Aanbestedingskalender

Contactpersoon Gert Fiat

 

 +31 85 - 670 57 57

Neem contact op met Gert of vul uw gegevens hieronder in, zodat hij u terug kan bellen.

Zoeken en Vinden Resultaat: 0
Bezig met laden...

De zoekfilters worden geladen,
een ogenblik geduld...
Aankondigingen › Detail
bestek 17-11; onderhoud elementenverhardingen
 
 
Omschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

 het verwijderen van elementenverharding;

 het aanbrengen van elementenverharding;

 het ontgraven, leveren, verwerken en profileren van zand;

 het verwijderen en aanbrengen van straatmeubilair;

 het leveren van (tekortkomend) materiaal;

 opnieuw stellen van kolken en putranden;

 bijkomende werkzaamheden.Contactpersoon: de heer Evert Visser Procedure: Openbare procedure
Aanbestedende dienst: Gemeente Roosendaal Digitaal inschrijven: Ja
Plaats van uitvoering (NUTS code): West-Noord-Brabant (NL411)
   
CPV code(s): 45200000: Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden
45200000: Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden
   
Aangekondigd op 28.11.2017 Sluiting op 22.01.2018 Aankondigingen

Aankondiging van een opdracht

Werken

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gemeente Roosendaal
Postbus 5000
Roosendaal
4700 KA
Nederland
Contactpersoon: de heer Evert Visser
Telefoon: +31 165579186
E-mail: e.visser@roosendaal.nl
NUTS-code: NL411

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.roosendaal.nl

I.2)Gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.aanbestedingskalender.nl
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

bestek 17-11; onderhoud elementenverhardingen

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45200000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

 het verwijderen van elementenverharding;

 het aanbrengen van elementenverharding;

 het ontgraven, leveren, verwerken en profileren van zand;

 het verwijderen en aanbrengen van straatmeubilair;

 het leveren van (tekortkomend) materiaal;

 opnieuw stellen van kolken en putranden;

 bijkomende werkzaamheden.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45200000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Roosendaal

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Regelmatig zijn er binnen de Beheerkalender van de gemeente Roosendaal herbestratingsprojecten. Tot nu toe werden deze activiteiten projectmatig ingevlogen en werd per project een bestek gemaakt, hoe kleinschalig het werk ook was.

Voor dergelijke projecten willen we overstappen naar een raamcontract voor straatwerk dat als basis dient voor alle uit te voeren straatwerkzaamheden, en waarvoor alleen de randvoorwaarden moeten worden aangeleverd en een werktekening met staat van hoeveelheden gemaakt dient te worden. De maximale waarde per te verstrekken opdracht is om en nabij de EUR 100.000,= excl. BTW.

De gemeente Roosendaal wil een contract aangaan tot en met 31 december 2019 met de mogelijkheid tot verlenging van twee keer één jaar.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/03/2018
Einde: 31/12/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De gemeente Roosendaal wil een contract aangaan tot en met 31 december 2019 met de mogelijkheid tot verlenging van twee keer één jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

zie aanbestedingsleidraad.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

zie aanbestedingsleidraad.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

zie aanbestedingsleidraad.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 22/01/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 22/01/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

roosendaal

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

zie aanbestedingsleidraad.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

zie aanbestedingsleidraad

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Postbus 90110
Breda
4800 RA
Nederland
Telefoon: +31 765311311
E-mail: handelsrecht.breda.zwb@rechtspraak.nl

Internetadres:http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Zeeland-West-Brabant/Contact/Pages/default.aspx

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/11/2017
Mappen
Nota van inlichtingen (2)
Alle documenten (8)
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
herziene nota.zip 1,00 MB 16-01-2018 15:39
nota van inlichtingen.zip 1,00 MB 15-01-2018 11:24
Bijlage 2.zip 16,00 MB 28-11-2017 15:14
Bijlage 3.zip 8,00 MB 28-11-2017 15:14
Bijlage 4.zip 246 KB 28-11-2017 15:14
Bijlage 5.zip 56 KB 28-11-2017 15:14
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
herziene nota.zip 1,00 MB 16-01-2018 15:39
nota van inlichtingen.zip 1,00 MB 15-01-2018 11:24
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bijlage 2.zip 16,00 MB 28-11-2017 15:14
Bijlage 3.zip 8,00 MB 28-11-2017 15:14
Bijlage 4.zip 246 KB 28-11-2017 15:14
Bijlage 5.zip 56 KB 28-11-2017 15:14

Download alle bijlagen

Deze aankondiging verloopt niet digitaal via Aanbestedingskalender.nl. Hoe u zich kunt inschrijven of aanmelden kunt u lezen op het tabblad "Volledige publicatie". Daar kunt u nalezen hoe de (inschrijf)procedure verloopt.

Tip! 

U kunt de opdrachtgever uiteraard altijd verzoeken toekomstige aanbestedingen wél digitaal via Aanbestedingskalender.nl te laten verlopen.

 

Wilt u ook aanbestedingen winnen?
Aanbestedingskalender.nl heeft onderstaande bedrijven als certified partner geselecteerd om u te helpen bij het winnen van opdrachten. Neem daarom vandaag nog contact met ze op. Klik op hun logo om in contact te komen.
 

     nl.Tender      
 

Publicatie Type publicatie Gepubliceerd op
bestek 17-11; onderhoud elementenverhardingen Bijlagen gewijzigd (1)16-01-2018 15:39  
bestek 17-11; onderhoud elementenverhardingen Bijlagen gewijzigd (1)15-01-2018 11:24  
< Terug