Aqualectra Curacao) Digitaal inschrijven: Nee
Plaats van uitvoering (NUTS code): Nederland (NL000)
   
CPV code(s): 09330000: Zonne-energie
09000000: Aardolieproducten, brandstof, elektriciteit en andere energiebronnen
09300000: Elektriciteit, verwarming, zonne- en kernenergie
   
Aangekondigd op 30.11.2017 Sluiting op 14.12.2017 Aankondigingen

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Aqualectra Curacao
Rector Zwijssenstraat 1 - POBox 2097
Curacao
6812 AR
Curaçao
Contactpersoon: Mr. Rudolf Garmes
E-mail: tender@nphuang.com
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.aqualectra.com

I.2)Gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Notarispraktijk Hu-A-Ng B.V.
Curacao
Curaçao
E-mail: tender@nphuang.com
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.nphuang.com

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Water en Electriciteit Producent

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

CURACAO PLANS TO REALIZE A 10 TO 15 MW SOLAR PLANT

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09330000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

The energy production company of Curaçao, Aqualectra, has recently started a

tender procedure to realize a 10 to 15 MWp large scale PV plant on the island.

More info see attachment.

DEZE OPDRACHT VALT NIET ONDER DE AANBESTEDINGSWET

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09000000
09300000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Curacao

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The energy production company of Curaçao, Aqualectra, has recently started a

tender procedure to realize a 10 to 15 MWp large scale PV plant on the island.

More info see attachment.

DEZE OPDRACHT VALT NIET ONDER DE AANBESTEDINGSWET

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/04/2018
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1-4-2018 is een indicatie, accurate informatie over de looptijd en startdatum van de opdracht is te verkrijgen via Notarispraktijk Hu-A-Ng B.V,

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 14/12/2017
Plaatselijke tijd: 20:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 14/12/2017
Plaatselijke tijd: 20:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
nvt
nvt
Curaçao
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
30/11/2017
Mappen
Alle documenten (1)
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Tender_Curacao solar plant.pdf 2,00 MB 30-11-2017 17:35
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Tender_Curacao solar plant.pdf 2,00 MB 30-11-2017 17:35

Download alle bijlagen

Deze aankondiging verloopt niet digitaal via Aanbestedingskalender.nl. Hoe u zich kunt inschrijven of aanmelden kunt u lezen op het tabblad "Volledige publicatie". Daar kunt u nalezen hoe de (inschrijf)procedure verloopt.

Tip! 

U kunt de opdrachtgever uiteraard altijd verzoeken toekomstige aanbestedingen wél digitaal via Aanbestedingskalender.nl te laten verlopen.

 

Wilt u ook aanbestedingen winnen?
Aanbestedingskalender.nl heeft onderstaande bedrijven als certified partner geselecteerd om u te helpen bij het winnen van opdrachten. Neem daarom vandaag nog contact met ze op. Klik op hun logo om in contact te komen.
 

     nl.Tender      
 

Er zijn geen andere publicaties beschikbaar
< Terug